Price: 0

Nous LZ1 Smart ZigBee Touch (L+N/L) 1 channel Light Switch

24 months warranty
Return, Exchange within 14 days
Free shippin

LZ1_aplus_01_EN

If you are looking for a smart light switch that can work with or without neutral wire, and can be controlled by your voice or phone, you should check out the Nous LZ1 Smart ZigBee Touch Light Switch. This smart switch is a unique 1 channel(1 gang) panel that can replace your regular switch and control 1 light. It has a sleek touch design with LED backlight that can be adjusted to your preference. It also features last state memory, which means it will remember the last setting of your light even after a power outage.

The Nous LZ1 Smart ZigBee Touch Light Switch works with Nous Smart app and Tuya Smart Life app, which allow you to control your lights from anywhere, set schedules, scenes and automation. You can also use voice assistants like Alexa and Google Home to turn on/off your lights with simple commands. The smart switch requires a Nous E1 or Nous E7 gateway to connect to the internet and work with the apps and voice assistants.

LZ1_aplus_02_EN

The smart switch also supports connection to Home Assistant via zigbee2mqtt, which gives you the option to use the device without cloud and have more control over your smart home devices. The smart switch is compatible with 220V/240V electrical systems and LED bulbs. It comes with a 2 year warranty.

LZ1_aplus_03_EN

Zigbee is a wireless smart home technology that allows devices to communicate with each other in a mesh network. Zigbee is one of the best protocols for smart home because it has several advantages over Wi-Fi or Bluetooth. Some of these advantages are:

LZ1_aplus_04_EN

- Zigbee uses less power than Wi-Fi or Bluetooth, which means Zigbee devices can run on batteries for years without needing to be replaced or recharged.
- Zigbee can cover large distances and areas, as each device acts as a repeater(not battery powered devices) and extends the range of the network. Zigbee can reach up to 100 meters indoors and 300 meters outdoors.
- Zigbee is compatible with many brands and products, as it is supported by over 400 tech firms that are part of the Zigbee Alliance. Zigbee devices can also work together with voice assistants like Alexa, Google Assistant, and Siri, through a compatible smart home hub.
- Zigbee is secure and reliable, as it uses encryption and authentication to protect the data transmitted between devices. Zigbee also operates on the 2.4 GHz band, which is less crowded than the 5 GHz band used by Wi-Fi.
- Zigbee can work without cloud, using ZHA or Zigbee2mqtt for connection to Home Assistant and to connection to devices of other brands.
- Zigbee gateways can store your saved automations and scenarios locally and those can work even when there is no internet connection.

LZ1_aplus_05_EN

The Nous LZ1 Smart ZigBee Touch Light Switch is one of the best smart home devices for your smart house. It is easy to install, use and customize. It will make your life more convenient and comfortable. Buy it now and enjoy the benefits of smart lighting.

Specifications
Main settings
Brand Nous
Colour White
Special features works with L+N, or with just L
Certificate CE, ROHS
Compatibility ZigBee gateway E1 is required
Specifications
Device dimensions 86*86*35mm
Body material Glass + plastic
Operating temperature -20℃+50℃
Operating voltage range 220-240VAC 50/60Hz
Maximum load 200W
Device weight 203gr
Network
Protocol ZigBee 3.0
Control from a smartphone Nous Smart Home app
Compatibility with voice assistants Amazon Alexa, Google Assistant

INSTRUCTION MANUAL

ZigBee Smart Touch Switch 

You will need Nous Smart Home App. Scan the QR code or download it from direct link

How to connect and use

Separate the upper and tower parts from the switch by screwdriver

Screenshot_1

Attention: There are two types of wiring below, Without neutral wire and neutral wire is required,

Attention: Without neutral wire

Prepare to install wiring
1. Live Wire connects "L" terminal
2. Bulb Wire connects "L1, L2,L3" terminal
1 gang connects "Ll"Terminal
2 gang connects "L1, L2” terminal
3 gang connects "L1, L2, L3" terminal.

Screenshot_2

Attention: Neutral wire is required.

Prepare to install wiring
1. Live Wire connects "L" terminal
2. Bulb Wire connects "L1, L2,L3" terminal
3. Neutral Wire connects "N" terminal
1 gang connects "L1"Terminal
2 gang connects "L1, L2" terminal
3 gang connects "L1, L2, L3" terminal

Screenshot_3

Fitting switch on the wall

1. Put the switch tower parts into switch box in the wall
2. Mount the two side screws.
3. Install the upper top case (install from up above)
4. Cover the upper top case into switch.
5. Turn on electricity, and then LED light will be flashed quickly for pairing. (or hold finger on the on/off button for 10 seconds to start pairing)

Screenshot_4

Indicator Light Status:

1.The light is solid: - The switch is connected succeed with mobile phone APP.
2. The light is blinking slowly: The switch is not connected to the network.
3. The light is flash continuously and quickly: The switch is ready to connect with mobile phone APP.
4. The light is flash 1 time every 3 seconds: The switch is into AP pairing Mode.

Connecting to the app:

1. Make sure the switch is electrified, Press any switch button for 6-10 second until the indicator light flashes rapidly.
2. After the smart Gateway is connected to the APP, click on the add subdevice first, and then click "The indicator light is flashing."
3. Device connecting automatically, then click "done" when device added successfully. 

Screenshot_5

 

Screenshot_6

Screenshot_7

Attention: Zigbee Gateway can only be connected to one account. Co-manage is possible by adding more than one family member to your home.

How to connect with Alexa or Google assisstant:

Screenshot_8

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Inteligentny przełącznik dotykowy ZigBee 

Będziesz potrzebować aplikacji Nous Smart Home. Zeskanuj kod QR lub pobierz go z bezpośredniego linku

Jak podłączyć i używać

Oddziel górną i wieżową część od przełącznika za pomocą śrubokręta

Zrzut ekranu_1

Uwaga: poniżej znajdują się dwa rodzaje okablowania, bez przewodu neutralnego i przewodu neutralnego jest wymagany,

Uwaga: bez przewodu neutralnego!

Przygotowanie do instalacji okablowania
1. Przewód pod napięciem łączy zacisk „L”
2. Przewód żarówki łączy zacisk „L1, L2, L3”
1 zespół łączy zacisk „Ll” Zacisk
2 złącza łączy zacisk „L1, L2”
3 wiązki łączy zaciski „L1, L2, Zacisk L3".

Zrzut ekranu_2

Uwaga: wymagany jest przewód neutralny.

Przygotowanie do instalacji okablowania
1. Przewód pod napięciem łączy zacisk „L”
2. Przewód żarówki łączy zacisk „L1, L2,L3”
3. Przewód neutralny łączy zacisk „N”
1 zespół łączy „L1” Zacisk
2 złącza łączy „L1, L2” zacisk
3 łączy zacisk „L1, L2, L3”

Zrzut ekranu_3

Montaż włącznika na ścianie

1. Umieść części wieży rozdzielczej w skrzynce rozdzielczej w ścianie
2. Zamontuj dwie boczne śruby.
3. Zamontuj górną obudowę (instaluj od góry)
4. Załóż górną górną obudowę na przełącznik.
5. Włącz prąd, a następnie dioda LED będzie szybko migać w celu sparowania. (lub przytrzymaj palec na przycisku włączania/wyłączania przez 10 sekund, aby rozpocząć parowanie)

Zrzut ekranu_4

Stan lampki kontrolnej:

1. Światło jest stałe:-przełącznik jest podłączony pomyślnie z aplikacją na telefon komórkowy.
2. Kontrolka powoli miga: przełącznik nie jest podłączony do sieci.
3. Światło miga w sposób ciągły i szybki: przełącznik jest gotowy do połączenia z aplikacją na telefon komórkowy.
4. Światło miga 1 raz co 3 sekundy: przełącznik jest w trybie parowania AP.

Łączenie z aplikacją:

1. Upewnij się, że przełącznik jest pod napięciem, naciśnij dowolny przycisk przełącznika przez 6-10 sekund, aż lampka kontrolna zacznie szybko migać.
2. Po podłączeniu inteligentnej bramy do aplikacji najpierw kliknij dodaj podurządzenie, a następnie kliknij „Miga lampka kontrolna”.
3. Urządzenie łączy się automatycznie, a następnie kliknij „Gotowe”, gdy urządzenie zostanie pomyślnie dodane. 

Zrzut ekranu_5

 

Zrzut ekranu_6

Zrzut ekranu_7

Uwaga: Zigbee Gateway można podłączyć tylko do jednego konta. Współzarządzanie jest możliwe poprzez dodanie do domu więcej niż jednego członka rodziny.

Jak połączyć się z Alexą lub asystentem Google:

Zrzut ekranu_8

 

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Розумний сенсорний перемикач ZigBee 

Вам знадобиться додаток Nous Smart Home. Відскануйте QR-код або завантажте його за прямим посиланням

Як підключити та використовувати

За допомогою викрутки відокремте верхню і опорну частини від вимикача

Скріншот_1

Увага: нижче є два типи проводки: без нульового проводу та необхідний нульовий провід,

Увага: без нульового проводу

Підготовка до встановлення проводки
1. Провід під напругою з'єднує клему "L"
2. Провід лампочки з'єднує "L1, L2, L3", клема
1 з'єднує "Ll" Термінал
2 з'єднує "L1, L2", клема
3 з'єднує "L1, L2, клема L3".

Скріншот_2

Увага: потрібен нульовий провід.

Підготовка до встановлення проводки
1. Провід під напругою з'єднує клему "L"
2. Провід лампочки з'єднує клему "L1, L2, L3"
3. Нейтральний провід з'єднує клему "N"
1 групу з'єднує "L1" Термінал
2 з'єднує "L1, L2" термінал
3 банда з'єднує термінал "L1, L2, L3".

Скріншот_3

Кріплення вимикача на стіні

1. Помістіть деталі вежі вимикача в коробку перемикання в стіні.
2. Закріпіть два бічні гвинти.
3. Встановіть верхній корпус (встановіть зверху)
4. Закрийте верхній корпус у вимикач.
5. Увімкніть електрику, і світлодіодний індикатор швидко блиматиме для створення пари. (або утримуйте палець на кнопці ввімкнення/вимкнення протягом 10 секунд, щоб розпочати створення пари)

Скріншот_4

Стан світлового індикатора:

1. Світло горить постійно: - Перемикач успішно підключений до програми для мобільного телефону.
2. Індикатор повільно блимає: перемикач не підключено до мережі.
3. Індикатор блимає безперервно та швидко: перемикач готовий до підключення до програми для мобільного телефону.
4. Індикатор блимає 1 раз кожні 3 секунди: перемикач перебуває в режимі сполучення з точкою доступу.

Підключення до програми:

1. Переконайтеся, що перемикач електрифікований. Натисніть будь-яку кнопку перемикача протягом 6-10 секунд, поки індикатор швидко не почне блимати.
2. Після того, як інтелектуальний шлюз під’єднано до програми, спочатку натисніть кнопку додати підпристрій, а потім натисніть «Індикатор блимає».
3. Пристрій підключається автоматично, а потім натисніть «Готово», коли пристрій успішно додано. 

Скріншот_5

 

Скріншот_6

Скріншот_7

Увага: Zigbee Gateway можна підключити лише до одного облікового запису. Спільне керування можливе , додавши до свого дому більше ніж одного члена сім’ї.

Як підключитися до Alexa або Google Assistant:

Скріншот_8

 

INSTRUKCIJŲ VADOVAS

„ZigBee Smart Touch“ jungiklis 

Jums reikės „Nous Smart Home“ programos. Nuskaitykite QR kodą arba atsisiųskite jį iš tiesioginės nuorodos

Kaip prisijungti ir naudoti

Atsuktuvu atskirkite viršutinę ir bokšto dalis nuo jungiklio

Ekrano kopija_1

Dėmesio: žemiau yra dviejų tipų laidai, be nulinio laido ir reikia nulinio laido,

Dėmesio: be nulinio laido

Pasiruoškite montuoti laidus
1. „Live Wire“ jungia „L“ gnybtą
2. Lemputės laidas jungia „L1, L2, L3“
1 gnybtas jungia „Ll“
2 gnybtas jungia „L1, L2“ gnybtas
3 gnybtas jungia „L1, L2, L3" terminalas.

Ekrano kopija_2

Dėmesio: reikalingas neutralus laidas.

Pasiruoškite montuoti laidus
1. Tiesioginis laidas jungia "L" gnybtą
2. Lemputės laidas jungia "L1, L2, L3" gnybtą
3. Neutralus laidas jungia "N" gnybtą
1 gnybtas jungia "L1"
2 gnybtas jungia "L1, L2" 3 terminalas
jungia "L1, L2, L3" terminalą

Ekrano kopija_3

Jungiklio tvirtinimas prie sienos

1. Įstatykite perjungimo bokšto dalis į jungiklių dėžę sienoje
2. Įsukite du šoninius varžtus.
3. Įdėkite viršutinį viršutinį dėklą (montuokite iš viršaus)
4. Uždenkite viršutinį viršutinį korpusą į jungiklį.
5. Įjunkite elektrą, tada LED lemputė greitai mirksės, kad būtų galima susieti. (arba 10 sekundžių laikykite pirštą ant įjungimo / išjungimo mygtuko, kad pradėtumėte susieti)

Ekrano kopija_4

Indikatoriaus lemputės būsena:

1. Šviesa nuolat: - Jungiklis prijungtas sėkmingai su mobiliojo telefono APP.
2. Lemputė mirksi lėtai: jungiklis neprijungtas prie tinklo.
3. Šviesa mirksi nuolat ir greitai: jungiklis paruoštas prisijungti prie mobiliojo telefono APP.
4. Lemputė mirksi 1 kartą kas 3 sekundes: jungiklis yra į AP susiejimo režimą.

Prisijungimas prie programos:

1. Įsitikinkite, kad jungiklis yra elektrifikuotas. Paspauskite bet kurį jungiklio mygtuką 6–10 sekundžių, kol indikatoriaus lemputė greitai mirksės.
2. Kai išmanusis šliuzas bus prijungtas prie APP, pirmiausia spustelėkite pridėti papildomą įrenginį, tada spustelėkite „Indikatoriaus lemputė mirksi“.
3. Įrenginys prisijungia automatiškai, tada spustelėkite „atlikta“, kai įrenginys sėkmingai pridėtas. 

Ekrano kopija_5

 

Ekrano kopija_6

Ekrano kopija_7

Dėmesio: „Zigbee Gateway“ galima prijungti tik prie vienos paskyros. Bendrai tvarkyti galima į namus įtraukus daugiau nei vieną šeimos narį.

Kaip susisiekti su Alexa arba Google asistentu:

Ekrano kopija_8

 

MANUALE DI ISTRUZIONI

Interruttore ZigBee Smart Touch 

Avrai bisogno dell'app Nous Smart Home. Scansiona il codice QR o scaricalo dal link diretto

Come connettersi e utilizzare

Separare le parti superiore e torre dall'interruttore con un cacciavite

Schermata_1

Attenzione: ci sono due tipi di cablaggio di seguito, senza filo neutro e filo neutro è richiesto,

Attenzione: Senza filo neutro

Prepararsi per l'installazione del cablaggio
1. Il filo sotto tensione collega il terminale "L"
2. Il cavo della lampadina collega il terminale "L1, L2, L3"
1 gruppo collega "Ll" Il terminale
2 collega il gruppo "L1, L2" Il terminale
3 collega "L1, L2, Terminale L3".

Schermata_2

Attenzione: è necessario il filo neutro.

Prepararsi per l'installazione del cablaggio
1. Il filo sotto tensione collega il terminale "L"
2. Il cavo della lampadina collega il terminale "L1, L2, L3"
3. Il cavo neutro collega il terminale "N"
1 gruppo collega "L1" Il terminale
2 collega "L1, L2" terminale
3 gang collega il terminale "L1, L2, L3".

Schermata_3

Interruttore di montaggio a parete

1. Mettere le parti della torre dell'interruttore nella scatola dell'interruttore nella parete
2. Montare le due viti laterali.
3. Installare il bauletto superiore (installare dall'alto)
4. Coprire il bauletto superiore nell'interruttore.
5. Accendere l'elettricità, quindi la luce LED lampeggerà rapidamente per l'associazione. (o tieni premuto il dito sul pulsante di accensione/spegnimento per 10 secondi per avviare l'associazione)

Schermata_4

Stato della spia:

1. La luce è fissa: - L'interruttore è collegato con successo con l'APP del telefono cellulare.
2. La spia lampeggia lentamente: lo switch non è connesso alla rete.
3. La luce lampeggia in modo continuo e rapido: l'interruttore è pronto per la connessione con l'APP del telefono cellulare.
4. La luce lampeggia 1 volta ogni 3 secondi: l'interruttore è in modalità di associazione AP.

Connessione all'app:

1. Assicurarsi che l'interruttore sia elettrificato, premere qualsiasi pulsante dell'interruttore per 6-10 secondi fino a quando la spia non lampeggia rapidamente.
2. Dopo che lo smart Gateway è stato collegato all'APP, fare prima clic sul dispositivo secondario Aggiungi, quindi fare clic su "La spia lampeggia".
3. Il dispositivo si connette automaticamente, quindi fai clic su "fatto" quando il dispositivo è stato aggiunto correttamente. 

Schermata_5

 

Schermata_6

Schermata_7

Attenzione: Zigbee Gateway può essere connesso a un solo account. La co-gestione è possibile aggiungendo più di un membro della famiglia a casa tua.

Come connettersi con Alexa o l'assistente Google:

Schermata_8

 

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Interruptor táctil inteligente ZigBee 

Necesitará la aplicación Nous Smart Home. Escanee el código QR o descárguelo desde el enlace directo

Cómo conectar y usar

Separe las partes superior y de la torre del interruptor con un destornillador.

Captura de pantalla_1

Atención: hay dos tipos de cableado a continuación, sin cable neutro y se requiere cable neutro,

Atención: sin cable neutro

Prepárese para instalar el cableado
1. El cable vivo conecta la terminal "L"
2. El cable de la bombilla conecta "L1, L2, L3" La terminal
1 conecta "Ll"La terminal
2 conecta "L1, L2" La terminal
3 conecta "L1, L2, terminal L3".

Captura de pantalla_2

Atención: se requiere cable neutro.

Prepárese para instalar el cableado
1. El cable vivo conecta el terminal "L"
2. El cable de la bombilla conecta el terminal "L1, L2, L3"
3. El cable neutro conecta el terminal "N"
1 grupo conecta "L1" El terminal
2 grupo conecta "L1, L2" el terminal
3 conecta el terminal "L1, L2, L3"

Captura de pantalla_3

Colocar interruptor en la pared

1. Coloque las piezas de la torre del interruptor en la caja del interruptor en la pared
. 2. Monte los dos tornillos laterales.
3. Instale la carcasa superior superior (instale desde arriba)
4. Cubra la carcasa superior superior en el interruptor.
5. Encienda la electricidad y luego la luz LED parpadeará rápidamente para el emparejamiento. (o mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante 10 segundos para comenzar a emparejar)

Captura de pantalla_4

Estado de la luz indicadora:

1. La luz es sólida: - El interruptor está conectado correctamente con la aplicación del teléfono móvil.
2. La luz parpadea lentamente: el conmutador no está conectado a la red.
3. La luz parpadea de forma continua y rápida: el interruptor está listo para conectarse con la aplicación del teléfono móvil.
4. La luz parpadea 1 vez cada 3 segundos: el interruptor está en modo de emparejamiento AP.

Conexión a la aplicación:

1. Asegúrese de que el interruptor esté electrificado, presione cualquier botón del interruptor durante 6-10 segundos hasta que la luz indicadora parpadee rápidamente.
2. Después de que la puerta de enlace inteligente esté conectada a la aplicación, primero haga clic en Agregar subdispositivo y luego haga clic en "La luz indicadora parpadea".
3. El dispositivo se conecta automáticamente, luego haga clic en "Listo" cuando el dispositivo se haya agregado correctamente. 

Captura de pantalla_5

 

Captura de pantalla_6

Captura de pantalla_7

Atención: Zigbee Gateway solo se puede conectar a una cuenta. La administración conjunta es posible agregando más de un miembro de la familia a su hogar.

Cómo conectarse con Alexa o el asistente de Google:

Captura de pantalla_8

 

INSTRUKCIJAS

ZigBee Smart Touch Switch 

Jums būs nepieciešama lietotne Nous Smart Home. Skenējiet QR kodu vai lejupielādējiet to no tiešās saites

Kā savienot un lietot

Ar skrūvgriezi atdaliet augšējo un torņa daļu no slēdža

Ekrānuzņēmums_1

Uzmanību: tālāk ir divu veidu elektroinstalācijas: bez neitrāla vada un ir nepieciešams neitrālais vads,

Uzmanību: Bez nulles vada

Sagatavojieties vadu uzstādīšanai
1. Live Wire savieno "L" spaili
2. Spuldzes vads savieno "L1, L2, L3" spaili
1. grupa savieno "Ll"
2. spailes grupa savieno "L1, L2" spaile
3. grupa savieno "L1, L2, L3" terminālis.

Ekrānuzņēmums_2

Uzmanību: Nepieciešams neitrāls vads.

Sagatavojieties vadu uzstādīšanai
1. Tiešais vads savieno "L" spaili
2. Spuldzes vads savieno "L1, L2, L3" spaili
3. Neitrālais vads savieno "N" spaili
1. grupa savieno "L1"
2. spaile savieno "L1, L2" termināļa
3 banda savieno "L1, L2, L3" termināli

Ekrānuzņēmums_3

Slēdža uzstādīšana pie sienas

1. Ievietojiet slēdžu torņa daļas slēdžu kārbā sienā
2. Piestipriniet abas sānu skrūves.
3. Uzstādiet augšējo augšējo korpusu (uzstādiet no augšas)
4. Nosedziet augšējo augšējo korpusu slēdžā.
5. Ieslēdziet elektrību, un pēc tam ātri mirgos LED gaisma, lai izveidotu savienojumu pārī. (vai turiet pirkstu uz ieslēgšanas/izslēgšanas pogas 10 sekundes, lai sāktu savienošanu pārī)

Ekrānuzņēmums_4

Indikatora gaismas statuss:

1. Gaisma deg nepārtraukti: - Slēdzis ir savienots veiksmīgi ar mobilā tālruņa APP.
2. Gaisma mirgo lēni: slēdzis nav savienots ar tīklu.
3. Gaisma mirgo nepārtraukti un ātri: Slēdzis ir gatavs savienojumam ar mobilā tālruņa APP.
4. Gaisma mirgo 1 reizi ik pēc 3 sekundēm: slēdzis ir AP savienošanas pārī režīmā.

Savienojuma izveide ar lietotni:

1. Pārliecinieties, vai slēdzis ir elektrificēts. Nospiediet jebkuru slēdža pogu 6–10 sekundes, līdz indikators ātri mirgo.
2. Kad viedā vārteja ir savienota ar APP, vispirms noklikšķiniet uz pievienotās apakšierīces un pēc tam noklikšķiniet uz "Indikatora indikators mirgo".
3. Ierīce tiek automātiski savienota, pēc tam noklikšķiniet uz "Gatavs", kad ierīce ir veiksmīgi pievienota. 

Ekrānuzņēmums_5

 

Ekrānuzņēmums_6

Ekrānuzņēmums_7

Uzmanību: Zigbee Gateway var savienot tikai ar vienu kontu. Kopīga pārvaldība ir iespējama , pievienojot savai mājai vairāk nekā vienu ģimenes locekli.

Kā izveidot savienojumu ar Alexa vai Google palīgu:

Ekrānuzņēmums_8

 

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Commutateur tactile intelligent ZigBee 

Vous aurez besoin de l'application Nous Smart Home. Scannez le code QR ou téléchargez-le à partir du lien direct

Comment se connecter et utiliser

Séparez les parties supérieure et tour de l'interrupteur à l'aide d'un tournevis

Capture d'écran_1

Attention: Il existe deux types de câblage ci-dessous, sans fil neutre et fil neutre est nécessaire,

Attention : Sans fil neutre

Préparez-vous à installer le câblage
1. Le fil sous tension connecte la borne "L"
2. Le fil de l'ampoule connecte "L1, L2, L3" la borne
1 connecte "Ll" la borne
2 connecte "L1, L2" la borne
3 connecte "L1, L2, Borne L3".

Capture d'écran_2

Attention : un fil neutre est nécessaire.

Préparez-vous à installer le câblage
1. Le fil sous tension connecte la borne "L"
2. Le fil de l'ampoule connecte la borne "L1, L2, L3"
3. Le fil neutre connecte la borne "N"
1 gang connecte "L1" La borne
2 gang connecte "L1, L2" la borne
3 gang connecte la borne "L1, L2, L3"

Capture d'écran_3

Pose d'un interrupteur au mur

1. Placez les pièces de la tour de commutation dans la boîte de commutation dans le mur
2. Montez les deux vis latérales.
3. Installez le boîtier supérieur supérieur (installez-le par le haut)
4. Couvrez le boîtier supérieur supérieur dans l'interrupteur.
5. Allumez l'électricité, puis le voyant LED clignotera rapidement pour l'appairage. (ou maintenez le doigt sur le bouton marche/arrêt pendant 10 secondes pour commencer l'appairage)

Capture d'écran_4

État du voyant :

1.The light is solid: - The switch is connected succeed with mobile phone APP.
2. The light is blinking slowly: The switch is not connected to the network.
3. The light is flash continuously and quickly: The switch is ready to connect with mobile phone APP.
4. The light is flash 1 time every 3 seconds: The switch is into AP pairing Mode.

Connecting to the app:

1. Make sure the switch is electrified, Press any switch button for 6-10 second until the indicator light flashes rapidly.
2. After the smart Gateway is connected to the APP, click on the add subdevice first, and then click "The indicator light is flashing."
3. Device connecting automatically, then click "done" when device added successfully. 

Capture d'écran_5

 

Capture d'écran_6

Capture d'écran_7

Attention : Zigbee Gateway ne peut être connecté qu'à un seul compte. La cogestion est possible en ajoutant plus d'un membre de la famille à votre maison.

Comment se connecter avec Alexa ou l'assistant Google :

Capture d'écran_8

 

BEDIENUNGSANLEITUNG

ZigBee Smart Touch-Schalter 

Sie benötigen die Nous Smart Home App. Scannen Sie den QR-Code oder laden Sie ihn über den direkten Link herunter

Wie zu verbinden und zu verwenden

Trennen Sie die oberen und Turmteile mit einem Schraubendreher vom Schalter

Screenshot_1

Achtung: Es gibt zwei Arten von Verdrahtung unten, ohne Neutralleiter und Neutralleiter ist erforderlich,

Achtung: Ohne Neutralleiter

Bereiten Sie die Verkabelung vor
1. Live-Draht verbindet „L“-Klemme
2. Glühlampendraht verbindet „L1, L2, L3“-Klemme
1 Gang verbindet „Ll“Klemme
2-Gang verbindet „L1, L2“ Klemme
3-Gang verbindet „L1, L2, L3"-Klemme.

Screenshot_2

Achtung: Neutralleiter ist erforderlich.

Bereiten Sie die
Installation der Verkabelung
vor Terminal 3 Gang verbindet "L1, L2, L3" TerminalScreenshot_3

Einbauschalter an der Wand

1. Setzen Sie die Schaltturmteile in den Schaltkasten in der Wand
. 2. Montieren Sie die beiden seitlichen Schrauben.
3. Montieren Sie das obere Topcase (Montage von oben)
4. Decken Sie das obere Topcase im Schalter ab.
5. Schalten Sie den Strom ein, und das LED-Licht blinkt schnell zum Koppeln. (oder halten Sie den Finger 10 Sekunden lang auf der Ein-/Aus-Taste, um die Kopplung zu starten)

Screenshot_4

Status der Kontrollleuchte:

1.The light is solid: - The switch is connected succeed with mobile phone APP.
2. The light is blinking slowly: The switch is not connected to the network.
3. The light is flash continuously and quickly: The switch is ready to connect with mobile phone APP.
4. The light is flash 1 time every 3 seconds: The switch is into AP pairing Mode.

Connecting to the app:

1. Make sure the switch is electrified, Press any switch button for 6-10 second until the indicator light flashes rapidly.
2. After the smart Gateway is connected to the APP, click on the add subdevice first, and then click "The indicator light is flashing."
3. Device connecting automatically, then click "done" when device added successfully. 

Screenshot_5

 

Screenshot_6

Screenshot_7

Achtung: Zigbee Gateway kann nur mit einem Account verbunden werden. Eine gemeinsame Verwaltung ist möglich , indem Sie mehr als ein Familienmitglied zu Ihrem Zuhause hinzufügen.

So verbinden Sie sich mit Alexa oder dem Google-Assistenten:

Screenshot_8

 

KASUTUSJUHEND

ZigBee nutikas puutelüliti 

Teil on vaja Nous Smart Home rakendust. Skannige QR-kood või laadige see alla otselingilt

Kuidas ühendada ja kasutada

Eraldage kruvikeerajaga lülitist ülemine ja torniosa

Ekraanipilt_1

Tähelepanu: allpool on kahte tüüpi juhtmeid, ilma nulljuhtmeta ja nulljuhtmeta,

Tähelepanu: Ilma nulljuhtmeta

Valmistage ette juhtmestiku paigaldamiseks
1. Live Wire ühendab "L" klemmi
2. Pirni juhe ühendab "L1, L2, L3" klemm
1 rühm ühendab "Ll"
2. rühm ühendab "L1, L2" klemm
3 ühendab "L1, L2, L3" terminal.

Ekraanipilt_2

Tähelepanu: Vaja on neutraaljuhet.

Valmistage ette juhtmestiku paigaldamine
1. Voolukaabel ühendab "L" klemmi
2. Lambi juhe ühendab "L1, L2, L3" klemmiga
3. Neutraalne juhe ühendab "N" klemmi
1. rühm ühendab "L1" Klemmi
2 rühm ühendab "L1, L2" klemm
3 ühendab terminali "L1, L2, L3".

Ekraanipilt_3

Lüliti paigaldamine seinale

1. Asetage lülitustorni osad seinas olevasse lülituskarpi
2. Kinnitage kaks küljekruvi.
3. Paigaldage ülemine korpus (paigaldage ülalt)
4. Kata ülemine korpus lülitisse.
5. Lülitage elekter sisse ja seejärel vilgub LED-tuli sidumiseks kiiresti. (või hoidke sidumise alustamiseks sõrme sisse-/väljalülitusnupul 10 sekundit)

Ekraanipilt_4

Märgutule olek:

1.The light is solid: - The switch is connected succeed with mobile phone APP.
2. The light is blinking slowly: The switch is not connected to the network.
3. The light is flash continuously and quickly: The switch is ready to connect with mobile phone APP.
4. The light is flash 1 time every 3 seconds: The switch is into AP pairing Mode.

Connecting to the app:

1. Make sure the switch is electrified, Press any switch button for 6-10 second until the indicator light flashes rapidly.
2. After the smart Gateway is connected to the APP, click on the add subdevice first, and then click "The indicator light is flashing."
3. Device connecting automatically, then click "done" when device added successfully. 

Ekraanipilt_5

 

Ekraanipilt_6

Ekraanipilt_7

Tähelepanu: Zigbee Gateway saab ühendada ainult ühe kontoga. Ühishaldamine on võimalik , kui lisate oma koju rohkem kui ühe pereliige.

Alexa või Google'i assistendiga ühenduse loomine:

Ekraanipilt_8

 

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

Comutator tactil inteligent ZigBee 

Veți avea nevoie de aplicația Nous Smart Home. Scanați codul QR sau descărcați-l de pe linkul direct

Cum să vă conectați și să utilizați

Separați părțile superioare și turnul de comutator cu o șurubelniță

Captură de ecran_1

Atenție: Există două tipuri de cablare mai jos, fără fir neutru și este necesar un fir neutru,

Atentie: Fara fir neutru

Pregătiți-vă pentru instalarea cablajului
1. Cablul sub tensiune conectează terminalul „L”
2. Cablul becului conectează terminalul „L1, L2, L3”
grupul 1 conectează grupul „Ll” Terminalul
2 conectează grupul „L1, L2” terminalul
3 conectează grupul „L1, L2, Terminal L3".

Captură de ecran_2

Atenție: este necesar un fir neutru.

Pregătiți-vă pentru instalarea cablajului
1. Cablul sub tensiune conectează terminalul „L”
2. Cablul becului conectează terminalul „L1, L2, L3”
3. Cablul neutru conectează terminalul „N”
1 grupul conectează „L1” Terminalul
2 conectează „L1, L2” terminalul
3 conectează terminalul „L1, L2, L3”.

Captură de ecran_3

Montare întrerupător pe perete

1. Puneți piesele turnului de comutare în cutia de comutatoare din perete
2. Montați cele două șuruburi laterale.
3. Instalați carcasa superioară (instalați de sus)
4. Acoperiți carcasa superioară în comutator.
5. Porniți electricitatea și apoi LED-ul se va aprinde rapid pentru asociere. (sau țineți degetul pe butonul de pornire/oprire timp de 10 secunde pentru a începe asocierea)

Captură de ecran_4

Stare indicator luminos:

1. Lumina este fixă: - Comutatorul este conectat cu succes cu aplicația pentru telefonul mobil.
2. Lumina clipește încet: Comutatorul nu este conectat la rețea.
3. Lumina clipește continuu și rapid: Comutatorul este gata să se conecteze cu aplicația pentru telefonul mobil.
4. Lumina clipește 1 dată la fiecare 3 secunde: Comutatorul este în Modul de asociere AP.

Conectarea la aplicație:

1. Asigurați-vă că comutatorul este electrificat, apăsați orice buton de comutator timp de 6-10 secunde până când indicatorul luminos clipește rapid.
2. După ce Smart Gateway-ul este conectat la APP, faceți mai întâi clic pe adăugare subdispozitiv, apoi faceți clic pe „Indicatorul luminos clipește”.
3. Dispozitivul se conectează automat, apoi faceți clic pe „Terminat” când dispozitivul a fost adăugat cu succes. 

Captură de ecran_5

 

Captură de ecran_6

Captură de ecran_7

Atenție: Zigbee Gateway poate fi conectat doar la un singur cont. Cogestionarea este posibilă prin adăugarea a mai mult de un membru al familiei la casa dvs.

Cum să vă conectați cu Alexa sau asistentul Google:

Captură de ecran_8

 

NÁVOD NA POUŽITIE

Inteligentný dotykový spínač ZigBee 

Budete potrebovať aplikáciu Nous Smart Home. Naskenujte QR kód alebo si ho stiahnite z priameho odkazu

Ako pripojiť a používať

Oddeľte hornú a vežovú časť od spínača pomocou skrutkovača

Snímka obrazovky_1

Upozornenie: Nižšie sú uvedené dva typy káblov, bez neutrálneho vodiča a je potrebný neutrálny vodič,

Pozor: Bez neutrálneho vodiča

Pripravte sa na inštaláciu kabeláže
1. Živý vodič spája svorku "L"
2. Vodič žiarovky spája svorku "L1, L2,L3"
1. svorku spája "Ll" Svorka
2. spája svorku "L1, L2"
3. skupinu spája "L1, L2, L3" terminál.

Snímka obrazovky_2

Pozor: Vyžaduje sa neutrálny vodič.

Pripravte sa na inštaláciu kabeláže
1. Živý vodič spája "L" svorku
2. Žiarový vodič spája "L1, L2,L3" svorku
3. Neutrálny vodič spája "N" svorku
1 skupinu pripája "L1" Svorku
2 spája "L1, L2" svorka
3 spája svorku "L1, L2, L3".

Snímka obrazovky_3

Montáž vypínača na stenu

1. Vložte diely rozvádzača do spínacej skrinky v stene.
2. Namontujte dve bočné skrutky.
3. Nainštalujte horný horný kryt (inštalácia zhora)
4. Zakryte horný kryt spínača.
5. Zapnite elektrickú energiu a LED svetlo bude rýchlo blikať na spárovanie. (alebo podržte prst na tlačidle zapnutia/vypnutia na 10 sekúnd, čím sa spustí párovanie)

Snímka obrazovky_4

Stav kontrolky:

1. Svetlo svieti: - Prepínač je úspešne pripojený k aplikácii mobilného telefónu.
2. Kontrolka pomaly bliká: Prepínač nie je pripojený k sieti.
3. Svetlo nepretržite a rýchlo bliká: Prepínač je pripravený na spojenie s aplikáciou mobilného telefónu.
4. Svetlo blikne 1 krát každé 3 sekundy: Prepínač je v režime párovania AP.

Pripojenie k aplikácii:

1. Uistite sa, že spínač je pod napätím. Stlačte ľubovoľné tlačidlo spínača na 6-10 sekúnd, kým kontrolka nezačne rýchlo blikať.
2. Po pripojení inteligentnej brány k APP kliknite najskôr na pridať podzariadenie a potom kliknite na „Indikátor bliká“.
3. Zariadenie sa pripája automaticky a po úspešnom pridaní zariadenia kliknite na „hotovo“. 

Snímka obrazovky_5

 

Snímka obrazovky_6

Snímka obrazovky_7

Pozor: Zigbee Gateway je možné pripojiť len k jednému účtu. Spoločné spravovanie je možné pridaním viac ako jedného člena rodiny do vášho domova.

Ako sa spojiť s Alexou alebo asistentom Google:

Snímka obrazovky_8

 

NÁVOD K POUŽITÍ

ZigBee Smart Touch Switch 

Budete potřebovat aplikaci Nous Smart Home. Naskenujte QR kód nebo si jej stáhněte z přímého odkazu

Jak připojit a používat

Oddělte horní a věžovou část od spínače pomocí šroubováku

Screenshot_1

Upozornění: Níže jsou uvedeny dva typy kabeláže, Bez nulového vodiče a je vyžadován nulový vodič,

Pozor: Bez nulového vodiče

Připravte se na instalaci kabeláže
1. Živý vodič připojuje svorku "L"
2. Vodič žárovky připojuje svorku "L1, L2,L3"
1 skupinu připojuje "Ll" Svorka
2 připojuje skupinu "L1, L2" svorku
3 spojuje skupinu "L1, L2, L3" terminál.

Snímek obrazovky_2

Pozor: Je vyžadován nulový vodič.

Připravte se na instalaci kabeláže
1. Živý vodič spojuje "L" svorku
2. Žárovkový vodič spojuje "L1, L2,L3" svorku
3. Neutrální vodič spojuje "N" svorku
1 skupinu spojuje "L1" Svorku
2 spojuje "L1, L2" svorka
3 spojuje svorku "L1, L2, L3".

Screenshot_3

Montážní vypínač na stěnu

1. Vložte díly rozvaděče do spínací skříňky ve zdi.
2. Namontujte dva boční šrouby.
3. Nainstalujte horní horní kryt (instalace shora)
4. Zakryjte horní kryt do spínače.
5. Zapněte elektřinu a LED kontrolka bude rychle blikat pro spárování. (nebo podržte prst na tlačítku zapnutí/vypnutí po dobu 10 sekund pro zahájení párování)

Snímek obrazovky_4

Stav kontrolky:

1. Světlo svítí: - Přepínač je úspěšně připojen k aplikaci mobilního telefonu.
2. Kontrolka pomalu bliká: Přepínač není připojen k síti.
3. Světlo nepřetržitě a rychle bliká: Přepínač je připraven k připojení k aplikaci mobilního telefonu.
4. Světlo blikne jednou za 3 sekundy: Přepínač je v režimu párování AP.

Připojení k aplikaci:

1. Ujistěte se, že je spínač pod proudem. Stiskněte jakékoli tlačítko spínače na 6-10 sekund, dokud kontrolka nezačne rychle blikat.
2. Po připojení chytré brány k APP klikněte nejprve na přidat podzařízení a poté klikněte na „Indikátor bliká“.
3. Zařízení se připojuje automaticky a po úspěšném přidání klikněte na „hotovo“. 

Screenshot_5

 

Snímek obrazovky_6

Snímek obrazovky_7

Pozor: Zigbee Gateway lze připojit pouze k jednomu účtu. Společná správa je možná přidáním více než jednoho člena rodiny do vašeho domova.

Jak se spojit s Alexou nebo asistentem Google:

Snímek obrazovky_8

 

Feedback
There is no reviews on this product.
Submit your review
Videos