Price: 0

Nous LZ3 Smart ZigBee Valve Controller

24 months warranty
Return, Exchange within 14 days
Free shippin

L3-LZ3-RED-landing-1

L3-LZ3-RED-landing-2

L3-LZ3-RED-landing-3

L3-LZ3-RED-landing-4

L3-LZ3-RED-landing-5

L3-LZ3-RED-landing-6

L3-LZ3-RED-landing-7

L3-LZ3-RED-landing-8

L3-LZ3-RED-landing-9

L3-LZ3-RED-landing-10

Specifications
Main settings
Brand Nous
Certificate CE, ROHS
Compatibility ZigBee gateway E1 is required
Specifications
Body material Plastic
Voltage 12V/1A
Valve pressure 1.6mpa
Valve specifications 1/2", 3/4", 1", 1.25"
Open/Close valve time 5-10 sec
Torque 30-60 kgf.cm
Valve type Handle valve
Operating temperature -25 ºC~ 75 ºC
Network
Type of wireless transmission 2,4GHz
Protocol ZigBee 3.0
Control from a smartphone Nous Smart Home app
Compatibility with voice assistants Amazon Alexa, Google Assistant

INSTRUCTION MANUAL
Smart ZigBee Valve Controller LZ3

You will need Nous Smart Home App. Scan the QR code or download it from direct link

 

About controller

L3-LZ3-RED-landing-42

 

How to install

 1. Install mounting braket on the water or gas pipe/valve
 2. Place the smart controller above valve and make sure that the controller shaft is directly inline with the axis of valve handle
 3. Tighten the screws at the both ends of the mounting braket (Make sure that center of the valve controller shaft is on the same axis as 
  the valve center shaft, otherwise the valve cannot be completely closed and opened)
 4. After that you can manually pull clutch ring down and check if the valve is opens and closes
 5. Connect device to the power

How to connect and use

 1. Make sure that the led indicator is flashing quickly. If not, hold the power button for 5 seconds untill the led starts blinking
 2. open Nous Smart Home app
 3. choose your zigbee hub/gateway
 4. press +(add subdevice)
 5. confirm that the led is blinking and start connection
 6. after pairing the smart valve is ready to be used.

Tips

To reset device - press and hold power button for 5 seconds untill the led light is starts blinking(device ready to be paired again)

If there is no WiFi - short press on power button will open and close the valve if needed. Untill the hub/gateway is active, all saved schedules and scenarios will work even without wifi connection.

If there is no power - pull the clutch ring down and open or close the valve manually

For preventing your valve to be stiffed with time, we would recommend you to schedule simple close-open sequence few time in a month.

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Розумний WiFi контролер кранів LZ3

Вам знадобиться додаток Nous Smart Home. Відскануйте QR-код або завантажте його за прямим посиланням

 

Про контролер

L3-LZ3-RED-landing-42

 

Як встановити

 1. Встановіть монтажний кронштейн на трубу/вентиль для води або газу

 2. Встановіть інтелектуальний контролер над клапаном і переконайтеся, що вал регулятора знаходиться безпосередньо на осі ручки клапана

 3. Закрутіть гвинти на обох кінцях монтажної скоби (Переконайтеся, що центр вала регулятора клапана знаходиться на тій самій осі, що і
  центральний вал клапана, інакше клапан неможливо повністю закрити і відкрити)

 4. Після цього ви можете вручну потягнути кільце зчеплення вниз і перевірити, чи відкривається і закривається клапан

 5. Підключіть пристрій до електромережі

Як підключити та використовувати

 1. Переконайтеся, що світлодіодний індикатор швидко блимає. Якщо ні, утримуйте кнопку живлення протягом 5 секунд, поки світлодіод не почне блимати

 2. відкрийте додаток Nous Smart Home

 3. виберіть свій хаб/шлюз зигбі

 4. натисніть +(додайте підрозділ)

 5. переконайтеся, що світлодіод блимає, і почніть з'єднання

 6. після сполучення розумний клапан готовий до використання.

Поради

- Щоб скинути налаштування пристрою - натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 5 секунд, доки світлодіодний індикатор не почне блимати (пристрій готовий до з'єднання знову)

- Якщо немає Wi-Fi - коротке натискання кнопки живлення відкриє і за необхідності закриє вентиль. Доки ZigBee хаб/шлюз буде активним, усі збережені розклади та сценарії працюватимуть навіть без підключення до Wi-Fi.

- Якщо немає живлення - потягніть кільце зчеплення вниз і відкрийте або закрийте клапан вручну

- Щоб запобігти застиганню вашого клапана з часом, ми рекомендуємо вам запланувати просту послідовність закриття-відкриття крану кілька разів на місяць

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Inteligentny sterownik zaworu WiFi LZ3

Będziesz potrzebować aplikacji Nous Smart Home. Zeskanuj kod QR lub pobierz go z bezpośredniego linku

 

O kontrolerze

L3-LZ3-RED-landing-42

 

Jak zainstalować

 1. Zamontuj hamulec montażowy na rurze wodnej lub gazowej/zaworze

 2. Umieść inteligentny kontroler nad zaworem i upewnij się, że wałek kontrolera jest bezpośrednio w linii z osią uchwytu zaworu

 3. Dokręć śruby na obu końcach hamulca montażowego (Upewnij się, że środek wału sterownika zaworu znajduje się na tej samej osi, co
  środkowy wałek zaworu, w przeciwnym razie zawór nie może być całkowicie zamknięty i otwarty)

 4. Następnie możesz ręcznie pociągnąć pierścień sprzęgła w dół i sprawdzić, czy zawór otwiera się i zamyka

 5. Podłącz urządzenie do zasilania

Jak podłączyć i używać

 1. Upewnij się, że wskaźnik LED szybko miga. Jeśli nie, przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, aż dioda zacznie migać

 2. otwórz aplikację Nous Smart Home

 3. wybierz swój koncentrator/bramę zigbee

 4. naciśnij +(dodaj podurządzenie)

 5. potwierdź, że dioda miga i rozpocznij połączenie

 6. po sparowaniu inteligentny zawór jest gotowy do użycia.

Porady

- Aby zresetować urządzenie - naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, aż dioda zacznie migać (urządzenie gotowe do ponownego sparowania)

- Jeśli nie ma WiFi - krótkie naciśnięcie przycisku zasilania spowoduje otwarcie i zamknięcie zaworu w razie potrzeby. Dopóki koncentrator/brama Zigbee aktywny, wszystkie zapisane harmonogramy i scenariusze będą działać nawet bez połączenia Wi-Fi.

- Jeśli nie ma zasilania - pociągnij pierścień sprzęgła w dół i ręcznie otwórz lub zamknij zawór

- Aby zapobiec zesztywnieniu zaworu z czasem, zalecamy zaplanowanie prostej sekwencji zamykania i otwierania kilka razy w miesiącu.

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI Controler Smart ZigBee Valve LZ3

Veți avea nevoie de aplicația Nous Smart Home. Scanați codul QR sau descărcați-l de pe linkul direct

 

Despre controler

L3-LZ3-RED-aterizare-42

 

Cum să instalați

 1. Instalați brațul de montare pe conducta/supapă de apă sau gaz
 2. Așezați controlerul inteligent deasupra supapei și asigurați-vă că arborele controlerului este direct în linie cu axa mânerului supapei
 3. Strângeți șuruburile de la ambele capete ale braței de montare (asigurați-vă că centrul arborelui controlerului supapei este pe aceeași axă 
  cu arborele central al supapei, altfel supapa nu poate fi închisă și deschisă complet)
 4. După aceea, puteți trage manual inelul de ambreiaj în jos și puteți verifica dacă supapa se deschide și se închide
 5. Conectați dispozitivul la alimentare

Cum să vă conectați și să utilizați

 1. Asigurați-vă că indicatorul LED clipește rapid. Dacă nu, țineți apăsat butonul de pornire timp de 5 secunde până când ledul începe să clipească
 2. deschideți aplicația Nous Smart Home
 3. alegeți hub-ul/gateway-ul dvs. zigbee
 4. apăsați + (adăugați subdispozitiv)
 5. confirmați că ledul clipește și începeți conectarea
 6. după împerechere, supapa inteligentă este gata de utilizare.

sfaturi

Pentru a reseta dispozitivul - apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 5 secunde până când ledul începe să clipească (dispozitivul gata să fie asociat din nou)

Dacă nu există WiFi - apăsarea scurtă a butonului de alimentare se va deschide și va închide supapa dacă este necesar. Până când hub-ul/gateway-ul este activ, toate programele și scenariile salvate vor funcționa chiar și fără conexiune wifi.

Dacă nu există putere - trageți inelul de ambreiaj în jos și deschideți sau închideți manual supapa

Pentru a preveni blocarea supapei în timp, vă recomandăm să programați o secvență simplă de închidere-deschidere de câteva ori într-o lună.

NÁVOD NA POUŽITIE Smart ZigBee Valve Controller LZ3

Budete potrebovať aplikáciu Nous Smart Home. Naskenujte QR kód alebo si ho stiahnite z priameho odkazu

 

O ovládači

L3-LZ3-RED-pristátie-42

 

Ako nainštalovať

 1. Nainštalujte montážnu brzdu na vodovodné alebo plynové potrubie/ventil
 2. Umiestnite inteligentný ovládač nad ventil a uistite sa, že hriadeľ ovládača je priamo zarovnaný s osou rukoväte ventilu
 3. Utiahnite skrutky na oboch koncoch montážnej brzdy (Uistite sa, že stred hriadeľa ovládača ventilu je na rovnakej osi ako 
  stredový hriadeľ ventilu, inak sa ventil nedá úplne zatvoriť a otvoriť)
 4. Potom môžete ručne stiahnuť krúžok spojky a skontrolovať, či sa ventil otvára a zatvára
 5. Pripojte zariadenie k napájaniu

Ako pripojiť a používať

 1. Uistite sa, že LED indikátor rýchlo bliká. Ak nie, podržte tlačidlo napájania po dobu 5 sekúnd, kým nezačne kontrolka blikať
 2. otvorte aplikáciu Nous Smart Home
 3. vyberte si svoj zigbee hub/bránu
 4. stlačte + (pridať podzariadenie)
 5. potvrďte, že kontrolka bliká a začnite pripojenie
 6. po spárovaní je inteligentný ventil pripravený na použitie.

Tipy

Resetovanie zariadenia - stlačte a podržte tlačidlo napájania na 5 sekúnd, kým nezačne kontrolka LED blikať (zariadenie je pripravené na opätovné spárovanie)

Ak nie je k dispozícii WiFi - krátkym stlačením tlačidla napájania sa ventil v prípade potreby otvorí a zatvorí. Kým nebude hub/brána aktívna, všetky uložené plány a scenáre budú fungovať aj bez pripojenia k sieti Wi-Fi.

Ak nie je napájanie - potiahnite krúžok spojky nadol a otvorte alebo zatvorte ventil ručne

Aby ste predišli tomu, že váš ventil časom stuhne, odporúčame vám naplánovať jednoduchú sekvenciu zatvorenia otvárania niekoľkokrát za mesiac.

NÁVOD K OBSLUZE

Smart ZigBee Valve Controller LZ3

Budete potřebovat aplikaci Nous Smart Home. Naskenujte QR kód nebo si jej stáhněte z přímého odkazu

 

O ovladači

L3-LZ3-RED-přistání-42

 

Jak nainstalovat

 1. Nainstalujte montážní brzdu na vodovodní nebo plynové potrubí/ventil
 2. Umístěte inteligentní ovladač nad ventil a ujistěte se, že hřídel ovladače je přímo v ose s osou rukojeti ventilu
 3. Utáhněte šrouby na obou koncích montážní brzdy (Ujistěte se, že střed hřídele ovladače ventilu je ve stejné ose jako 
  středový hřídel ventilu, jinak nelze ventil zcela uzavřít a otevřít)
 4. Poté můžete ručně stáhnout kroužek spojky dolů a zkontrolovat, zda se ventil otevírá a zavírá
 5. Připojte zařízení k napájení

Jak připojit a používat

 1. Ujistěte se, že LED indikátor rychle bliká. Pokud ne, podržte tlačítko napájení po dobu 5 sekund, dokud kontrolka nezačne blikat
 2. otevřete aplikaci Nous Smart Home
 3. vyberte si svůj zigbee hub/bránu
 4. stiskněte + (přidat podzařízení)
 5. potvrďte, že kontrolka bliká, a spusťte připojení
 6. po spárování je chytrý ventil připraven k použití.

Tipy

Resetování zařízení - stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 5 sekund, dokud nezačne kontrolka blikat (zařízení je připraveno k opětovnému spárování)

Pokud není k dispozici WiFi - krátkým stisknutím tlačítka napájení se ventil v případě potřeby otevře a zavře. Dokud nebude hub/brána aktivní, budou všechny uložené plány a scénáře fungovat i bez připojení k wifi.

Pokud není napájení - stáhněte kroužek spojky dolů a otevřete nebo zavřete ventil ručně

Abyste předešli zatuhnutí vašeho ventilu časem, doporučujeme vám naplánovat jednoduchou sekvenci zavírání několikrát za měsíc.

Feedback
There is no reviews on this product.
Submit your review