Price: 0

Nous L10 Smart WiFi Switch Module 1/2 channel 16A

24 months warranty
Return, Exchange within 14 days
Free shippin

L10_Aplus_01EN-min

L10_Aplus_02EN-min

L10_Aplus_03EN-min

L10_Aplus_04ENpng-min

L10_Aplus_05EN-min

Specifications
Main settings
Brand Nous
Certificate CE, RoHS
Special features 2 gang
Specifications
Device dimensions 59x42x20mm
Body material PC V0
Maximum load 16A
Operating voltage range 85~250V
Network
Communication standard WIFI: 2.4GHz
Compatibility with voice assistants Google Assistant, Amazon Alexa
Control from a smartphone Nous smart Home app, Tuya Smart App
Other
Warranty 24 months

Instruction manual

Smart WiFi Switch Module 

You will need Nous Smart Home App. Scan the QR code or download it from direct link

 

 

How to wire

L10 wiring

 

 

How to add your device to the Nous Smart app

 1. Power on the device 
 2. Make sure that indicator is blinking rapidly(if not, hold power button for 5 seconds untill it starts blinking fast)
 3. Turn on Bluetooth and Location on your phone(temporarily)
 4. Open Nous Smart app
 5. Press + and Add device
 6. Autoscan will appear and it will suggest you to add new device
 7. Confirm connection and your WiFi network data
 8. Start pairing
 9. After pairing is done, you can rename your device if you wish and its ready to be used
 10. If autoscan does not see your device, you can pick it manually from the list and procced to connection from step number 7.

 

 

How to connect your device with Alexa

 1. You have to have Alexa app on youe smartphone 
 2. Go to settings and press "Skill and Games"
 3. Search for the Nous Smart Home skill
 4. Enable it
 5. Link you Nous account with Alexa
 6. Ask Alexa to discover new devices

connection_to_alexa_1connection_to_alexa_2  

 

 

How to connect your device with Google Home

 1. You have to have Google Home app on your smartphone
 2. Go the the home settings and press "works with google"
 3. Search for the Nous Smart Home
 4. Link the account with the Google Home
 5. All devices from Nous Smart app will appear in Google Home after synchronization

connection_to_googlehome_1connection_to_googlehome_2

Instrukcja obsługi

Inteligentny moduł przełącznika WiFi 

Będziesz potrzebować aplikacji Nous Smart Home. Zeskanuj kod QR lub pobierz go z bezpośredniego linku

 

 

Jak podłączyć?

Okablowanie L10

 

 

Jak dodać urządzenie do aplikacji Nous Smart

 1. Włącz urządzenie 
 2. Upewnij się, że wskaźnik miga szybko (jeśli nie, przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, aż zacznie szybko migać)
 3. Włącz Bluetooth i Lokalizację w telefonie (tymczasowo)
 4. Otwórz aplikację Nous Smart
 5. Naciśnij + i Dodaj urządzenie
 6. Pojawi się Autoscan i zasugeruje dodanie nowego urządzenia
 7. Potwierdź połączenie i dane swojej sieci Wi-Fi
 8. Rozpocznij parowanie
 9. Po zakończeniu parowania możesz zmienić nazwę urządzenia, jeśli chcesz i jest gotowe do użycia
 10. Jeśli autoscan nie widzi Twojego urządzenia, możesz wybrać je ręcznie z listy i przejść do połączenia od kroku 7.

 

 

Jak połączyć urządzenie z Alexa

 1. Musisz mieć aplikację Alexa na swoim smartfonie 
 2. Przejdź do ustawień i naciśnij „Umiejętności i gry”
 3. Wyszukaj umiejętność Nous Smart Home
 4. Odblokuj to
 5. Połącz konto Nous z Alexa
 6. Poproś Alexę o odkrycie nowych urządzeń

połączenie_do_alexa_1połączenie_do_alexa_2  

 

 

Jak połączyć urządzenie z Google Home

 1. Musisz mieć aplikację Google Home na swoim smartfonie
 2. Przejdź do ustawień domowych i naciśnij „współpracuje z google”
 3. Wyszukaj Nous Smart Home
 4. Połącz konto z Google Home
 5. Wszystkie urządzenia z aplikacji Nous Smart pojawią się w Google Home po synchronizacji

połączenie_do_googlehome_1connection_to_googlehome_2

Bedienungsanleitung

Smart WiFi Switch-Modul 

Sie benötigen die Nous Smart Home App. Scannen Sie den QR-Code oder laden Sie ihn über den direkten Link herunter

 

 

Wie man verdrahtet

L10-Verkabelung

 

 

So fügen Sie Ihr Gerät zur Nous Smart-App hinzu

 1. Schalten Sie das Gerät ein 
 2. Stellen Sie sicher, dass die Anzeige schnell blinkt (wenn nicht, halten Sie den Netzschalter 5 Sekunden lang gedrückt, bis sie schnell zu blinken beginnt).
 3. Aktivieren Sie Bluetooth und Standort auf Ihrem Telefon (vorübergehend)
 4. Öffnen Sie die Nous Smart-App
 5. Drücken Sie + und Gerät hinzufügen
 6. Autoscan wird angezeigt und schlägt Ihnen vor, ein neues Gerät hinzuzufügen
 7. Bestätigen Sie die Verbindung und Ihre WLAN-Netzwerkdaten
 8. Starten Sie die Kopplung
 9. Nachdem die Kopplung abgeschlossen ist, können Sie Ihr Gerät bei Bedarf umbenennen und es ist einsatzbereit
 10. Wenn der Autoscan Ihr Gerät nicht erkennt, können Sie es manuell aus der Liste auswählen und ab Schritt 7 mit der Verbindung fortfahren.

 

 

So verbinden Sie Ihr Gerät mit Alexa

 1. Sie müssen die Alexa-App auf Ihrem Smartphone haben 
 2. Gehen Sie zu den Einstellungen und drücken Sie "Skill and Games"
 3. Suchen Sie nach dem Skill Nous Smart Home
 4. Aktivieren Sie es
 5. Verknüpfen Sie Ihr Nous-Konto mit Alexa
 6. Bitten Sie Alexa, neue Geräte zu entdecken

connection_to_alexa_1connection_to_alexa_2  

 

 

So verbinden Sie Ihr Gerät mit Google Home

 1. Sie müssen die Google Home-App auf Ihrem Smartphone haben
 2. Gehen Sie zu den Home-Einstellungen und drücken Sie "Works with Google"
 3. Suchen Sie nach dem Nous Smart Home
 4. Verknüpfen Sie das Konto mit Google Home
 5. Alle Geräte der Nous Smart App werden nach der Synchronisierung in Google Home angezeigt

connection_to_googlehome_1connection_to_googlehome_2

Посібник з експлуатації

Розумний модуль перемикача WiFi 

Вам знадобиться додаток Nous Smart Home. Відскануйте QR-код або завантажте його за прямим посиланням

 

 

Як підключити

Проводка L10

 

 

Як додати свій пристрій до програми Nous Smart

 1. Увімкніть пристрій 
 2. Переконайтеся, що індикатор блимає швидко (якщо ні, утримуйте кнопку живлення протягом 5 секунд, поки він не почне швидко блимати)
 3. Увімкніть Bluetooth і місцезнаходження на телефоні (тимчасово)
 4. Відкрийте програму Nous Smart
 5. Натисніть + і Додати пристрій
 6. З’явиться автосканування, яке запропонує вам додати новий пристрій
 7. Підтвердьте підключення та дані мережі WiFi
 8. Почніть створення пари
 9. Після створення пари ви можете перейменувати свій пристрій, якщо хочете, і він готовий до використання
 10. Якщо автосканування не бачить ваш пристрій, ви можете вибрати його вручну зі списку та перейти до підключення з кроку № 7.

 

 

Як підключити свій пристрій до Alexa

 1. Ви повинні мати додаток Alexa на вашому смартфоні 
 2. Зайдіть в налаштування і натисніть «Навички та ігри»
 3. Шукайте навик Nous Smart Home
 4. Увімкніть його
 5. Зв’яжіть свій обліковий запис Nous з Alexa
 6. Попросіть Alexa відкрити нові пристрої

підключення_до_alexa_1підключення_до_alexa_2  

 

 

Як підключити свій пристрій до Google Home

 1. Ви повинні мати додаток Google Home на вашому смартфоні
 2. Перейдіть у домашні налаштування та натисніть «працює з google»
 3. Знайдіть розумний дім Nous
 4. Зв’яжіть обліковий запис із Google Home
 5. Усі пристрої з програми Nous Smart після синхронізації з’являться в Google Home

connect_to_googlehome_1connect_to_googlehome_2

Manuel d'instructions

Module de commutation Wi-Fi intelligent 

Vous aurez besoin de l'application Nous Smart Home. Scannez le code QR ou téléchargez-le à partir du lien direct

 

 

Comment câbler

Câblage L10

 

 

Comment ajouter votre appareil à l'application Nous Smart

 1. Allumez l'appareil 
 2. Assurez-vous que l'indicateur clignote rapidement (sinon, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce qu'il commence à clignoter rapidement)
 3. Activez Bluetooth et Localisation sur votre téléphone (temporairement)
 4. Ouvrir l'application Nous Smart
 5. Appuyez sur + et Ajouter un appareil
 6. L'analyse automatique apparaîtra et vous suggérera d'ajouter un nouvel appareil
 7. Confirmez la connexion et les données de votre réseau WiFi
 8. Commencer l'appairage
 9. Une fois l'appairage terminé, vous pouvez renommer votre appareil si vous le souhaitez et il est prêt à être utilisé
 10. Si l'analyse automatique ne détecte pas votre appareil, vous pouvez le sélectionner manuellement dans la liste et procéder à la connexion à partir de l'étape 7.

 

 

Comment connecter votre appareil avec Alexa

 1. Vous devez avoir l'application Alexa sur votre smartphone 
 2. Allez dans les paramètres et appuyez sur "Compétences et jeux"
 3. Rechercher la compétence Nous Smart Home
 4. Activez-le
 5. Associez votre compte Nous à Alexa
 6. Demandez à Alexa de découvrir de nouveaux appareils

connection_to_alexa_1connection_to_alexa_2  

 

 

Comment connecter votre appareil à Google Home

 1. Vous devez avoir l'application Google Home sur votre smartphone
 2. Allez dans les paramètres d'accueil et appuyez sur "fonctionne avec google"
 3. Rechercher la maison intelligente Nous
 4. Associez le compte à Google Home
 5. Tous les appareils de l'application Nous Smart apparaîtront dans Google Home après la synchronisation

connection_to_googlehome_1connection_to_googlehome_2

Manuale di istruzioni

Modulo interruttore WiFi intelligente 

Avrai bisogno dell'app Nous Smart Home. Scansiona il codice QR o scaricalo dal link diretto

 

 

Come cablare

Cablaggio L10

 

 

Come aggiungere il tuo dispositivo all'app Nous Smart

 1. Accendi il dispositivo 
 2. Assicurati che l'indicatore lampeggi rapidamente (in caso contrario, tieni premuto il pulsante di accensione per 5 secondi finché non inizia a lampeggiare velocemente)
 3. Attiva Bluetooth e posizione sul telefono (temporaneamente)
 4. Apri l'app Nous Smart
 5. Premi + e Aggiungi dispositivo
 6. Apparirà Autoscan e ti suggerirà di aggiungere un nuovo dispositivo
 7. Conferma la connessione e i dati della tua rete WiFi
 8. Inizia l'abbinamento
 9. Al termine dell'associazione, puoi rinominare il tuo dispositivo se lo desideri ed è pronto per essere utilizzato
 10. Se la scansione automatica non vede il tuo dispositivo, puoi selezionarlo manualmente dall'elenco e procedere alla connessione dal passaggio numero 7.

 

 

Come connettere il tuo dispositivo con Alexa

 1. Devi avere l'app Alexa sul tuo smartphone 
 2. Vai alle impostazioni e premi "Abilità e giochi"
 3. Cerca l'abilità Nous Smart Home
 4. Abilitalo
 5. Collega il tuo account Nous con Alexa
 6. Chiedi ad Alexa di scoprire nuovi dispositivi

connessione_a_alexa_1connessione_a_alexa_2  

 

 

Come connettere il tuo dispositivo con Google Home

 1. Devi avere l'app Google Home sul tuo smartphone
 2. Vai alle impostazioni di casa e premi "funziona con google"
 3. Cerca Nous Smart Home
 4. Collega l'account a Google Home
 5. Tutti i dispositivi dell'app Nous Smart appariranno in Google Home dopo la sincronizzazione

connection_to_googlehome_1connection_to_googlehome_2

Manual de instrucciones

Módulo de interruptor WiFi inteligente 

Necesitará la aplicación Nous Smart Home. Escanee el código QR o descárguelo desde el enlace directo

 

 

como cablear

cableado L10

 

 

Cómo añadir tu dispositivo a la app Nous Smart

 1. Encienda el dispositivo 
 2. Asegúrese de que el indicador parpadee rápidamente (si no, mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos hasta que comience a parpadear rápidamente)
 3. Active Bluetooth y ubicación en su teléfono (temporalmente)
 4. Abra la aplicación Nous Smart
 5. Presione + y Agregar dispositivo
 6. Aparecerá Autoscan y le sugerirá que agregue un nuevo dispositivo
 7. Confirma la conexión y los datos de tu red WiFi
 8. Empezar a emparejar
 9. Una vez realizado el emparejamiento, puede cambiar el nombre de su dispositivo si lo desea y está listo para ser utilizado
 10. Si el escaneo automático no detecta su dispositivo, puede seleccionarlo manualmente de la lista y continuar con la conexión desde el paso número 7.

 

 

Cómo conectar tu dispositivo con Alexa

 1. Tienes que tener la aplicación Alexa en tu teléfono inteligente 
 2. Ve a la configuración y presiona "Habilidad y Juegos"
 3. Busca la skill Nous Smart Home
 4. Permitirle
 5. Vincula tu cuenta de Nous con Alexa
 6. Pídele a Alexa que descubra nuevos dispositivos

conexión_a_alexa_1conexión_a_alexa_2  

 

 

Cómo conectar tu dispositivo con Google Home

 1. Tienes que tener la aplicación Google Home en tu smartphone
 2. Vaya a la configuración de inicio y presione "funciona con google"
 3. Busca la Casa Inteligente Nous
 4. Vincular la cuenta con Google Home
 5. Todos los dispositivos de la aplicación Nous Smart aparecerán en Google Home después de la sincronización

conexión_a_googlehome_1conexión_a_googlehome_2

Feedback
There is no reviews on this product.
Submit your review