Price: 0

Nous LZ1 Smart ZigBee Touch (L+N/L) 1 channel Light Switch

24 months warranty
Return, Exchange within 14 days
Free shippin
Specifications
Main settings
Brand Nous
Colour White
Special features works with L+N, or with just L
Certificate CE, ROHS
Compatibility ZigBee gateway E1 is required
Specifications
Device dimensions 86*86*35mm
Body material Glass + plastic
Operating temperature -20℃+50℃
Operating voltage range 220-240VAC 50/60Hz
Maximum load 200W
Device weight 203gr
Network
Protocol ZigBee 3.0
Control from a smartphone Nous Smart Home app
Compatibility with voice assistants Amazon Alexa, Google Assistant

INSTRUCTION MANUAL

ZigBee Smart Touch Switch 

You will need Nous Smart Home App. Scan the QR code or download it from direct link

How to connect and use

Separate the upper and tower parts from the switch by screwdriver

Screenshot_1

Attention: There are two types of wiring below, Without neutral wire and neutral wire is required,

Attention: Without neutral wire

Prepare to install wiring
1. Live Wire connects "L" terminal
2. Bulb Wire connects "L1, L2,L3" terminal
1 gang connects "Ll"Terminal
2 gang connects "L1, L2” terminal
3 gang connects "L1, L2, L3" terminal.

Screenshot_2

Attention: Neutral wire is required.

Prepare to install wiring
1. Live Wire connects "L" terminal
2. Bulb Wire connects "L1, L2,L3" terminal
3. Neutral Wire connects "N" terminal
1 gang connects "L1"Terminal
2 gang connects "L1, L2" terminal
3 gang connects "L1, L2, L3" terminal

Screenshot_3

Fitting switch on the wall

1. Put the switch tower parts into switch box in the wall
2. Mount the two side screws.
3. Install the upper top case (install from up above)
4. Cover the upper top case into switch.
5. Turn on electricity, and then LED light will be flashed quickly for pairing. (or hold finger on the on/off button for 10 seconds to start pairing)

Screenshot_4

Indicator Light Status:

1.The light is solid: - The switch is connected succeed with mobile phone APP.
2. The light is blinking slowly: The switch is not connected to the network.
3. The light is flash continuously and quickly: The switch is ready to connect with mobile phone APP.
4. The light is flash 1 time every 3 seconds: The switch is into AP pairing Mode.

Connecting to the app:

1. Make sure the switch is electrified, Press any switch button for 6-10 second until the indicator light flashes rapidly.
2. After the smart Gateway is connected to the APP, click on the add subdevice first, and then click "The indicator light is flashing."
3. Device connecting automatically, then click "done" when device added successfully. 

Screenshot_5

 

Screenshot_6

Screenshot_7

Attention: Zigbee Gateway can only be connected to one account. Co-manage is possible by adding more than one family member to your home.

How to connect with Alexa or Google assisstant:

Screenshot_8

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Inteligentny przełącznik dotykowy ZigBee 

Będziesz potrzebować aplikacji Nous Smart Home. Zeskanuj kod QR lub pobierz go z bezpośredniego linku

Jak podłączyć i używać

Oddziel górną i wieżową część od przełącznika za pomocą śrubokręta

Zrzut ekranu_1

Uwaga: poniżej znajdują się dwa rodzaje okablowania, bez przewodu neutralnego i przewodu neutralnego jest wymagany,

Uwaga: bez przewodu neutralnego!

Przygotowanie do instalacji okablowania
1. Przewód pod napięciem łączy zacisk „L”
2. Przewód żarówki łączy zacisk „L1, L2, L3”
1 zespół łączy zacisk „Ll” Zacisk
2 złącza łączy zacisk „L1, L2”
3 wiązki łączy zaciski „L1, L2, Zacisk L3".

Zrzut ekranu_2

Uwaga: wymagany jest przewód neutralny.

Przygotowanie do instalacji okablowania
1. Przewód pod napięciem łączy zacisk „L”
2. Przewód żarówki łączy zacisk „L1, L2,L3”
3. Przewód neutralny łączy zacisk „N”
1 zespół łączy „L1” Zacisk
2 złącza łączy „L1, L2” zacisk
3 łączy zacisk „L1, L2, L3”

Zrzut ekranu_3

Montaż włącznika na ścianie

1. Umieść części wieży rozdzielczej w skrzynce rozdzielczej w ścianie
2. Zamontuj dwie boczne śruby.
3. Zamontuj górną obudowę (instaluj od góry)
4. Załóż górną górną obudowę na przełącznik.
5. Włącz prąd, a następnie dioda LED będzie szybko migać w celu sparowania. (lub przytrzymaj palec na przycisku włączania/wyłączania przez 10 sekund, aby rozpocząć parowanie)

Zrzut ekranu_4

Stan lampki kontrolnej:

1. Światło jest stałe:-przełącznik jest podłączony pomyślnie z aplikacją na telefon komórkowy.
2. Kontrolka powoli miga: przełącznik nie jest podłączony do sieci.
3. Światło miga w sposób ciągły i szybki: przełącznik jest gotowy do połączenia z aplikacją na telefon komórkowy.
4. Światło miga 1 raz co 3 sekundy: przełącznik jest w trybie parowania AP.

Łączenie z aplikacją:

1. Upewnij się, że przełącznik jest pod napięciem, naciśnij dowolny przycisk przełącznika przez 6-10 sekund, aż lampka kontrolna zacznie szybko migać.
2. Po podłączeniu inteligentnej bramy do aplikacji najpierw kliknij dodaj podurządzenie, a następnie kliknij „Miga lampka kontrolna”.
3. Urządzenie łączy się automatycznie, a następnie kliknij „Gotowe”, gdy urządzenie zostanie pomyślnie dodane. 

Zrzut ekranu_5

 

Zrzut ekranu_6

Zrzut ekranu_7

Uwaga: Zigbee Gateway można podłączyć tylko do jednego konta. Współzarządzanie jest możliwe poprzez dodanie do domu więcej niż jednego członka rodziny.

Jak połączyć się z Alexą lub asystentem Google:

Zrzut ekranu_8

 

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Розумний сенсорний перемикач ZigBee 

Вам знадобиться додаток Nous Smart Home. Відскануйте QR-код або завантажте його за прямим посиланням

Як підключити та використовувати

За допомогою викрутки відокремте верхню і опорну частини від вимикача

Скріншот_1

Увага: нижче є два типи проводки: без нульового проводу та необхідний нульовий провід,

Увага: без нульового проводу

Підготовка до встановлення проводки
1. Провід під напругою з'єднує клему "L"
2. Провід лампочки з'єднує "L1, L2, L3", клема
1 з'єднує "Ll" Термінал
2 з'єднує "L1, L2", клема
3 з'єднує "L1, L2, клема L3".

Скріншот_2

Увага: потрібен нульовий провід.

Підготовка до встановлення проводки
1. Провід під напругою з'єднує клему "L"
2. Провід лампочки з'єднує клему "L1, L2, L3"
3. Нейтральний провід з'єднує клему "N"
1 групу з'єднує "L1" Термінал
2 з'єднує "L1, L2" термінал
3 банда з'єднує термінал "L1, L2, L3".

Скріншот_3

Кріплення вимикача на стіні

1. Помістіть деталі вежі вимикача в коробку перемикання в стіні.
2. Закріпіть два бічні гвинти.
3. Встановіть верхній корпус (встановіть зверху)
4. Закрийте верхній корпус у вимикач.
5. Увімкніть електрику, і світлодіодний індикатор швидко блиматиме для створення пари. (або утримуйте палець на кнопці ввімкнення/вимкнення протягом 10 секунд, щоб розпочати створення пари)

Скріншот_4

Стан світлового індикатора:

1. Світло горить постійно: - Перемикач успішно підключений до програми для мобільного телефону.
2. Індикатор повільно блимає: перемикач не підключено до мережі.
3. Індикатор блимає безперервно та швидко: перемикач готовий до підключення до програми для мобільного телефону.
4. Індикатор блимає 1 раз кожні 3 секунди: перемикач перебуває в режимі сполучення з точкою доступу.

Підключення до програми:

1. Переконайтеся, що перемикач електрифікований. Натисніть будь-яку кнопку перемикача протягом 6-10 секунд, поки індикатор швидко не почне блимати.
2. Після того, як інтелектуальний шлюз під’єднано до програми, спочатку натисніть кнопку додати підпристрій, а потім натисніть «Індикатор блимає».
3. Пристрій підключається автоматично, а потім натисніть «Готово», коли пристрій успішно додано. 

Скріншот_5

 

Скріншот_6

Скріншот_7

Увага: Zigbee Gateway можна підключити лише до одного облікового запису. Спільне керування можливе , додавши до свого дому більше ніж одного члена сім’ї.

Як підключитися до Alexa або Google Assistant:

Скріншот_8

 

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

Comutator tactil inteligent ZigBee 

Veți avea nevoie de aplicația Nous Smart Home. Scanați codul QR sau descărcați-l de pe linkul direct

Cum să vă conectați și să utilizați

Separați părțile superioare și turnul de comutator cu o șurubelniță

Captură de ecran_1

Atenție: Există două tipuri de cablare mai jos, fără fir neutru și este necesar un fir neutru,

Atentie: Fara fir neutru

Pregătiți-vă pentru instalarea cablajului
1. Cablul sub tensiune conectează terminalul „L”
2. Cablul becului conectează terminalul „L1, L2, L3”
grupul 1 conectează grupul „Ll” Terminalul
2 conectează grupul „L1, L2” terminalul
3 conectează grupul „L1, L2, Terminal L3".

Captură de ecran_2

Atenție: este necesar un fir neutru.

Pregătiți-vă pentru instalarea cablajului
1. Cablul sub tensiune conectează terminalul „L”
2. Cablul becului conectează terminalul „L1, L2, L3”
3. Cablul neutru conectează terminalul „N”
1 grupul conectează „L1” Terminalul
2 conectează „L1, L2” terminalul
3 conectează terminalul „L1, L2, L3”.

Captură de ecran_3

Montare întrerupător pe perete

1. Puneți piesele turnului de comutare în cutia de comutatoare din perete
2. Montați cele două șuruburi laterale.
3. Instalați carcasa superioară (instalați de sus)
4. Acoperiți carcasa superioară în comutator.
5. Porniți electricitatea și apoi LED-ul se va aprinde rapid pentru asociere. (sau țineți degetul pe butonul de pornire/oprire timp de 10 secunde pentru a începe asocierea)

Captură de ecran_4

Stare indicator luminos:

1. Lumina este fixă: - Comutatorul este conectat cu succes cu aplicația pentru telefonul mobil.
2. Lumina clipește încet: Comutatorul nu este conectat la rețea.
3. Lumina clipește continuu și rapid: Comutatorul este gata să se conecteze cu aplicația pentru telefonul mobil.
4. Lumina clipește 1 dată la fiecare 3 secunde: Comutatorul este în Modul de asociere AP.

Conectarea la aplicație:

1. Asigurați-vă că comutatorul este electrificat, apăsați orice buton de comutator timp de 6-10 secunde până când indicatorul luminos clipește rapid.
2. După ce Smart Gateway-ul este conectat la APP, faceți mai întâi clic pe adăugare subdispozitiv, apoi faceți clic pe „Indicatorul luminos clipește”.
3. Dispozitivul se conectează automat, apoi faceți clic pe „Terminat” când dispozitivul a fost adăugat cu succes. 

Captură de ecran_5

 

Captură de ecran_6

Captură de ecran_7

Atenție: Zigbee Gateway poate fi conectat doar la un singur cont. Cogestionarea este posibilă prin adăugarea a mai mult de un membru al familiei la casa dvs.

Cum să vă conectați cu Alexa sau asistentul Google:

Captură de ecran_8

 

NÁVOD NA POUŽITIE

Inteligentný dotykový spínač ZigBee 

Budete potrebovať aplikáciu Nous Smart Home. Naskenujte QR kód alebo si ho stiahnite z priameho odkazu

Ako pripojiť a používať

Oddeľte hornú a vežovú časť od spínača pomocou skrutkovača

Snímka obrazovky_1

Upozornenie: Nižšie sú uvedené dva typy káblov, bez neutrálneho vodiča a je potrebný neutrálny vodič,

Pozor: Bez neutrálneho vodiča

Pripravte sa na inštaláciu kabeláže
1. Živý vodič spája svorku "L"
2. Vodič žiarovky spája svorku "L1, L2,L3"
1. svorku spája "Ll" Svorka
2. spája svorku "L1, L2"
3. skupinu spája "L1, L2, L3" terminál.

Snímka obrazovky_2

Pozor: Vyžaduje sa neutrálny vodič.

Pripravte sa na inštaláciu kabeláže
1. Živý vodič spája "L" svorku
2. Žiarový vodič spája "L1, L2,L3" svorku
3. Neutrálny vodič spája "N" svorku
1 skupinu pripája "L1" Svorku
2 spája "L1, L2" svorka
3 spája svorku "L1, L2, L3".

Snímka obrazovky_3

Montáž vypínača na stenu

1. Vložte diely rozvádzača do spínacej skrinky v stene.
2. Namontujte dve bočné skrutky.
3. Nainštalujte horný horný kryt (inštalácia zhora)
4. Zakryte horný kryt spínača.
5. Zapnite elektrickú energiu a LED svetlo bude rýchlo blikať na spárovanie. (alebo podržte prst na tlačidle zapnutia/vypnutia na 10 sekúnd, čím sa spustí párovanie)

Snímka obrazovky_4

Stav kontrolky:

1. Svetlo svieti: - Prepínač je úspešne pripojený k aplikácii mobilného telefónu.
2. Kontrolka pomaly bliká: Prepínač nie je pripojený k sieti.
3. Svetlo nepretržite a rýchlo bliká: Prepínač je pripravený na spojenie s aplikáciou mobilného telefónu.
4. Svetlo blikne 1 krát každé 3 sekundy: Prepínač je v režime párovania AP.

Pripojenie k aplikácii:

1. Uistite sa, že spínač je pod napätím. Stlačte ľubovoľné tlačidlo spínača na 6-10 sekúnd, kým kontrolka nezačne rýchlo blikať.
2. Po pripojení inteligentnej brány k APP kliknite najskôr na pridať podzariadenie a potom kliknite na „Indikátor bliká“.
3. Zariadenie sa pripája automaticky a po úspešnom pridaní zariadenia kliknite na „hotovo“. 

Snímka obrazovky_5

 

Snímka obrazovky_6

Snímka obrazovky_7

Pozor: Zigbee Gateway je možné pripojiť len k jednému účtu. Spoločné spravovanie je možné pridaním viac ako jedného člena rodiny do vášho domova.

Ako sa spojiť s Alexou alebo asistentom Google:

Snímka obrazovky_8

 

NÁVOD K POUŽITÍ

ZigBee Smart Touch Switch 

Budete potřebovat aplikaci Nous Smart Home. Naskenujte QR kód nebo si jej stáhněte z přímého odkazu

Jak připojit a používat

Oddělte horní a věžovou část od spínače pomocí šroubováku

Screenshot_1

Upozornění: Níže jsou uvedeny dva typy kabeláže, Bez nulového vodiče a je vyžadován nulový vodič,

Pozor: Bez nulového vodiče

Připravte se na instalaci kabeláže
1. Živý vodič připojuje svorku "L"
2. Vodič žárovky připojuje svorku "L1, L2,L3"
1 skupinu připojuje "Ll" Svorka
2 připojuje skupinu "L1, L2" svorku
3 spojuje skupinu "L1, L2, L3" terminál.

Snímek obrazovky_2

Pozor: Je vyžadován nulový vodič.

Připravte se na instalaci kabeláže
1. Živý vodič spojuje "L" svorku
2. Žárovkový vodič spojuje "L1, L2,L3" svorku
3. Neutrální vodič spojuje "N" svorku
1 skupinu spojuje "L1" Svorku
2 spojuje "L1, L2" svorka
3 spojuje svorku "L1, L2, L3".

Screenshot_3

Montážní vypínač na stěnu

1. Vložte díly rozvaděče do spínací skříňky ve zdi.
2. Namontujte dva boční šrouby.
3. Nainstalujte horní horní kryt (instalace shora)
4. Zakryjte horní kryt do spínače.
5. Zapněte elektřinu a LED kontrolka bude rychle blikat pro spárování. (nebo podržte prst na tlačítku zapnutí/vypnutí po dobu 10 sekund pro zahájení párování)

Snímek obrazovky_4

Stav kontrolky:

1. Světlo svítí: - Přepínač je úspěšně připojen k aplikaci mobilního telefonu.
2. Kontrolka pomalu bliká: Přepínač není připojen k síti.
3. Světlo nepřetržitě a rychle bliká: Přepínač je připraven k připojení k aplikaci mobilního telefonu.
4. Světlo blikne jednou za 3 sekundy: Přepínač je v režimu párování AP.

Připojení k aplikaci:

1. Ujistěte se, že je spínač pod proudem. Stiskněte jakékoli tlačítko spínače na 6-10 sekund, dokud kontrolka nezačne rychle blikat.
2. Po připojení chytré brány k APP klikněte nejprve na přidat podzařízení a poté klikněte na „Indikátor bliká“.
3. Zařízení se připojuje automaticky a po úspěšném přidání klikněte na „hotovo“. 

Screenshot_5

 

Snímek obrazovky_6

Snímek obrazovky_7

Pozor: Zigbee Gateway lze připojit pouze k jednomu účtu. Společná správa je možná přidáním více než jednoho člena rodiny do vašeho domova.

Jak se spojit s Alexou nebo asistentem Google:

Snímek obrazovky_8

 

Feedback
There is no reviews on this product.
Submit your review