Price: 0

Nous LZ3 Smart ZigBee Valve Controller

24 months warranty
Return, Exchange within 14 days
Free shippin

L3-LZ3-RED-landing-1

L3-LZ3-RED-landing-2

L3-LZ3-RED-landing-3

L3-LZ3-RED-landing-4

L3-LZ3-RED-landing-5

L3-LZ3-RED-landing-6

L3-LZ3-RED-landing-7

L3-LZ3-RED-landing-8

L3-LZ3-RED-landing-9

L3-LZ3-RED-landing-10

Specifications
Main settings
Brand Nous
Certificate CE, ROSH
Specifications
Body material Plastic
Voltage 12V/1A
Valve pressure 1.6mpa
Valve specifications 1/2", 3/4", 1", 1.25"
Open/Close valve time 5-10 sec
Torque 30-60 kgf.cm
Valve type Handle valve
Network
Type of wireless transmission 2,4GHz
Protocol ZigBee 3.0
Control from a smartphone Nous Smart Home app
Compatibility with voice assistants Amazon Alexa, Google Assistant

INSTRUCTION MANUAL
Smart ZigBee Valve Controller LZ3

You will need Nous Smart Home App. Scan the QR code or download it from direct link

 

About controller

L3-LZ3-RED-landing-42

 

How to install

 1. Install mounting braket on the water or gas pipe/valve
 2. Place the smart controller above valve and make sure that the controller shaft is directly inline with the axis of valve handle
 3. Tighten the screws at the both ends of the mounting braket (Make sure that center of the valve controller shaft is on the same axis as 
  the valve center shaft, otherwise the valve cannot be completely closed and opened)
 4. After that you can manually pull clutch ring down and check if the valve is opens and closes
 5. Connect device to the power

How to connect and use

 1. Make sure that the led indicator is flashing quickly. If not, hold the power button for 5 seconds untill the led starts blinking
 2. open Nous Smart Home app
 3. choose your zigbee hub/gateway
 4. press +(add subdevice)
 5. confirm that the led is blinking and start connection
 6. after pairing the smart valve is ready to be used.

Tips

To reset device - press and hold power button for 5 seconds untill the led light is starts blinking(device ready to be paired again)

If there is no WiFi - short press on power button will open and close the valve if needed. Untill the hub/gateway is active, all saved schedules and scenarios will work even without wifi connection.

If there is no power - pull the clutch ring down and open or close the valve manually

For preventing your valve to be stiffed with time, we would recommend you to schedule simple close-open sequence few time in a month.

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Розумний WiFi контролер кранів LZ3

Вам знадобиться додаток Nous Smart Home. Відскануйте QR-код або завантажте його за прямим посиланням

 

Про контролер

L3-LZ3-RED-landing-42

 

Як встановити

 1. Встановіть монтажний кронштейн на трубу/вентиль для води або газу

 2. Встановіть інтелектуальний контролер над клапаном і переконайтеся, що вал регулятора знаходиться безпосередньо на осі ручки клапана

 3. Закрутіть гвинти на обох кінцях монтажної скоби (Переконайтеся, що центр вала регулятора клапана знаходиться на тій самій осі, що і
  центральний вал клапана, інакше клапан неможливо повністю закрити і відкрити)

 4. Після цього ви можете вручну потягнути кільце зчеплення вниз і перевірити, чи відкривається і закривається клапан

 5. Підключіть пристрій до електромережі

Як підключити та використовувати

 1. Переконайтеся, що світлодіодний індикатор швидко блимає. Якщо ні, утримуйте кнопку живлення протягом 5 секунд, поки світлодіод не почне блимати

 2. відкрийте додаток Nous Smart Home

 3. виберіть свій хаб/шлюз зигбі

 4. натисніть +(додайте підрозділ)

 5. переконайтеся, що світлодіод блимає, і почніть з'єднання

 6. після сполучення розумний клапан готовий до використання.

Поради

- Щоб скинути налаштування пристрою - натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 5 секунд, доки світлодіодний індикатор не почне блимати (пристрій готовий до з'єднання знову)

- Якщо немає Wi-Fi - коротке натискання кнопки живлення відкриє і за необхідності закриє вентиль. Доки ZigBee хаб/шлюз буде активним, усі збережені розклади та сценарії працюватимуть навіть без підключення до Wi-Fi.

- Якщо немає живлення - потягніть кільце зчеплення вниз і відкрийте або закрийте клапан вручну

- Щоб запобігти застиганню вашого клапана з часом, ми рекомендуємо вам запланувати просту послідовність закриття-відкриття крану кілька разів на місяць

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Inteligentny sterownik zaworu WiFi LZ3

Będziesz potrzebować aplikacji Nous Smart Home. Zeskanuj kod QR lub pobierz go z bezpośredniego linku

 

O kontrolerze

L3-LZ3-RED-landing-42

 

Jak zainstalować

 1. Zamontuj hamulec montażowy na rurze wodnej lub gazowej/zaworze

 2. Umieść inteligentny kontroler nad zaworem i upewnij się, że wałek kontrolera jest bezpośrednio w linii z osią uchwytu zaworu

 3. Dokręć śruby na obu końcach hamulca montażowego (Upewnij się, że środek wału sterownika zaworu znajduje się na tej samej osi, co
  środkowy wałek zaworu, w przeciwnym razie zawór nie może być całkowicie zamknięty i otwarty)

 4. Następnie możesz ręcznie pociągnąć pierścień sprzęgła w dół i sprawdzić, czy zawór otwiera się i zamyka

 5. Podłącz urządzenie do zasilania

Jak podłączyć i używać

 1. Upewnij się, że wskaźnik LED szybko miga. Jeśli nie, przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, aż dioda zacznie migać

 2. otwórz aplikację Nous Smart Home

 3. wybierz swój koncentrator/bramę zigbee

 4. naciśnij +(dodaj podurządzenie)

 5. potwierdź, że dioda miga i rozpocznij połączenie

 6. po sparowaniu inteligentny zawór jest gotowy do użycia.

Porady

- Aby zresetować urządzenie - naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, aż dioda zacznie migać (urządzenie gotowe do ponownego sparowania)

- Jeśli nie ma WiFi - krótkie naciśnięcie przycisku zasilania spowoduje otwarcie i zamknięcie zaworu w razie potrzeby. Dopóki koncentrator/brama Zigbee aktywny, wszystkie zapisane harmonogramy i scenariusze będą działać nawet bez połączenia Wi-Fi.

- Jeśli nie ma zasilania - pociągnij pierścień sprzęgła w dół i ręcznie otwórz lub zamknij zawór

- Aby zapobiec zesztywnieniu zaworu z czasem, zalecamy zaplanowanie prostej sekwencji zamykania i otwierania kilka razy w miesiącu.

Feedback
There is no reviews on this product.
Submit your review