Price: 0

Nous L9 Smart 1 channel WiFi Curtain Module

24 months warranty
Return, Exchange within 14 days
Free shippin
Specifications
Main settings
Brand Nous
Certificate EMC Standard (EMC), Safety Standard (LVD), RoHS Standard (RoHS), Radio Equipment (RED)
Specifications
Rated Current 3A
Operation range ≤ 200 m
IP rating IP20
Case temp. Tc: +80ºC (Max.)
Operating voltage range 220-240V AC 50-60Hz
Operating temperature -10ºC - +40ºC
Maximum load 690W
Device dimensions 46x46x18 mm
Network
Communication standard WIFI: 2.4GHz - 2.4835GHz
Compatibility with voice assistants Google Assistant, Amazon Alexa
Other
Warranty 2 years

INSTRUCTION MANUAL
Wi-Fi curtain module L9

L9.jpg

 

You will need Nous Smart Home App. Scan the QR code or download it from direct link

 

Installation
Warnings:

 1. Installation must be carried out by a qualified electrician in accordance with local regulations.
 2. Keep the device out of reach of children.
 3. Keep the device away from water , damp or hot environment.
 4. Install the device away from strong signal sources such as microwave oven that may cause signal interruption resulted to
  abnormal operation of the device.
 5. Obstruction by concrete wall or metallic materials may reduce the effective operation range
 6. DO NOT attempt to disassemble, repair or modify the device.


Manual override
The curtain module terminal reserves access to the manual control function for user to turn on / off

If you have connected the wall push button, check its operation. A simple press on the button "down" / "up" will cause the movement of the roller shutters in the desired direction up to the positional.
If the electric shutter goes into the direction opposite to that expected, select " motor reversal ”in the“ Plus ”option.
When the electric shutter moves upwards, a pressing the "up" button switches causes the shutter to stop immediately; when the electric shutter moves downwards, a pressing the "down" button switches causes the shutter to stop immediately.

Wiring Instructions and Diagrams

L9_wiring.png

 1. Turn off the power supply before carrying out any
  electrical installation work.
 2. Connect wires according to the wiring diagram.
 3. Insert the module into the junction box.
 4. Turn on the power supply and follow switch modul
  configuration instructions.

Notes: Take your smartphone close to the module
sure you have min. 50% Wi-Fi signal

19024Screenshot_4.png

Setting up
Log in or register your account with your mobile number or e-mail addres.

Type in the verification code sent to your mobile or mail box, then set your login password.
Click "Create Family" to enter into the APP.

Screenshot_5.png

After the wiring of curtain module is done, press the traditional switch to turn ON/OFF cycle for 5 times (keep time interval not too short) until the indicator light flash for pairing mode. Or press the reset button for about 10 seconds until the beep for the Pairing mode sounds continuously.

add.png

Open the APP, selecting "+" on top right to add device. Choose the type of device, for example "Electrical" and select your module/switсh.

Make sure your smart phone and Wi-Fi switch module are under the same Wi-Fi network at 2,4GHz connection.
Confirm when the beep sound continuously for pairing mode.

The connecting will take about 10-120 seconds to complete depending on your network condition.

When pairing is done, the Wi-Fi switch will be shown on the App.

Screenshot_10.png

Connect to amazon alexa or Google Assistant for voice control, or share the devices with your families or friends.

Screenshot_11.png

Enjoy your smart life of home automation for lighting control by using our Nous Smart Home mobile app wherever you are in the world or simply by voice control when you are sitting at home comfortably.

 

* This translation may be inaccurate because it was made with google translate service

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Moduł kurtyny Wi-Fi L9

L9.jpg

 

Będziesz potrzebować aplikacji Nous Smart Home. Zeskanuj kod QR lub pobierz go z bezpośredniego linku

 

Instalacja
Ostrzeżenia:

 1. Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z lokalnymi przepisami.
 2. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
 3. Trzymaj urządzenie z dala od wody, wilgoci lub gorącego otoczenia.
 4. Zainstaluj urządzenie z dala od źródeł silnego sygnału, takich jak kuchenka mikrofalowa, które mogą powodować przerwanie sygnału
  nieprawidłowe działanie urządzenia.
 5. Przeszkoda przez betonową ścianę lub materiały metalowe może zmniejszyć efektywny zasięg działania
 6. NIE próbuj rozbierać, naprawiać ani modyfikować urządzenia.


Sterowanie ręczne
Terminal modułu kurtyny zastrzega sobie dostęp do funkcji sterowania ręcznego, umożliwiając użytkownikowi włączenie / wyłączenie

Jeśli podłączyłeś przycisk ścienny, sprawdź jego działanie. Proste naciśnięcie przycisku „dół” / „góra” spowoduje przesunięcie rolety w żądanym kierunku aż do pozycji.
Jeśli elektryczna roleta przesuwa się w kierunku przeciwnym do oczekiwanego, wybierz „rewers silnika” w opcji „Plus”.
Gdy roleta elektryczna przesuwa się do góry, naciśnięcie przycisku „góra” powoduje przełączenie, co powoduje natychmiastowe zatrzymanie rolety; gdy roleta elektryczna przesuwa się w dół, naciśnięcie przycisku „w dół” przełącza powoduje natychmiastowe zatrzymanie rolety.

Instrukcje i schematy okablowania

L9_wiring.png

 1. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności wyłącz zasilanie
  prace elektryczne.
 2. Podłączyć przewody zgodnie ze schematem połączeń.
 3. Włóż moduł do puszki połączeniowej.
 4. Włącz zasilanie i postępuj zgodnie z modułem przełącznika
  instrukcje konfiguracji.

Uwagi: Zbliż smartfon do modułu na pewno masz min. 50% sygnału Wi-Fi

19024Screenshot_4.png

Konfigurowanie
Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto za pomocą numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail.
Wpisz kod weryfikacyjny wysłany na Twój telefon komórkowy lub skrzynkę pocztową, a następnie ustaw hasło logowania. Kliknij „Utwórz rodzinę”, aby wejść do aplikacji.

Screenshot_5.png

Po wykonaniu okablowania modułu kurtyny naciśnij tradycyjny przełącznik, aby włączyć / wyłączyć cykl 5 razy (zachowaj niezbyt krótki odstęp czasu), aż lampka kontrolna zacznie migać w trybie parowania. Lub naciśnij przycisk resetowania przez około 10 sekund, aż sygnał dźwiękowy trybu parowania zabrzmi w sposób ciągły.

add.png

Otwórz aplikację, wybierając „+” w prawym górnym rogu, aby dodać urządzenie. Wybierz typ urządzenia, na przykład „Elektryczne” i wybierz swój moduł / przełącznik.

Upewnij się, że Twój smartfon i moduł przełącznika Wi-Fi znajdują się w tej samej sieci Wi-Fi przy połączeniu 2,4GHz.
Potwierdź, kiedy sygnał dźwiękowy będzie emitowany w sposób ciągły w trybie parowania.

Połączenie zajmie około 10–120 sekund, w zależności od stanu sieci.

Po zakończeniu parowania przełącznik Wi-Fi zostanie wyświetlony w aplikacji.

Screenshot_10.png

Połącz się z amazon alexa lub Google Assistant, aby sterować głosem, lub udostępnij urządzenia rodzinie lub znajomym.

Screenshot_11.png

Ciesz się inteligentnym życiem automatyki domowej do sterowania oświetleniem, korzystając z naszej aplikacji mobilnej Nous Smart Home w dowolnym miejscu na świecie lub po prostu za pomocą sterowania głosowego, gdy wygodnie siedzisz w domu.

 

* to tłumaczenie może być niedokładne, ponieważ zostało wykonane za pomocą usługi tłumacza Google

 

BEDIENUNGSANLEITUNG
Wi-Fi-Vorhangmodul L9

L9.jpg

 

Sie benötigen die Nous Smart Home App. Scannen Sie den QR-Code oder laden Sie ihn über einen direkten Link herunter

 

Installation
Warnungen:

 1. Die Installation muss von einem qualifizierten Elektriker gemäß den örtlichen Vorschriften durchgeführt werden.
 2. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
 3. Halten Sie das Gerät von Wasser, Feuchtigkeit oder heißer Umgebung fern.
 4. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe starker Signalquellen wie Mikrowellenherde auf, die zu Signalunterbrechungen führen können
  abnormaler Betrieb des Geräts.
 5. Verstopfung durch Betonwände oder metallische Materialien kann den effektiven Betriebsbereich verringern
 6. Versuchen Sie NICHT, das Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren.


Manuelle Übersteuerung
Das Vorhangmodul-Terminal reserviert dem Benutzer den Zugriff auf die manuelle Steuerfunktion zum Ein- und Ausschalten

Wenn Sie den Wandtaster angeschlossen haben, überprüfen Sie dessen Funktion. Ein einfacher Druck auf die Taste "runter" / "hoch" bewirkt die Bewegung der Rollläden in die gewünschte Richtung bis zur Position.
Wenn der elektrische Verschluss in die entgegengesetzte Richtung wie erwartet geht, wählen Sie in der Option „Plus“ die Option „Motorumkehr“.
Wenn sich der elektrische Verschluss nach oben bewegt, wird der Verschluss durch Drücken der Taste "Auf" sofort angehalten. Wenn sich der elektrische Verschluss nach unten bewegt, wird der Verschluss durch Drücken der Taste "Ab" sofort angehalten.

Verdrahtungsanweisungen und Diagramme

L9_wiring.png

 1. Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie eine ausführen
  elektrische Installationsarbeiten.
 2. Schließen Sie die Kabel gemäß dem Schaltplan an.
 3. Setzen Sie das Modul in die Anschlussdose ein.
 4. Schalten Sie die Stromversorgung ein und folgen Sie dem Schaltermodul
  Konfigurationsanweisungen.

Hinweise: Nehmen Sie Ihr Smartphone in die Nähe des Moduls
sicher hast du min. 50% Wi-Fi-Signal

19024Screenshot_4.png

Einrichten
Melden Sie sich an oder registrieren Sie Ihr Konto mit Ihrer Handynummer oder E-Mail-Adresse.
Geben Sie den Bestätigungscode ein, der an Ihr Mobiltelefon oder Ihre Mailbox gesendet wurde, und legen Sie dann Ihr Anmeldekennwort fest.
Klicken Sie auf "Familie erstellen", um die APP aufzurufen.

Screenshot_5.png

Nachdem die Verkabelung des Vorhangmoduls abgeschlossen ist, drücken Sie den herkömmlichen Schalter, um den Ein- / Ausschaltzyklus fünfmal einzuschalten (halten Sie das Zeitintervall nicht zu kurz), bis die Anzeigelampe für den Pairing-Modus blinkt. Oder drücken Sie die Reset-Taste etwa 10 Sekunden lang, bis der Signalton für den Pairing-Modus kontinuierlich ertönt.

add.png

Öffnen Sie die App und wählen Sie oben rechts "+", um das Gerät hinzuzufügen. Wählen Sie den Gerätetyp, zum Beispiel "Elektrik", und wählen Sie Ihr Modul / Ihren Schalter aus.

Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Smartphone und Ihr Wi-Fi-Switch-Modul bei einer 2,4-GHz-Verbindung unter demselben Wi-Fi-Netzwerk befinden.
Bestätigen Sie, wenn der Piepton für den Pairing-Modus kontinuierlich ertönt.

Die Verbindung dauert je nach Netzwerkzustand ca. 10-120 Sekunden.

Wenn das Pairing abgeschlossen ist, wird der Wi-Fi-Schalter in der App angezeigt.

Screenshot_10.png

Stellen Sie eine Verbindung zu Amazon Alexa oder Google Assistant zur Sprachsteuerung her oder teilen Sie die Geräte mit Ihren Familien oder Freunden.

Screenshot_11.png

Genießen Sie Ihr intelligentes Leben in der Hausautomation für die Lichtsteuerung, indem Sie unsere mobile Nous Smart Home-App überall auf der Welt verwenden oder einfach per Sprachsteuerung, wenn Sie bequem zu Hause sitzen.

 

* Diese Übersetzung ist möglicherweise ungenau, da sie mit dem Google Übersetzungsdienst erstellt wurde

 

MANUEL D'INSTRUCTIONS
Module rideau Wi-Fi L9

L9.jpg

 

Vous aurez besoin de l'application Nous Smart Home. Scannez le code QR ou téléchargez-le à partir d'un lien direct

 

Installation
Mises en garde:

 1. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié conformément aux réglementations locales.
 2. Gardez l'appareil hors de portée des enfants.
 3. Tenez l'appareil éloigné de l'eau, de l'environnement humide ou chaud.
 4. Installez l'appareil loin des sources de signaux puissants tels que les fours à micro-ondes qui peuvent provoquer une interruption du signal
  fonctionnement anormal de l'appareil.
 5. L'obstruction par un mur en béton ou des matériaux métalliques peut réduire la plage de fonctionnement efficace
 6. N'essayez PAS de démonter, réparer ou modifier l'appareil.


Contrôle manuel
Le terminal du module de rideau réserve l'accès à la fonction de commande manuelle pour que l'utilisateur puisse allumer / éteindre

Si vous avez connecté le bouton poussoir mural, vérifiez son fonctionnement. Une simple pression sur le bouton "bas" / "haut" provoquera le déplacement des volets roulants dans le sens souhaité jusqu'à la position.
Si le volet électrique va dans le sens opposé à celui attendu, sélectionnez «inversion moteur» dans l'option «Plus».
Lorsque l'obturateur électrique se déplace vers le haut, une pression sur les interrupteurs à bouton «haut» provoque l'arrêt immédiat de l'obturateur; lorsque l'obturateur électrique se déplace vers le bas, une pression sur les interrupteurs à bouton «bas» provoque l'arrêt immédiat de l'obturateur.

Instructions et schémas de câblage

L9_wiring.png

 1. Coupez l'alimentation électrique avant d'effectuer
  travaux d'installation électrique.
 2. Connectez les fils selon le schéma de câblage.
 3. Insérez le module dans la boîte de jonction.
 4. Allumez l'alimentation et suivez le module de commutation
  instructions de configuration.

Remarques: rapprochez votre smartphone du module sûr que vous avez min. 50% du signal Wi-Fi

19024Screenshot_4.png

Mise en place
Connectez-vous ou enregistrez votre compte avec votre numéro de portable ou votre adresse e-mail.
Saisissez le code de vérification envoyé sur votre mobile ou votre boîte aux lettres, puis définissez votre mot de passe de connexion.
Cliquez sur "Créer une famille" pour entrer dans l'application.

Screenshot_5.png

Une fois le câblage du module de rideau terminé, appuyez sur l'interrupteur traditionnel pour activer le cycle MARCHE / ARRÊT 5 fois (ne pas trop court) jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote pour le mode d'appariement. Ou appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que le bip du mode de couplage retentisse en continu.

add.png

Ouvrez l'application, en sélectionnant "+" en haut à droite pour ajouter un appareil. Choisissez le type d'appareil, par exemple "Electrique" et sélectionnez votre module / commutateur.

Assurez-vous que votre téléphone intelligent et le module de commutation Wi-Fi sont sous le même réseau Wi-Fi à une connexion 2,4 GHz.
Confirmez quand le bip retentit en continu pour le mode de couplage.

La connexion prendra environ 10 à 120 secondes en fonction de l'état de votre réseau.

Une fois le couplage terminé, le commutateur Wi-Fi s'affiche sur l'application.

Screenshot_10.png

Connectez-vous à Amazon Alexa ou à l'Assistant Google pour le contrôle vocal, ou partagez les appareils avec votre famille ou vos amis.

Screenshot_11.png

Profitez de votre vie intelligente de domotique pour le contrôle de l'éclairage en utilisant notre application mobile Nous Smart Home où que vous soyez dans le monde ou simplement par commande vocale lorsque vous êtes confortablement assis chez vous.

 

* Cette traduction peut être inexacte car elle a été réalisée avec le service google translate

 

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Модуль штор Wi-Fi L9

L9.jpg

 

Вам знадобиться додаток Nous Smart Home. Відскануйте QR-код або завантажте його за прямим посиланням

 

Встановлення
Попередження:

 1. Встановлення повинно проводитись кваліфікованим електриком відповідно до місцевих норм.
 2. Зберігайте пристрій у недоступному для дітей місці.
 3. Тримайте пристрій подалі від води, вологого або гарячого середовища..
 4. Встановлюйте пристрій подалі від сильних джерел сигналу, таких як мікрохвильова піч, які можуть спричинити переривання сигналу
  ненормальна робота пристрою
 5. Перешкода бетонною стіною або металевими матеріалами може зменшити ефективний діапазон експлуатації
 6. НЕ намагайтеся розбирати, ремонтувати або модифікувати пристрій.


Ручне скасування
Клемма модуля штор зберігає доступ до функції ручного управління для ввімкнення / вимкнення користувача

Якщо ви підключили настінну кнопку, перевірте її роботу. Просте натискання на кнопку "вниз" / "вгору" призведе до переміщення ролет у потрібному напрямку вгору до позиційного.
Якщо електричний затвор рухається в напрямку, протилежному очікуваному, виберіть "Реверсування двигуна" в опції "Плюс".
Коли електричний затвор рухається вгору, при натисканні кнопки "вгору" затвор негайно зупиняється; коли електричний затвор рухається вниз, натискання кнопки "вниз" призводить до негайної зупинки затвора.

 

 

Інструкції та схеми підключення

L9_wiring.png

 1. Вимкніть джерело живлення перед тим, як виконувати будь-яке
  електромонтажні роботи.
 2. Підключіть дроти відповідно до електричної схеми.
 3. Вставте модуль у розподільну коробку.
 4. Увімкніть джерело живлення та дотримуйтесь модуля перемикача
  інструкції з налаштування.

Примітки: Піднесіть свій смартфон близько до модуля впевнений, що у вас є хв. 50% сигналу Wi-Fi

19024Screenshot_4.png

Налаштування
Увійдіть або зареєструйте свій рахунок за номером мобільного телефону або адресами електронної пошти.
Введіть код підтвердження, надісланий на мобільний телефон або поштову скриньку, а потім встановіть пароль для входу.
Натисніть "Створити сім'ю", щоб увійти в додаток.

Screenshot_5.png

Після закінчення підключення завісного модуля натисніть традиційний перемикач, щоб увімкнути / вимкнути цикл протягом 5 разів (дотримуйтесь інтервалу часу не занадто коротким), доки індикатор не заблимає для режиму сполучення. Або натискайте кнопку скидання приблизно 10 секунд, доки звуковий сигнал для режиму сполучення не буде звучати безперервно.

add.png

Відкрийте програму, вибравши "+" вгорі праворуч, щоб додати пристрій. Виберіть тип пристрою, наприклад "Електричний", і виберіть свій модуль / пристрій.

Переконайтеся, що ваш смартфон і модуль комутатора Wi-Fi перебувають в одній мережі Wi-Fi із підключенням 2,4 ГГц.
Підтвердьте, коли звуковий сигнал буде безперервно звучати для режиму сполучення.

Підключення триватиме близько 10-120 секунд, залежно від стану мережі.

Після створення пари перемикач Wi-Fi відображатиметься в додатку.

Screenshot_10.png

Підключіться до Amazon Alexa або Google Assistant для голосового управління або поділіться пристроями зі своїми сім’ями чи друзями.

Screenshot_11.png

Насолоджуйтесь своїм розумним життям домашньої автоматизації для управління освітленням, використовуючи наш мобільний додаток Nous Smart Home, де б ви не знаходились у світі, або просто за допомогою голосового управління, коли ви сидите вдома комфортно.

 

* цей переклад може бути неточним, оскільки він був зроблений за допомогою служби перекладу Google

 

MANUALE DI ISTRUZIONI
Modulo tenda Wi-Fi L9

L9.jpg

 

Avrai bisogno dell'app Nous Smart Home. Scansiona il codice QR o scaricalo dal link diretto

 

Installazione
Avvertenze:

 1. L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato in conformità con le normative locali.
 2. Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
 3. Tenere il dispositivo lontano da acqua, ambienti umidi o caldi.
 4. Installare il dispositivo lontano da sorgenti di segnale forti come forni a microonde che potrebbero causare interruzioni del segnale
  funzionamento anomalo del dispositivo.
 5. L'ostruzione da parte di muri di cemento o materiali metallici può ridurre il raggio d'azione effettivo
 6. NON tentare di smontare, riparare o modificare il dispositivo.


Azionamento manuale

Il terminale del modulo tenda riserva l'accesso alla funzione di controllo manuale affinché l'utente possa accenderlo / spegnerlo

Se è stato collegato il pulsante a muro, verificarne il funzionamento. Una semplice pressione sul pulsante "giù" / "su" provocherà il movimento delle tapparelle nella direzione desiderata fino alla posizione.
Se la tapparella elettrica va nella direzione opposta a quella prevista, selezionare "inversione motore" nell'opzione "Plus".
Quando la tapparella elettrica si sposta verso l'alto, una pressione del pulsante "su" provoca l'arresto immediato della tapparella; quando la tapparella elettrica si sposta verso il basso, la pressione del pulsante "giù" provoca l'arresto immediato della tapparella.

 

 

Istruzioni e schemi di cablaggio

L9_wiring.png

 1. Spegnere l'alimentazione prima di eseguire qualsiasi operazione
  lavori di installazione elettrica.
 2. Collegare i cavi secondo lo schema elettrico.
 3. Inserire il modulo nella scatola di giunzione.
 4. Accendere l'alimentazione e seguire switch modul
  istruzioni di configurazione.

Note: avvicina lo smartphone al modulo sicuro di avere min. Segnale Wi-Fi al 50%

19024Screenshot_4.png

Impostare
Accedi o registra il tuo account con il tuo numero di cellulare o indirizzo e-mail.
Digita il codice di verifica inviato al cellulare o alla casella di posta, quindi imposta la password di accesso.
Fare clic su "Crea famiglia" per accedere all'APP.

Screenshot_5.png

Dopo aver eseguito il cablaggio del modulo tenda, premere l'interruttore tradizionale per attivare il ciclo ON / OFF per 5 volte (mantenere un intervallo di tempo non troppo breve) fino a quando la spia luminosa non lampeggia per la modalità di accoppiamento. Oppure premere il pulsante di ripristino per circa 10 secondi finché il segnale acustico per la modalità di accoppiamento non suona continuamente.

add.png

Apri l'APP, selezionando "+" in alto a destra per aggiungere il dispositivo. Scegli il tipo di dispositivo, ad esempio "Elettrico" e seleziona il tuo modulo / interruttore.

Assicurati che il tuo smartphone e il modulo dell'interruttore Wi-Fi siano sotto la stessa rete Wi-Fi con connessione a 2,4 GHz.
Confermare quando il segnale acustico suona continuamente per la modalità di associazione.

Il completamento della connessione richiederà circa 10-120 secondi a seconda delle condizioni della rete.

Al termine dell'accoppiamento, sull'App verrà visualizzato l'interruttore Wi-Fi.

Screenshot_10.png

Connettiti ad amazon alexa o all'Assistente Google per il controllo vocale o condividi i dispositivi con i tuoi familiari o amici.

Screenshot_11.png

Goditi la tua vita intelligente di automazione domestica per il controllo dell'illuminazione utilizzando la nostra app mobile Nous Smart Home ovunque tu sia nel mondo o semplicemente con il controllo vocale quando sei comodamente seduto a casa.

 

* Questa traduzione potrebbe essere imprecisa perché è stata realizzata con il servizio di traduzione di Google

 

MANUAL DE INSTRUCCIONES
Módulo de cortina Wi-Fi L9

L9.jpg

 

Necesitará la aplicación Nous Smart Home. Escanee el código QR o descárguelo desde el enlace directo

 

Instalación
Advertencias:

 1. La instalación debe ser realizada por un electricista calificado de acuerdo con las regulaciones locales.
 2. Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
 3. Mantenga el dispositivo alejado del agua, ambientes húmedos o calientes.
 4. Instale el dispositivo lejos de fuentes de señal fuerte, como un horno microondas, que pueden causar una interrupción de la señal.
  funcionamiento anormal del dispositivo.
 5. La obstrucción por muro de hormigón o materiales metálicos puede reducir el rango de funcionamiento efectivo
 6. NO intente desmontar, reparar o modificar el dispositivo.


Accionamiento manual

El terminal del módulo de cortina reserva el acceso a la función de control manual para que el usuario encienda / apague

Si ha conectado el pulsador de pared, compruebe su funcionamiento. Una simple pulsación del botón "abajo" / "arriba" provocará el movimiento de las persianas enrollables en la dirección deseada hasta la posición.
Si la persiana eléctrica va en la dirección opuesta a la esperada, seleccione "inversión de motor" en la opción "Más".
Cuando la persiana eléctrica se mueve hacia arriba, al presionar los interruptores del botón "arriba", la persiana se detiene inmediatamente; cuando el obturador eléctrico se mueve hacia abajo, al presionar los interruptores del botón "abajo", el obturador se detiene inmediatamente.

Instrucciones y diagramas de cableado

L9_wiring.png

 1. Apague la fuente de alimentación antes de realizar cualquier
  Trabajos de instalación eléctrica.
 2. Conecte los cables de acuerdo con el diagrama de cableado.
 3. Inserte el módulo en la caja de conexiones.
 4. Encienda la fuente de alimentación y siga el módulo del interruptor
  instrucciones de configuración.

Notas: Lleve su teléfono inteligente cerca del módulo, asegúrese de tener min. 50% de señal Wi-Fi

19024Screenshot_4.png

Configurar
Inicie sesión o registre su cuenta con su número de móvil o dirección de correo electrónico.
Escriba el código de verificación enviado a su teléfono móvil o casilla de correo, luego configure su contraseña de inicio de sesión.
Haga clic en "Crear familia" para ingresar a la APLICACIÓN.

Screenshot_5.png

Una vez realizado el cableado del módulo de cortina, presione el interruptor tradicional para encender / apagar el ciclo 5 veces (mantenga el intervalo de tiempo no demasiado corto) hasta que la luz indicadora parpadee para el modo de emparejamiento. O presione el botón de reinicio durante unos 10 segundos hasta que suene continuamente el pitido del modo de emparejamiento.

add.png

Abra la aplicación, seleccionando "+" en la parte superior derecha para agregar el dispositivo. Elija el tipo de dispositivo, por ejemplo "Eléctrico" y seleccione su módulo / swith.

Asegúrese de que su teléfono inteligente y el módulo de conmutador Wi-Fi estén en la misma red Wi-Fi con una conexión de 2,4 GHz.
Confirme cuando suene continuamente el pitido para el modo de emparejamiento.

La conexión tardará entre 10 y 120 segundos en completarse, según el estado de la red.

Cuando finalice el emparejamiento, el interruptor de Wi-Fi se mostrará en la aplicación.

Screenshot_10.png

Conéctese a amazon alexa o al Asistente de Google para el control por voz, o comparta los dispositivos con sus familiares o amigos

Screenshot_11.png

Disfrute de su vida inteligente de domótica para el control de la iluminación utilizando nuestra aplicación móvil Nous Smart Home en cualquier lugar del mundo o simplemente mediante el control por voz cuando esté sentado cómodamente en casa.

 

* Esta traducción puede ser inexacta porque se realizó con el servicio de traducción de Google

 

INSTRUKCIJŲ VADOVAS
„Wi-Fi“ užuolaidų modulis L9

L9.jpg

 

Jums reikės „Nous Smart Home“ programos. Nuskaitykite QR kodą arba atsisiųskite jį iš tiesioginės nuorodos

 

Montavimas
Įspėjimai:

 1. Montavimą turi atlikti kvalifikuotas elektrikas pagal vietines taisykles.
 2. Prietaisą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 3. Laikykite prietaisą atokiau nuo vandens, drėgnos ar karštos aplinkos.
 4. Įdiekite prietaisą atokiau nuo stipraus signalo šaltinių, tokių kaip mikrobangų krosnelė, kuri gali sukelti signalo pertraukimą
  nenormalus prietaiso veikimas.
 5. Užkliuvimas iš betoninių sienų ar metalinių medžiagų gali sumažinti efektyvų veikimo diapazoną
 6. NEBANDYKITE išardyti, taisyti ar modifikuoti prietaiso.


Rankinis nepaisymas

Užuolaidų modulio terminalas pasilieka prieigą prie rankinio valdymo funkcijos, kad vartotojas galėtų įjungti / išjungti

Jei prijungėte sieninį mygtuką, patikrinkite jo veikimą. Paprastas mygtuko paspaudimas „žemyn“ / „aukštyn“ sukels roletus norima kryptimi iki padėties.
Jei elektrinis užraktas eina priešinga linkme, nei tikėtasi, parinktyje „Plus“ pasirinkite „variklio apsisukimas“.
Kai elektrinis užraktas juda į viršų, paspaudus mygtuką „aukštyn“, užraktas iškart sustoja; kai elektrinis užraktas juda žemyn, paspaudus mygtuką „žemyn“, užraktas iškart sustoja.

 

 

Elektros instaliacijos instrukcijos ir schemos

L9_wiring.png

 1. Prieš atlikdami bet kokį darbą, išjunkite maitinimo šaltinį
  elektros instaliacijos darbai.
 2. Prijunkite laidus pagal laidų schemą.
 3. Įdėkite modulį į jungties dėžutę.
 4. Įjunkite maitinimo šaltinį ir vadovaukitės jungiklio moduliu
  konfigūravimo instrukcijas.

Pastabos: Paimkite išmanųjį telefoną arti modulio ir įsitikinkite, kad turite min. 50% „Wi-Fi“ signalas

19024Screenshot_4.png

Nustatymas
Prisijunkite arba užregistruokite savo sąskaitą naudodami savo mobiliojo telefono numerį arba el. Pašto adresus.
Įveskite patvirtinimo kodą, išsiųstą į savo mobilųjį telefoną ar pašto dėžutę, tada nustatykite prisijungimo slaptažodį.
Spustelėkite „Sukurti šeimą“, kad patektumėte į programą.

Screenshot_5.png

Užbaigus užuolaidų modulio laidus, paspauskite tradicinį jungiklį, kad įjungtumėte / išjungtumėte ciklą 5 kartus (laikykite laiko intervalą ne per trumpą), kol indikatoriaus lemputė mirksi poravimo režimui. Arba paspauskite atstatymo mygtuką maždaug 10 sekundžių, kol nuolatinis garsas bus rodomas susiejimo režime.

add.png

Atidarykite programą, viršutiniame dešiniajame kampe pasirinkdami „+“, kad pridėtumėte įrenginį. Pasirinkite įrenginio tipą, pvz., „Elektrinis“, ir pasirinkite savo modulį / ritinį.

Įsitikinkite, kad jūsų išmanusis telefonas ir „Wi-Fi“ jungiklio modulis veikia tame pačiame „Wi-Fi“ tinkle 2,4 GHz ryšiu.
Patvirtinkite, kada pyptelėjimo garsas yra nuolatinis, kad būtų galima susieti.

Prisijungimas užtruks apie 10–120 sekundžių, atsižvelgiant į jūsų tinklo būklę.

Baigus susieti, „Wi-Fi“ jungiklis bus rodomas programoje.

Screenshot_10.png

Prisijunkite prie „Amazon Alexa“ ar „Google“ padėjėjo, kad galėtumėte valdyti balsą, arba bendrinkite įrenginius su savo šeimomis ar draugais..

Screenshot_11.png

Mėgaukitės savo protingu namų automatikos gyvenimu apšvietimo valdymui naudodamiesi mūsų „Nous Smart Home“ mobiliąja programa, kad ir kur būtumėte pasaulyje, arba tiesiog valdydami balsą, kai patogiai sėdite namuose.

 

* šis vertimas gali būti netikslus, nes jis buvo padarytas naudojant „Google“ vertimo paslaugą

 

INSTRUKCIJAS
Wi-Fi aizkaru modulis L9

L9.jpg

 

Jums būs nepieciešama lietotne Nous Smart Home. Skenējiet QR kodu vai lejupielādējiet to no tiešās saites

 

Uzstādīšana
Brīdinājumi:

 1. Uzstādīšana jāveic kvalificētam elektriķim saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
 2. Glabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā.
 3. Glabājiet ierīci prom no ūdens, mitras vai karstas vides.
 4. Instalējiet ierīci prom no spēcīgiem signāla avotiem, piemēram, mikroviļņu krāsns, kas var izraisīt signāla pārtraukumu
  nenormāla ierīces darbība.
 5. Betona sienas vai metāla materiālu aizsprostojums var samazināt efektīvo darbības diapazonu
 6. NEMēģiniet demontēt, labot vai pārveidot ierīci.


Manuāla ignorēšana

Aizkaru moduļa terminālis rezervē piekļuvi manuālās vadības funkcijai, lai lietotājs to varētu ieslēgt / izslēgt

Ja esat pievienojis sienas spiedpogu, pārbaudiet tās darbību. Vienkārša pogas nospiešana "uz leju" / "uz augšu" izraisīs slēģu kustību vēlamajā virzienā uz augšu līdz pozīcijai.
Ja elektriskais slēģis iet pretējā virzienā, nekā paredzēts, opcijā “Plus” atlasiet “motora maiņa”.
Kad elektriskais aizbīdnis pārvietojas uz augšu, nospiežot pogu "uz augšu", aizvars nekavējoties apstājas; kad elektriskais slēģis pārvietojas uz leju, nospiežot pogu "uz leju", slēdzis nekavējoties apstājas.

Elektroinstalācijas instrukcijas un diagrammas

L9_wiring.png

 1. Pirms jebkādu darbību veikšanas izslēdziet strāvas padevi
  elektroinstalācijas darbi.
 2. Savienojiet vadus saskaņā ar elektroinstalācijas shēmu.
 3. Ievietojiet moduli sadales kārbā.
 4. Ieslēdziet strāvas padevi un sekojiet slēdža modulim
  konfigurācijas instrukcijas.

Piezīmes: Novietojiet viedtālruni tuvu modulim un pārliecinieties, vai jums ir min. 50% Wi-Fi signāls

19024Screenshot_4.png

Uzstādīt
Piesakieties vai reģistrējiet kontu, izmantojot savu mobilā tālruņa numuru vai e-pasta adresi.
Ievadiet verifikācijas kodu, kas nosūtīts uz mobilo tālruni vai pastkastīti, un pēc tam iestatiet pieteikšanās paroli.
Noklikšķiniet uz "Izveidot ģimeni", lai ievadītu lietotni.

Screenshot_5.png

Kad aizkaru moduļa elektroinstalācija ir pabeigta, nospiediet tradicionālo slēdzi, lai 5 reizes ieslēgtu ON / OFF ciklu (saglabājiet laika intervālu ne pārāk īsu), līdz pārī savienošanas režīmam mirgo indikators. Vai arī nospiediet atiestatīšanas pogu apmēram 10 sekundes, līdz pāra signāls nepārtraukti atskan pārī.

add.png

Atveriet lietotni, augšējā labajā stūrī atlasot “+”, lai pievienotu ierīci. Izvēlieties ierīces tipu, piemēram, "Elektriskā", un izvēlieties moduli / swith.

Pārliecinieties, vai viedtālrunis un Wi-Fi slēdža modulis atrodas vienā un tajā pašā Wi-Fi tīklā ar 2,4 GHz savienojumu.
Apstipriniet, kad pāra signāls tiek nepārtraukti savienots pārī.

Savienojuma izveide aizņems apmēram 10–120 sekundes atkarībā no tīkla stāvokļa.

Kad savienošana pārī ir pabeigta, lietotnē tiks parādīts Wi-Fi slēdzis

Screenshot_10.png

Savienojieties ar amazon alexa vai Google palīgu, lai vadītu ar balsi, vai koplietojiet ierīces ar savām ģimenēm vai draugiem.

Screenshot_11.png

Izbaudiet savu viedo mājas automatizācijas dzīvi apgaismojuma kontrolei, izmantojot mūsu mobilo lietotni Nous Smart Home, lai kur jūs atrastos, vai vienkārši ar balss vadību, kad ērti sēžat mājās.

 

* šis tulkojums var būt neprecīzs, jo tas tika veikts ar google tulkošanas pakalpojumu

 

KASUTUSJUHEND
WiFi kardina moodul L9

L9.jpg

 

Te vajate nutikat kodu rakendust Nous. Skannige QR-kood või laadige see alla otselingilt

 

Paigaldamine
Hoiatused:

 1. Paigaldamise peab läbi viima kvalifitseeritud elektrik vastavalt kohalikele eeskirjadele.
 2. Hoidke seadet lastele kättesaamatus kohas.
 3. Hoidke seadet eemal veest, niiskest või kuumast keskkonnast.
 4. Paigaldage seade eemale tugevatest signaaliallikatest, näiteks mikrolaineahjust, mis võib põhjustada signaali katkemise
  seadme ebanormaalne töö.
 5. Betoonseina või metallmaterjalide abil takistamine võib vähendada efektiivset tööulatust
 6. ÄRGE proovige seadet lahti võtta, parandada ega modifitseerida.


Käsitsi tühistamine

Kardinmooduli terminal reserveerib kasutajale sisse- ja väljalülitamiseks juurdepääsu käsitsijuhtimise funktsioonile

Kui olete seina nupu ühendanud, kontrollige selle toimimist. Nupu "alla" / "üles" lihtne vajutamine põhjustab aknaluukide liikumise soovitud suunas kuni asendini.
Kui elektriline katik läheb oodatust vastupidises suunas, valige suvandis „Plus“ „mootori tagasikäik“.
Kui elektriline katik liigub ülespoole, põhjustab nupu "üles" vajutamine katiku viivitamatu seiskamise; kui elektriline katik liigub allapoole, põhjustab "allapoole" nupu vajutamine katiku kohese seiskamise.

 

Juhtmestiku juhised ja skeemid

L9_wiring.png

 1. Enne alustamist lülitage toide välja elektripaigaldustööd.
 2. Ühendage juhtmed vastavalt elektriskeemile.
 3. Sisestage moodul ühenduskarbi.
 4. Lülitage toide sisse ja järgige lüliti moodulit
  seadistamisjuhised.

Märkused: Võtke nutitelefon mooduli lähedale, et teil oleks vähemalt min. 50% WiFi-signaal

19024Screenshot_4.png

Seadistan
Logige sisse või registreerige oma konto oma mobiilinumbri või e-posti aadressidega.
Sisestage oma mobiiltelefoni või postkasti saadetud kinnituskood ja määrake oma sisselogimisparool.
Rakendusse sisenemiseks klõpsake nuppu "Loo pere".

Screenshot_5.png

Pärast kardinamooduli juhtmete ühendamist vajutage traditsioonilist lülitit, et viis korda sisse / välja lülitada tsükkel (hoidke ajavahemikku mitte liiga lühikesena), kuni märgutuli vilgub sidumisrežiimi jaoks. Või vajutage lähtestusnuppu umbes 10 sekundit, kuni sidumisrežiimi piiks kostab pidevalt.

add.png

Avage rakendus, valides seadme lisamiseks paremas ülaosas "+". Valige seadme tüüp, näiteks "Elektriline" ja valige oma moodul / swith.

Veenduge, et teie nutitelefon ja WiFi-lülitimoodul oleks sama WiFi-võrgu all 2,4 GHz ühenduses.
Kinnitage, millal piiksub pidevalt sidumisrežiimi jaoks.

Ühenduse loomiseks kulub sõltuvalt teie võrgu seisundist umbes 10–120 sekundit.

Kui sidumine on tehtud, kuvatakse rakenduses WiFi-lüliti.

Screenshot_10.png

Hääljuhtimiseks looge ühendus Amazoni Alexa või Google'i abimehega või jagage seadmeid oma perede või sõpradega.

Screenshot_11.png

Nautige valgustuse juhtimiseks oma koduautomaatika nutikat elu, kasutades meie Nous Smart Home mobiilirakendust kõikjal maailmas või lihtsalt hääljuhtimisega, kui mugavalt kodus istute.

 

* šis tulkojums var būt neprecīzs, jo tas tika veikts ar google tulkošanas pakalpojumu

 

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI Modul perdea Wi-Fi L9

L9.jpg

 

Veți avea nevoie de aplicația Nous Smart Home. Scanați codul QR sau descărcați-l de pe linkul direct

 


Avertismente de instalare :

 1. Instalarea trebuie efectuată de un electrician calificat în conformitate cu reglementările locale.
 2. Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor.
 3. Țineți dispozitivul departe de apă, mediu umed sau fierbinte.
 4. Instalați dispozitivul departe de surse de semnal puternice, cum ar fi cuptorul cu microunde, care pot cauza întreruperi ale semnalului, care ar putea duce la
  funcționarea anormală a dispozitivului.
 5. Obstrucționarea peretelui de beton sau a materialelor metalice poate reduce domeniul efectiv de funcționare
 6. NU încercați să dezasamblați, să reparați sau să modificați dispozitivul.


Comanda manuală
a avea acces la rezervele terminale ale modulului perdea la funcția de control manual pentru utilizator pentru a activa / dezactiva

Dacă ați conectat butonul de perete, verificați funcționarea acestuia. O simplă apăsare pe butonul „jos” / „sus” va determina deplasarea rulourilor în direcția dorită până la pozițional.
Dacă declanșatorul electric merge în direcția opusă celei de așteptat, selectați " inversare a motorului«în»Plus„opțiune.
Atunci când se deplasează obturator electrice în sus, o apăsarea tastei «sus» comută butonul cauzează declanșatorul pentru a opri imediat; atunci când electric obturatorul se mișcă în jos, o apăsare a comutatoarelor butonului „jos” face ca obturatorul să se oprească imediat.

Instrucțiuni și diagrame de cablare

L9_wiring.png

 1. Opriți alimentarea cu energie înainte de a efectua orice
  lucrări de instalare electrică.
 2. Conectați firele conform schemei de conexiuni.
 3. Introduceți modulul în cutia de joncțiune.
 4. Porniți sursa de alimentare și urmați instrucțiunile de configurare a comutatorului modul
  .

Note: Luați smartphone-ul aproape de modul,
asigurați-vă că aveți min. 50% semnal Wi-Fi

19024Screenshot_4.png

Configurare
Conectați - vă sau înregistrați-vă contul cu numărul dvs. de telefon mobil sau adresa de e-mail.

Introdu codul de verificare trimis pe mobil sau pe căsuța de e-mail, apoi setează-ți parola de conectare.
Faceți clic pe „Creați o familie” pentru a intra în aplicație.

Screenshot_5.png

După ce se termină cablajul modulului cortinei, apăsați comutatorul tradițional pentru a porni ciclul ON/OFF de 5 ori (păstrați intervalul de timp nu prea scurt) până când indicatorul luminos clipește pentru modul de asociere. O , apăsați butonul de resetare timp de aproximativ 10 secunde , până când semnalul sonor pentru r sunetele în mod împerechere continuu.

add.png

Deschideți aplicația, selectând „+” în dreapta sus pentru a adăuga dispozitivul. Alegeți tipul de dispozitiv, de exemplu „Electric” și selectați modulul/comutatorul.

Asigurați-vă că telefonul inteligent și modulul de comutare Wi-Fi sunt sub aceeași rețea Wi-Fi la conexiune de 2,4 GHz.
Confirmați când bip-ul sună continuu pentru modul de asociere.

Conexiunea va dura aproximativ 10-120 de secunde, în funcție de starea rețelei.

Când împerecherea este finalizată, comutatorul Wi-Fi va fi afișat în aplicație.

Screenshot_10.png

Conectați-vă la Amazon Alexa sau Google Assistant pentru control vocal sau partajați dispozitivele cu familiile sau prietenii dvs.

Screenshot_11.png

Bucură-te de viața ta inteligentă de automatizare a locuinței pentru controlul luminii folosind aplicația noastră mobilă Nous Smart Home oriunde te-ai afla în lume sau pur și simplu prin control vocal când stai confortabil acasă.

 

* Această traducere poate fi inexactă deoarece a fost făcută cu serviciul de traducere Google

 

NÁVOD NA POUŽITIE Modul Wi-Fi záves L9

L9.jpg

 

Budete potrebovať aplikáciu Nous Smart Home. Naskenujte QR kód alebo si ho stiahnite z priameho odkazu

 


Upozornenia pri inštalácii :

 1. Inštaláciu musí vykonať kvalifikovaný elektrikár v súlade s miestnymi predpismi.
 2. Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí.
 3. Udržujte zariadenie mimo vody, vlhkého alebo horúceho prostredia.
 4. Zariadenie inštalujte mimo zdrojov silného signálu, ako je mikrovlnná rúra, ktorá môže spôsobiť prerušenie signálu v dôsledku
  abnormálnej prevádzky zariadenia.
 5. Prekážka betónovou stenou alebo kovovými materiálmi môže znížiť efektívny prevádzkový rozsah
 6. NEPOKÚŠAJTE sa rozoberať, opravovať alebo upravovať zariadenie.


Manuálne ovládanie
Terminál závesového modulu si vyhradzuje prístup k funkcii manuálneho ovládania, ktorú môže používateľ zapnúť/vypnúť

Ak ste pripojili nástenné tlačidlo, skontrolujte jeho činnosť. Jednoduché stlačenie tlačidla "dole" / "hore" spôsobí pohyb roliet v požadovanom smere až do polohy.
Pokiaľ ide elektrické spúšte do opačnom smere, než sa očakávalo, vyberte " obrátenie motoru,v'Plus" voľba.
Keď elektrické uzávierky sa pohybuje smerom nahor, čo je stlačením tlačidla, hore 'tlačidlo prepína spôsobí spúšť okamžite zastaví, keď je elektrický uzávierka sa pohybuje nadol, stlačenie tlačidla "dole" spôsobí okamžité zastavenie uzávierky.

Pokyny a schémy zapojenia

L9_wiring.png

 1. Pred vykonaním akýchkoľvek elektroinštalačných prác vypnite napájanie
  .
 2. Pripojte vodiče podľa schémy zapojenia.
 3. Vložte modul do spojovacej skrinky.
 4. Zapnite napájanie a postupujte podľa pokynov na konfiguráciu spínacieho modulu
  .

Poznámky: Vezmite svoj smartfón do blízkosti modulu a
uistite sa, že máte min. 50 % signálu Wi-Fi

19024Screenshot_4.png

Nastavenie
Prihláste sa alebo zaregistrujte svoj účet pomocou svojho mobilného čísla alebo e-mailovej adresy.

Zadajte overovací kód odoslaný na váš mobil alebo e-mailovú schránku a potom si nastavte svoje prihlasovacie heslo.
Kliknutím na „Vytvoriť rodinu“ vstúpite do APP.

Screenshot_5.png

Po dokončení zapojenia závesového modulu stlačte tradičný spínač na 5-krát zapnutie/vypnutie cyklu (časový interval nesmie byť príliš krátky), kým nezabliká kontrolka režimu párovania. O r stlačte tlačidlo reset po dobu 10 sekúnd, kým sa zvukový signál pre zvuky párovacieho režimu nepretržite.

add.png

Otvorte aplikáciu APP výberom „+“ vpravo hore a pridajte zariadenie. Vyberte typ zariadenia, napríklad „Elektrické“ a vyberte svoj modul/prepínač.

Uistite sa, že váš smartfón a modul prepínača Wi-Fi sú v rovnakej sieti Wi-Fi pri 2,4 GHz pripojení.
Potvrďte, kedy bude pípanie znieť nepretržite pre režim párovania.

Dokončenie pripojenia bude trvať približne 10 až 120 sekúnd v závislosti od stavu vašej siete.

Po dokončení párovania sa v aplikácii zobrazí prepínač Wi-Fi.

Screenshot_10.png

Pripojte sa k amazon alexa alebo Google Assistant pre hlasové ovládanie alebo zdieľajte zariadenia so svojimi rodinami alebo priateľmi.

Screenshot_11.png

Vychutnajte si svoj inteligentný život domácej automatizácie na ovládanie osvetlenia pomocou našej mobilnej aplikácie Nous Smart Home, nech ste kdekoľvek na svete, alebo jednoducho pomocou hlasového ovládania, keď pohodlne sedíte doma.

 

* Tento preklad môže byť nepresný, pretože bol vytvorený pomocou služby prekladača Google

 

NÁVOD K OBSLUZE Wi-Fi clonový modul L9

L9.jpg

 

Budete potřebovat aplikaci Nous Smart Home. Naskenujte QR kód nebo si jej stáhněte z přímého odkazu

 


Upozornění k instalaci :

 1. Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s místními předpisy.
 2. Udržujte zařízení mimo dosah dětí.
 3. Udržujte zařízení mimo dosah vody, vlhkého nebo horkého prostředí.
 4. Nainstalujte zařízení mimo zdroje silného signálu, jako je mikrovlnná trouba, které mohou způsobit přerušení signálu v důsledku
  abnormálního provozu zařízení.
 5. Překážka betonovou stěnou nebo kovovými materiály může snížit účinný provozní rozsah
 6. NEPOKOUŠEJTE se zařízení rozebírat, opravovat nebo upravovat.


Ruční ovládání
Terminál závěsového modulu si vyhrazuje přístup k funkci ručního ovládání, kterou může uživatel zapnout/vypnout

Pokud jste připojili nástěnné tlačítko, zkontrolujte jeho funkci. Jednoduchým stisknutím tlačítka "dolů" / "nahoru" dojde k pohybu rolet v požadovaném směru až do polohy.
Pokud jde elektrické spouště do opačném směru, než se očekávalo, vyberte " obrácení motoru‚v‘Plus„volba.
Když elektrické závěrky se pohybuje směrem nahoru, což je stisknutím tlačítka ‚nahoru‘ tlačítko přepíná způsobí spoušť okamžitě zastaví, když je elektrický závěrka se pohybuje dolů, stisknutí tlačítka "dolů" způsobí okamžité zastavení závěrky.

Pokyny a schémata zapojení

L9_wiring.png

 1. Před prováděním jakýchkoli elektroinstalačních prací vypněte napájení
  .
 2. Připojte vodiče podle schématu zapojení.
 3. Vložte modul do spojovací krabice.
 4. Zapněte napájení a postupujte podle pokynů pro konfiguraci modulu přepínače
  .

Poznámky: Přibližte svůj smartphone k modulu a
ujistěte se, že máte min. 50 % signálu Wi-Fi

19024Screenshot_4.png

Nastavení
Přihlaste se nebo zaregistrujte svůj účet pomocí svého mobilního čísla nebo e-mailové adresy.

Zadejte ověřovací kód zaslaný na váš mobilní telefon nebo e-mailovou schránku a poté nastavte své přihlašovací heslo.
Kliknutím na „Vytvořit rodinu“ vstoupíte do APP.

Screenshot_5.png

Po dokončení zapojení záclonového modulu stiskněte tradiční spínač pro zapnutí/vypnutí cyklu na 5x (časový interval nesmí být příliš krátký), dokud nezačne blikat kontrolka režimu párování. O r stiskněte tlačítko reset po dobu 10 sekund, dokud se zvukový signál pro zvuky párovacího režimu nepřetržitě.

add.png

Otevřete aplikaci APP výběrem „+“ vpravo nahoře pro přidání zařízení. Vyberte typ zařízení, například "Elektrické" a vyberte svůj modul/přepínač.

Ujistěte se, že váš chytrý telefon a modul přepínače Wi-Fi jsou ve stejné síti Wi-Fi při připojení 2,4 GHz.
Potvrďte, kdy bude znít nepřetržitý zvukový signál pro režim párování.

Dokončení připojení bude trvat asi 10–120 sekund v závislosti na stavu vaší sítě.

Po dokončení párování se v aplikaci zobrazí přepínač Wi-Fi.

Screenshot_10.png

Připojte se k amazon alexa nebo Google Assistant pro hlasové ovládání nebo sdílejte zařízení se svými rodinami nebo přáteli.

Screenshot_11.png

Užijte si svůj chytrý život domácí automatizace pro ovládání osvětlení pomocí naší mobilní aplikace Nous Smart Home, ať jste kdekoli na světě, nebo jednoduše hlasovým ovládáním, když pohodlně sedíte doma.

 

* Tento překlad může být nepřesný, protože byl vytvořen pomocí služby Google Translate

 

Feedback
There is no reviews on this product.
Submit your review