Price: 0

Nous LZ3 Smart ZigBee Valve Controller

24 months warranty
Return, Exchange within 14 days
Free shippin

LZ3_aplus_01_EN

If you are looking for a smart home device that can control your water or gas valve remotely, you should check out the Nous LZ3 Smart ZigBee Valve Controller. This smart device for home can be placed on top of almost any valve and open or close it with a simple tap on your smartphone or a voice command to your Alexa or Google Assistant. You can also set schedules and timers to automate your valve operation and save energy and money.

The Nous LZ3 Smart ZigBee Valve Controller works with the Nous Smart App and the Tuya Smart Life App, which let you monitor and control your smart home devices from anywhere. You have to connect it to the Nous E1 or Nous E7 gateway in order it to work, those gateways are compatible with many other smart home products and accessories. 

If you prefer a cloud-free solution, you can also use the device with Home Assistant via zigbee2mqtt, which gives you more flexibility and privacy.

LZ3_aplus_02_EN

The Nous LZ3 Smart ZigBee Valve Controller is one of the smart home technologies that can make your life easier and safer. You can use it to prevent water leaks, gas leaks, frozen pipes, and other potential hazards. You can also use it to create smart scenes and routines with other smart devices in your house, such as lights, sensors, cameras, and more.

LZ3_aplus_03_EN

Zigbee is a wireless smart home technology that allows devices to communicate with each other in a mesh network. Zigbee is one of the best protocols for smart home because it has several advantages over Wi-Fi or Bluetooth. Some of these advantages are:

LZ3_aplus_04_EN

- Zigbee uses less power than Wi-Fi or Bluetooth, which means Zigbee devices can run on batteries for years without needing to be replaced or recharged.
- Zigbee can cover large distances and areas, as each device acts as a repeater(not battery powered devices) and extends the range of the network. Zigbee can reach up to 100 meters indoors and 300 meters outdoors.
- Zigbee is compatible with many brands and products, as it is supported by over 400 tech firms that are part of the Zigbee Alliance. Zigbee devices can also work together with voice assistants like Alexa, Google Assistant, and Siri, through a compatible smart home hub.
- Zigbee is secure and reliable, as it uses encryption and authentication to protect the data transmitted between devices. Zigbee also operates on the 2.4 GHz band, which is less crowded than the 5 GHz band used by Wi-Fi.
- Zigbee can work without cloud, using ZHA or Zigbee2mqtt for connection to Home Assistant and to connection to devices of other brands.
- Zigbee gateways can store your saved automations and scenarios locally and those can work even when there is no internet connection.

LZ3_aplus_05_EN

The Nous LZ3 Smart ZigBee Valve Controller is a smart gadget for home that you don't want to miss. It is easy to install, reliable, and affordable. We offer free shipping and 2 year warranty for this product. Order yours today and enjoy the benefits of a smart home!

Specifications
Main settings
Brand Nous
Certificate CE, ROHS
Compatibility ZigBee gateway E1 is required
Specifications
Body material Plastic
Voltage 12V/1A
Valve pressure 1.6mpa
Valve specifications 1/2", 3/4", 1", 1.25"
Open/Close valve time 5-10 sec
Torque 30-60 kgf.cm
Valve type Handle valve
Operating temperature -25 ºC~ 75 ºC
Level of moisture protection IP66
Network
Type of wireless transmission 2,4GHz
Protocol ZigBee 3.0
Control from a smartphone Nous Smart Home app
Compatibility with voice assistants Amazon Alexa, Google Assistant

INSTRUCTION MANUAL
Smart ZigBee Valve Controller LZ3

You will need Nous Smart Home App. Scan the QR code or download it from direct link

 

About controller

L3-LZ3-RED-landing-42

 

How to install

 1. Install mounting braket on the water or gas pipe/valve
 2. Place the smart controller above valve and make sure that the controller shaft is directly inline with the axis of valve handle
 3. Tighten the screws at the both ends of the mounting braket (Make sure that center of the valve controller shaft is on the same axis as 
  the valve center shaft, otherwise the valve cannot be completely closed and opened)
 4. After that you can manually pull clutch ring down and check if the valve is opens and closes
 5. Connect device to the power

How to connect and use

 1. Make sure that the led indicator is flashing quickly. If not, hold the power button for 5 seconds untill the led starts blinking
 2. open Nous Smart Home app
 3. choose your zigbee hub/gateway
 4. press +(add subdevice)
 5. confirm that the led is blinking and start connection
 6. after pairing the smart valve is ready to be used.

Tips

To reset device - press and hold power button for 5 seconds untill the led light is starts blinking(device ready to be paired again)

If there is no WiFi - short press on power button will open and close the valve if needed. Untill the hub/gateway is active, all saved schedules and scenarios will work even without wifi connection.

If there is no power - pull the clutch ring down and open or close the valve manually

For preventing your valve to be stiffed with time, we would recommend you to schedule simple close-open sequence few time in a month.

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Розумний WiFi контролер кранів LZ3

Вам знадобиться додаток Nous Smart Home. Відскануйте QR-код або завантажте його за прямим посиланням

 

Про контролер

L3-LZ3-RED-landing-42

 

Як встановити

 1. Встановіть монтажний кронштейн на трубу/вентиль для води або газу

 2. Встановіть інтелектуальний контролер над клапаном і переконайтеся, що вал регулятора знаходиться безпосередньо на осі ручки клапана

 3. Закрутіть гвинти на обох кінцях монтажної скоби (Переконайтеся, що центр вала регулятора клапана знаходиться на тій самій осі, що і
  центральний вал клапана, інакше клапан неможливо повністю закрити і відкрити)

 4. Після цього ви можете вручну потягнути кільце зчеплення вниз і перевірити, чи відкривається і закривається клапан

 5. Підключіть пристрій до електромережі

Як підключити та використовувати

 1. Переконайтеся, що світлодіодний індикатор швидко блимає. Якщо ні, утримуйте кнопку живлення протягом 5 секунд, поки світлодіод не почне блимати

 2. відкрийте додаток Nous Smart Home

 3. виберіть свій хаб/шлюз зигбі

 4. натисніть +(додайте підрозділ)

 5. переконайтеся, що світлодіод блимає, і почніть з'єднання

 6. після сполучення розумний клапан готовий до використання.

Поради

- Щоб скинути налаштування пристрою - натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 5 секунд, доки світлодіодний індикатор не почне блимати (пристрій готовий до з'єднання знову)

- Якщо немає Wi-Fi - коротке натискання кнопки живлення відкриє і за необхідності закриє вентиль. Доки ZigBee хаб/шлюз буде активним, усі збережені розклади та сценарії працюватимуть навіть без підключення до Wi-Fi.

- Якщо немає живлення - потягніть кільце зчеплення вниз і відкрийте або закрийте клапан вручну

- Щоб запобігти застиганню вашого клапана з часом, ми рекомендуємо вам запланувати просту послідовність закриття-відкриття крану кілька разів на місяць

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Inteligentny sterownik zaworu WiFi LZ3

Będziesz potrzebować aplikacji Nous Smart Home. Zeskanuj kod QR lub pobierz go z bezpośredniego linku

 

O kontrolerze

L3-LZ3-RED-landing-42

 

Jak zainstalować

 1. Zamontuj hamulec montażowy na rurze wodnej lub gazowej/zaworze

 2. Umieść inteligentny kontroler nad zaworem i upewnij się, że wałek kontrolera jest bezpośrednio w linii z osią uchwytu zaworu

 3. Dokręć śruby na obu końcach hamulca montażowego (Upewnij się, że środek wału sterownika zaworu znajduje się na tej samej osi, co
  środkowy wałek zaworu, w przeciwnym razie zawór nie może być całkowicie zamknięty i otwarty)

 4. Następnie możesz ręcznie pociągnąć pierścień sprzęgła w dół i sprawdzić, czy zawór otwiera się i zamyka

 5. Podłącz urządzenie do zasilania

Jak podłączyć i używać

 1. Upewnij się, że wskaźnik LED szybko miga. Jeśli nie, przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, aż dioda zacznie migać

 2. otwórz aplikację Nous Smart Home

 3. wybierz swój koncentrator/bramę zigbee

 4. naciśnij +(dodaj podurządzenie)

 5. potwierdź, że dioda miga i rozpocznij połączenie

 6. po sparowaniu inteligentny zawór jest gotowy do użycia.

Porady

- Aby zresetować urządzenie - naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, aż dioda zacznie migać (urządzenie gotowe do ponownego sparowania)

- Jeśli nie ma WiFi - krótkie naciśnięcie przycisku zasilania spowoduje otwarcie i zamknięcie zaworu w razie potrzeby. Dopóki koncentrator/brama Zigbee aktywny, wszystkie zapisane harmonogramy i scenariusze będą działać nawet bez połączenia Wi-Fi.

- Jeśli nie ma zasilania - pociągnij pierścień sprzęgła w dół i ręcznie otwórz lub zamknij zawór

- Aby zapobiec zesztywnieniu zaworu z czasem, zalecamy zaplanowanie prostej sekwencji zamykania i otwierania kilka razy w miesiącu.

NAUDOJIMO VADOVAS

Smart ZigBee vožtuvo valdiklis LZ3

Jums reikės „Nous Smart Home“ programos. Nuskaitykite QR kodą arba atsisiųskite jį iš tiesioginės nuorodos

 

Apie valdiklį

L3-LZ3-RED-nusileidimo-42

 

Kaip įdiegti

 1. Ant vandens arba dujų vamzdžio / vožtuvo sumontuokite tvirtinimo laikiklį
 2. Padėkite išmanųjį valdiklį virš vožtuvo ir įsitikinkite, kad valdiklio velenas yra tiesiai vienoje linijoje su vožtuvo rankenos ašimi
 3. Priveržkite varžtus abiejuose tvirtinimo laikiklio galuose (įsitikinkite, kad vožtuvo valdiklio veleno centras yra toje pačioje ašyje kaip 
  ir vožtuvo centrinis velenas, kitaip vožtuvas negali būti visiškai uždarytas ir atidarytas)
 4. Po to galite rankiniu būdu patraukti sankabos žiedą žemyn ir patikrinti, ar vožtuvas atsidaro ir užsidaro
 5. Prijunkite įrenginį prie maitinimo šaltinio

Kaip prisijungti ir naudoti

 1. Įsitikinkite, kad LED indikatorius greitai mirksi. Jei ne, palaikykite maitinimo mygtuką 5 sekundes, kol pradės mirksėti šviesos diodas
 2. atidarykite programą „Nous Smart Home“.
 3. pasirinkite savo zigbee šakotuvą / vartus
 4. paspauskite + (pridėkite papildomą įrenginį)
 5. patvirtinkite, kad lemputė mirksi ir pradėkite ryšį
 6. po susiejimo išmanusis vožtuvas yra paruoštas naudoti.

Patarimai

Norėdami iš naujo nustatyti įrenginį – paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką 5 sekundes, kol pradės mirksėti šviesos diodas (įrenginys paruoštas vėl susieti)

Jei nėra WiFi - trumpai paspaudus maitinimo mygtuką atidaromas ir uždaromas vožtuvas, jei reikia. Kol šakotuvas / šliuzas bus aktyvus, visi išsaugoti tvarkaraščiai ir scenarijai veiks net be „Wi-Fi“ ryšio.

Jei nėra jėgos – patraukite sankabos žiedą žemyn ir atidarykite arba uždarykite vožtuvą rankiniu būdu

Kad vožtuvas laikui bėgant nesustingtų, rekomenduojame suplanuoti paprastą uždarymo seką kelis kartus per mėnesį.

MANUALE DI ISTRUZIONI

Controller per valvole Smart ZigBee LZ3

Avrai bisogno dell'app Nous Smart Home. Scansiona il codice QR o scaricalo dal link diretto

 

Informazioni sul controller

L3-LZ3-ROSSO-atterraggio-42

 

Come installare

 1. Installare la staffa di montaggio sul tubo/valvola dell'acqua o del gas
 2. Posizionare il controller intelligente sopra la valvola e assicurarsi che l'albero del controller sia direttamente in linea con l'asse della maniglia della valvola
 3. Serrare le viti su entrambe le estremità della staffa di montaggio (assicurarsi che il centro dell'albero del posizionatore per valvole sia sullo stesso asse 
  dell'albero centrale della valvola, altrimenti la valvola non può essere completamente chiusa e aperta)
 4. Successivamente è possibile abbassare manualmente l'anello della frizione e verificare se la valvola si apre e si chiude
 5. Collegare il dispositivo all'alimentazione

Come connettersi e utilizzare

 1. Assicurarsi che l'indicatore led lampeggi velocemente. In caso contrario, tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi fino a quando il led inizia a lampeggiare
 2. apri l'app Nous Smart Home
 3. scegli il tuo hub/gateway zigbee
 4. premere +(aggiungi sottodispositivo)
 5. confermare che il led lampeggi e avviare la connessione
 6. dopo l'associazione la valvola intelligente è pronta per essere utilizzata.

Consigli

Per ripristinare il dispositivo: premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi fino a quando la luce del led non inizia a lampeggiare (dispositivo pronto per essere nuovamente accoppiato)

Se non c'è Wi-Fi, premere brevemente il pulsante di accensione per aprire e chiudere la valvola, se necessario. Finché l'hub/gateway non sarà attivo, tutti i programmi e gli scenari salvati funzioneranno anche senza connessione wifi.

Se non c'è alimentazione, tirare verso il basso l'anello della frizione e aprire o chiudere manualmente la valvola

Per evitare che la tua valvola si irrigidisca con il tempo, ti consigliamo di programmare una semplice sequenza di chiusura e apertura alcune volte in un mese.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Controlador de válvula Smart ZigBee LZ3

Necesitará la aplicación Nous Smart Home. Escanee el código QR o descárguelo desde el enlace directo

 

Acerca del controlador

L3-LZ3-RED-aterrizaje-42

 

Cómo instalar

 1. Instale el soporte de montaje en la tubería/válvula de agua o gas
 2. Coloque el controlador inteligente sobre la válvula y asegúrese de que el eje del controlador esté directamente alineado con el eje del mango de la válvula
 3. Apriete los tornillos en ambos extremos del soporte de montaje (asegúrese de que el centro del eje del controlador de la válvula esté en el mismo eje que 
  el eje central de la válvula; de lo contrario, la válvula no se podrá cerrar ni abrir por completo)
 4. Después de eso, puede tirar manualmente del anillo del embrague hacia abajo y verificar si la válvula se abre y se cierra.
 5. Conectar el dispositivo a la corriente

Cómo conectar y usar

 1. Asegúrese de que el indicador LED parpadee rápidamente. De lo contrario, mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos hasta que el LED comience a parpadear.
 2. abrir la aplicación Nous Smart Home
 3. elija su centro/puerta de enlace zigbee
 4. presione +(agregar subdispositivo)
 5. confirme que el led parpadea e inicie la conexión
 6. después del emparejamiento, la válvula inteligente está lista para usarse.

Puntas

Para restablecer el dispositivo, mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos hasta que la luz LED comience a parpadear (dispositivo listo para emparejarse nuevamente)

Si no hay WiFi, presione brevemente el botón de encendido para abrir y cerrar la válvula si es necesario. Hasta que el hub/gateway esté activo, todos los horarios y escenarios guardados funcionarán incluso sin conexión wifi.

Si no hay energía, tire del anillo del embrague hacia abajo y abra o cierre la válvula manualmente.

Para evitar que su válvula se agarrote con el tiempo, le recomendamos que programe una secuencia simple de cierre y apertura pocas veces al mes.

INSTRUKCIJAS ROKASGRĀMATA

Smart ZigBee Valve Controller LZ3

Jums būs nepieciešama lietotne Nous Smart Home. Skenējiet QR kodu vai lejupielādējiet to no tiešās saites

 

Par kontrolieri

L3-LZ3-SARKANA-nosēšanās-42

 

Kā instalēt

 1. Uzstādiet montāžas bremzi uz ūdens vai gāzes caurules/vārsta
 2. Novietojiet viedo kontrolieri virs vārsta un pārliecinieties, ka regulatora vārpsta atrodas tieši vienā līnijā ar vārsta roktura asi
 3. Pievelciet skrūves abos stiprinājuma kronšteina galos (pārliecinieties, ka vārsta regulatora vārpstas centrs atrodas uz tās pašas ass 
  ar vārsta centra vārpstu, pretējā gadījumā vārstu nevar pilnībā aizvērt un atvērt)
 4. Pēc tam jūs varat manuāli novilkt sajūga gredzenu un pārbaudīt, vai vārsts atveras un aizveras
 5. Pievienojiet ierīci strāvas padevei

Kā savienot un lietot

 1. Pārliecinieties, vai LED indikators ātri mirgo. Ja nē, turiet barošanas pogu 5 sekundes, līdz indikators sāk mirgot
 2. atveriet lietotni Nous Smart Home
 3. izvēlieties savu zigbee centrmezglu/vārteju
 4. nospiediet + (pievienot apakšierīci)
 5. apstipriniet, ka indikators mirgo, un sāciet savienojumu
 6. pēc savienošanas pārī viedais vārsts ir gatavs lietošanai.

Padomi

Lai atiestatītu ierīci, nospiediet un turiet barošanas pogu 5 sekundes, līdz sāk mirgot gaismas diode (ierīce ir gatava atkārtotai savienošanai pārī)

Ja nav WiFi - īsi nospiežot barošanas pogu, atvērsies un aizvērs vārstu, ja nepieciešams. Kamēr centrmezgls/vārteja nebūs aktīvs, visi saglabātie grafiki un scenāriji darbosies pat bez wifi savienojuma.

Ja nav jaudas - velciet sajūga gredzenu uz leju un atveriet vai aizveriet vārstu manuāli

Lai novērstu vārsta stīvumu ar laiku, mēs iesakām ieplānot vienkāršu aizvēršanas secību dažas reizes mēnesī.

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Smart ZigBee Valve Controller LZ3

Vous aurez besoin de l'application Nous Smart Home. Scannez le code QR ou téléchargez-le à partir du lien direct

 

À propos du contrôleur

L3-LZ3-RED-atterrissage-42

 

Comment installer

 1. Installez le support de montage sur le tuyau/la vanne d'eau ou de gaz
 2. Placez le contrôleur intelligent au-dessus de la vanne et assurez-vous que l'arbre du contrôleur est directement aligné avec l'axe de la poignée de la vanne
 3. Serrez les vis aux deux extrémités du support de montage (assurez-vous que le centre de l'arbre du contrôleur de vanne est sur le même axe que 
  l'arbre central de la vanne, sinon la vanne ne peut pas être complètement fermée et ouverte)
 4. Après cela, vous pouvez tirer manuellement la bague d'embrayage vers le bas et vérifier si la valve s'ouvre et se ferme
 5. Connectez l'appareil à l'alimentation

Comment se connecter et utiliser

 1. Assurez-vous que le voyant lumineux clignote rapidement. Sinon, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant commence à clignoter
 2. ouvrir l'application Nous Smart Home
 3. choisissez votre hub/passerelle zigbee
 4. appuyez sur + (ajouter un sous-appareil)
 5. confirmez que la led clignote et démarrez la connexion
 6. après l'appairage, la valve intelligente est prête à être utilisée.

Des astuces

Pour réinitialiser l'appareil - appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant LED commence à clignoter (appareil prêt à être couplé à nouveau)

S'il n'y a pas de WiFi - appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour ouvrir et fermer la vanne si nécessaire. Jusqu'à ce que le concentrateur/passerelle soit actif, tous les horaires et scénarios enregistrés fonctionneront même sans connexion Wi-Fi.

S'il n'y a pas de courant - tirez la bague d'embrayage vers le bas et ouvrez ou fermez la vanne manuellement

Pour éviter que votre vanne ne se raidisse avec le temps, nous vous recommandons de programmer une simple séquence de fermeture-ouverture quelques fois par mois.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Smart ZigBee Ventilsteuerung LZ3

Sie benötigen die Nous Smart Home App. Scannen Sie den QR-Code oder laden Sie ihn über den direkten Link herunter

 

Über Controller

L3-LZ3-RED-Landung-42

 

Wie installiert man

 1. Installieren Sie die Montagehalterung an der Wasser- oder Gasleitung/dem Ventil
 2. Platzieren Sie das Smart-Steuergerät über dem Ventil und stellen Sie sicher, dass der Steuerschaft direkt mit der Achse des Ventilgriffs übereinstimmt
 3. Ziehen Sie die Schrauben an beiden Enden der Montagehalterung fest (Achten Sie darauf, dass die Mitte der Ventilsteuerungswelle auf der gleichen Achse wie 
  die Mittelwelle des Ventils liegt, da das Ventil sonst nicht vollständig geschlossen und geöffnet werden kann)
 4. Danach können Sie den Kupplungsring manuell nach unten ziehen und prüfen, ob das Ventil öffnet und schließt
 5. Gerät an die Stromversorgung anschließen

Wie zu verbinden und zu verwenden

 1. Stellen Sie sicher, dass die LED-Anzeige schnell blinkt. Wenn nicht, halten Sie den Netzschalter 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED zu blinken beginnt
 2. Öffnen Sie die Nous Smart Home-App
 3. Wählen Sie Ihren Zigbee-Hub/Gateway
 4. + drücken (Untergerät hinzufügen)
 5. Bestätigen Sie, dass die LED blinkt und starten Sie die Verbindung
 6. Nach dem Koppeln ist das Smart Valve einsatzbereit.

Tipps

Um das Gerät zurückzusetzen, halten Sie den Netzschalter 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Leuchte zu blinken beginnt (das Gerät kann erneut gekoppelt werden).

Wenn kein WLAN vorhanden ist, wird das Ventil bei Bedarf durch kurzes Drücken des Netzschalters geöffnet und geschlossen. Bis der Hub/Gateway aktiv ist, funktionieren alle gespeicherten Zeitpläne und Szenarien auch ohne WLAN-Verbindung.

Wenn kein Strom vorhanden ist - ziehen Sie den Kupplungsring nach unten und öffnen oder schließen Sie das Ventil manuell

Um zu verhindern, dass Ihr Ventil mit der Zeit steif wird, empfehlen wir Ihnen, einige Male im Monat einfache Schließ-Öffnungs-Sequenzen zu planen.

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI Controler Smart ZigBee Valve LZ3

Veți avea nevoie de aplicația Nous Smart Home. Scanați codul QR sau descărcați-l de pe linkul direct

 

Despre controler

L3-LZ3-RED-aterizare-42

 

Cum să instalați

 1. Instalați brațul de montare pe conducta/supapă de apă sau gaz
 2. Așezați controlerul inteligent deasupra supapei și asigurați-vă că arborele controlerului este direct în linie cu axa mânerului supapei
 3. Strângeți șuruburile de la ambele capete ale braței de montare (asigurați-vă că centrul arborelui controlerului supapei este pe aceeași axă 
  cu arborele central al supapei, altfel supapa nu poate fi închisă și deschisă complet)
 4. După aceea, puteți trage manual inelul de ambreiaj în jos și puteți verifica dacă supapa se deschide și se închide
 5. Conectați dispozitivul la alimentare

Cum să vă conectați și să utilizați

 1. Asigurați-vă că indicatorul LED clipește rapid. Dacă nu, țineți apăsat butonul de pornire timp de 5 secunde până când ledul începe să clipească
 2. deschideți aplicația Nous Smart Home
 3. alegeți hub-ul/gateway-ul dvs. zigbee
 4. apăsați + (adăugați subdispozitiv)
 5. confirmați că ledul clipește și începeți conectarea
 6. după împerechere, supapa inteligentă este gata de utilizare.

sfaturi

Pentru a reseta dispozitivul - apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 5 secunde până când ledul începe să clipească (dispozitivul gata să fie asociat din nou)

Dacă nu există WiFi - apăsarea scurtă a butonului de alimentare se va deschide și va închide supapa dacă este necesar. Până când hub-ul/gateway-ul este activ, toate programele și scenariile salvate vor funcționa chiar și fără conexiune wifi.

Dacă nu există putere - trageți inelul de ambreiaj în jos și deschideți sau închideți manual supapa

Pentru a preveni blocarea supapei în timp, vă recomandăm să programați o secvență simplă de închidere-deschidere de câteva ori într-o lună.

NÁVOD NA POUŽITIE Smart ZigBee Valve Controller LZ3

Budete potrebovať aplikáciu Nous Smart Home. Naskenujte QR kód alebo si ho stiahnite z priameho odkazu

 

O ovládači

L3-LZ3-RED-pristátie-42

 

Ako nainštalovať

 1. Nainštalujte montážnu brzdu na vodovodné alebo plynové potrubie/ventil
 2. Umiestnite inteligentný ovládač nad ventil a uistite sa, že hriadeľ ovládača je priamo zarovnaný s osou rukoväte ventilu
 3. Utiahnite skrutky na oboch koncoch montážnej brzdy (Uistite sa, že stred hriadeľa ovládača ventilu je na rovnakej osi ako 
  stredový hriadeľ ventilu, inak sa ventil nedá úplne zatvoriť a otvoriť)
 4. Potom môžete ručne stiahnuť krúžok spojky a skontrolovať, či sa ventil otvára a zatvára
 5. Pripojte zariadenie k napájaniu

Ako pripojiť a používať

 1. Uistite sa, že LED indikátor rýchlo bliká. Ak nie, podržte tlačidlo napájania po dobu 5 sekúnd, kým nezačne kontrolka blikať
 2. otvorte aplikáciu Nous Smart Home
 3. vyberte si svoj zigbee hub/bránu
 4. stlačte + (pridať podzariadenie)
 5. potvrďte, že kontrolka bliká a začnite pripojenie
 6. po spárovaní je inteligentný ventil pripravený na použitie.

Tipy

Resetovanie zariadenia - stlačte a podržte tlačidlo napájania na 5 sekúnd, kým nezačne kontrolka LED blikať (zariadenie je pripravené na opätovné spárovanie)

Ak nie je k dispozícii WiFi - krátkym stlačením tlačidla napájania sa ventil v prípade potreby otvorí a zatvorí. Kým nebude hub/brána aktívna, všetky uložené plány a scenáre budú fungovať aj bez pripojenia k sieti Wi-Fi.

Ak nie je napájanie - potiahnite krúžok spojky nadol a otvorte alebo zatvorte ventil ručne

Aby ste predišli tomu, že váš ventil časom stuhne, odporúčame vám naplánovať jednoduchú sekvenciu zatvorenia otvárania niekoľkokrát za mesiac.

NÁVOD K OBSLUZE

Smart ZigBee Valve Controller LZ3

Budete potřebovat aplikaci Nous Smart Home. Naskenujte QR kód nebo si jej stáhněte z přímého odkazu

 

O ovladači

L3-LZ3-RED-přistání-42

 

Jak nainstalovat

 1. Nainstalujte montážní brzdu na vodovodní nebo plynové potrubí/ventil
 2. Umístěte inteligentní ovladač nad ventil a ujistěte se, že hřídel ovladače je přímo v ose s osou rukojeti ventilu
 3. Utáhněte šrouby na obou koncích montážní brzdy (Ujistěte se, že střed hřídele ovladače ventilu je ve stejné ose jako 
  středový hřídel ventilu, jinak nelze ventil zcela uzavřít a otevřít)
 4. Poté můžete ručně stáhnout kroužek spojky dolů a zkontrolovat, zda se ventil otevírá a zavírá
 5. Připojte zařízení k napájení

Jak připojit a používat

 1. Ujistěte se, že LED indikátor rychle bliká. Pokud ne, podržte tlačítko napájení po dobu 5 sekund, dokud kontrolka nezačne blikat
 2. otevřete aplikaci Nous Smart Home
 3. vyberte si svůj zigbee hub/bránu
 4. stiskněte + (přidat podzařízení)
 5. potvrďte, že kontrolka bliká, a spusťte připojení
 6. po spárování je chytrý ventil připraven k použití.

Tipy

Resetování zařízení - stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 5 sekund, dokud nezačne kontrolka blikat (zařízení je připraveno k opětovnému spárování)

Pokud není k dispozici WiFi - krátkým stisknutím tlačítka napájení se ventil v případě potřeby otevře a zavře. Dokud nebude hub/brána aktivní, budou všechny uložené plány a scénáře fungovat i bez připojení k wifi.

Pokud není napájení - stáhněte kroužek spojky dolů a otevřete nebo zavřete ventil ručně

Abyste předešli zatuhnutí vašeho ventilu časem, doporučujeme vám naplánovat jednoduchou sekvenci zavírání několikrát za měsíc.

KASUTUSJUHEND

Smart ZigBee klapikontroller LZ3

Teil on vaja Nous Smart Home rakendust. Skannige QR-kood või laadige see alla otselingilt

 

Kontrolleri kohta

L3-LZ3-PUNANE-maandumine-42

 

Kuidas installida

 1. Paigaldage kinnitusklamber vee- või gaasitorule/ventiilile
 2. Asetage nutikas kontroller klapi kohale ja veenduge, et kontrolleri võll oleks otse klapi käepideme teljega ühel joonel
 3. Pingutage kinnitusklambri mõlemas otsas olevad kruvid (veenduge, et klapiregulaatori võlli kese oleks samal teljel 
  klapi keskvõlliga, vastasel juhul ei saa klappi täielikult sulgeda ja avada)
 4. Pärast seda saate sidurirõnga käsitsi alla tõmmata ja kontrollida, kas klapp avaneb ja sulgub
 5. Ühendage seade vooluvõrku

Kuidas ühendada ja kasutada

 1. Veenduge, et LED-indikaator vilguks kiiresti. Kui ei, hoidke toitenuppu 5 sekundit all, kuni LED hakkab vilkuma
 2. avage rakendus Nous Smart Home
 3. valige oma zigbee jaotur/värav
 4. vajutage + (lisage alamseade)
 5. veenduge, et LED-tuli vilgub, ja alustage ühendust
 6. pärast sidumist on nutikas klapp kasutamiseks valmis.

Näpunäiteid

Seadme lähtestamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu 5 sekundit all, kuni LED-tuli hakkab vilkuma (seade on uuesti sidumiseks valmis)

Kui WiFi puudub - toitenupu lühike vajutus avab ja sulgeb vajadusel klapi. Kuni jaotur/lüüs on aktiivne, töötavad kõik salvestatud ajakavad ja stsenaariumid ka ilma wifi-ühenduseta.

Kui võimsus puudub - tõmmake sidurirõngas alla ja avage või sulgege klapp käsitsi

Selleks, et ventiil ei jääks aja jooksul, soovitame teil ajastada lihtsa kinnise-avamise järjestuse paar korda kuus.

Feedback
There is no reviews on this product.
Submit your review
Videos