Price: 0

NOUS P8 Smart WIFI Bulb RGB GU10 (4pcs)

24 months warranty
Return, Exchange within 14 days
Free shippin

P8_Aplus_01_EN

Control lighting from anywhere
Change your mood in one single tap by changing lighting in your room. No matter what are you doing, Nous P8 smart bulb will help you change lighting in your room instantly. You can do it from anywhere.

P8_Aplus_02_EN

From cold to warm
NOUS Smart WIFI P8 has unique ability to set up color temperature which let you have special mood for work, rest, party on even for sleeping. So you can start day with bright tonic light, and rest with gold warm lighting at night

P8_Aplus_03_EN

Full spectrum of all colors and shades
NOUS Smart WIFI P8 expands possibilities of modern interior design: With over 16 million colors, you can transform your home into the perfect party place, bring a bedtime story to life, customize lighting to match your room's color scheme, or simply match the color of the lighting to your mood. To do this, you can use preset color light scenes or your own photographs to bring special memories to life.

P8_Aplus_04_EN

Let there be light!
NOUS Smart Home system allows voice control of light through Amazon Alexa and Google Assistant. Just one word - and the room will light up, ideally matching your desires and mood!

P8_Aplus_05_EN

Use with other Nous smart devices. In today's smart home, many devices can communicate with each other. Connect P8 bulbs with other smart devices in groups and control them comprehensively.

Specifications
Main settings
Brand NOUS
Form Factor GU10
Special features RGB
Light temperature 2700k-6500k
Light flux 350lm
Electric power 4.5W
Base GU10
Certificate Amazon
RGB 16 million colors
Specifications
Device dimensions 50x50x56
Operating temperature -20 ºC~ 40 ºC
Color Rendering Index (Ra) >80
Life time 15000 hours
Operating voltage range 220-240V
Level of moisture protection IP20
LED type SMD
Network
Protocol IEEE 802.11b/g/n
Type of wireless transmission 2,4 GHz
System requirements iOS 8 or Android 4.4 or higher
Control from a smartphone APP: NOUS Smart Home
Compatibility with voice assistants Amazon Alexa, Google Home
Other
Warranty 24 Months
Accessory 4 Bulbs, user manual, packaging

INSTRUCTION MANUAL
Smart WIFI Bulb P8

You will need Nous Smart Home App. Scan the QR code or download it from direct link

Register with your mobile number/E-mail then login

 • Launch the app "Nous Smart Home".
 • Create a new account or log in to your existing account.
 • Tap "+" to add the device
 • Select "Smart Bulb" from the list of products.
 • Switch on the power.
 • If the light does not flash: Switch the power to on - off - on - off - on. If the light flashes: Confirm in the app.

 

 • Confrm the Wi-Fi network and password.
 • Enter the device name.

Note: The device name will also be used by Amazon Alexa and Google Home

Using Amazon Echo Quick Guide

What You'll Need...
Amazon Alexa APP & Account
NOUS Smart Home APP & Account (Users need to register your own account, select region as “The United States”)
Echo, Echo Dot, Tap or other Amazon voice operated devices.

Tip: Rename the device after configuring successfully, The name of the device is recommended to use easy pronunciation of the English words.
(Amazon Echo only supports English temporarily)

Set Your Echo Speaker by Alexa APP

 • Sign in with Alexa account & password (If not registered,
  sign up first); After login, click the menu at the top left, then
  click "Settings", and choose "Set up a new device";
 • Choose a device (for example, Echo). When the right
  page appears, long press the small dot on your Echo
  device until the light turns to yellow.
  Then click "Continue" on App.
 • Choose users' WIFI and wait for a few minutes.
 • After an introduction video, click next step, it will turns to
  "Home" page automatically. Now the Echo is connected to
  Alexa APP through WiFi successfully.

Enable Our Skill in Alexa APP

 

 • Choose "Skills" in the options bar, and then search
  "NOUS Smart Home" in the search bar; Select "NOUS
  Smart Home" in the search results, and then click "Enable".
 • Input the user name and password that you had previously registered (Only support the account in the United States); When you see the right page, it means the Alexa account is linked with NOUS Smart Home account.

Control device by Voice

 

After the previous operation, you can control the device via Echo.

 • Discovering devices: Firstly, users need to say to Echo:
  "Echo(or Alexa), Discover my devices."
  Echo will start to finding the devices which is added in NOUS Smart Home APP, it will take about 20 seconds to show the result. Or you may click "Discover devices" in Alexa APP, it will show the devices that found successfully.
  Note: "Echo" is one of the wake-up name, which can be
  any of these three names (Settings): Alexa/Echo/Amazon.
 • Support Skill List
  User can control devices by instructions like below:
  Alexa, turn on [device]
  Alexa, turn off [device]

Attention: The name of the device must be consistent with the addition of NOUS Smart Home APP.

Instrukcja obsługi
Inteligentna żarówka WIFI P8

Będziesz potrzebować aplikacji Nous Smart Home. Zeskanuj kod QR lub pobierz go z bezpośredniego linku

Zarejestruj się za pomocą numeru telefonu komórkowego / adresu e-mail, a następnie zaloguj się

 • Pobierz z witryny sklepu Apple App Store lub Google
  Play Store aplikację "Nous Smart Home" na urządzenie przenośne.
 • Uruchom aplikację "Nous Smart Home".
 • Utwórz nowe konto lub zaloguj się do istniejącego konta.
 • Dotknij „+", aby dodać urządzenie
 • Wybierz "Smart Bulb" z listy produktów.
 • Włącz zasilanie.
 • Jeśli nie zaświeci się światło: Włącz, wyłącz, włącz, wyłącz, włącz zasilanie. Jeśli światło zaświeci się: Potwierdź w aplikacji.

 

 • Potwierdź sieć Wi-Fi i hasło.
 • Wprowadź nazwę urządzenia.

Uwaga: Nazwa urządzenia będzie używana również przez
Amazon Alexa i Google Home

Korzystanie z Amazon Echo. Krótki przewodnik Czego będziesz potrzebował

Aplikacja Amazon Alexa APP & aplikacja NOUS Smart Home APP & konto (Użytkownicy muszą stworzyć własne konto.
Wybierz region jako "Stany Zjednoczone") Echo, Echo Dot, Tap lub inne urządzenia ze sterowaniem głosowym Amazon.
Wskazówka: Zmień nazwę urządzenia po udanej
konfiguracji. Zaleca się nazwę o łatwej wymowie po
angielsku (Amazon Echo tymczasowo obsługuje tylko
angielski)

Zainstaluj asystenta głosowego od Alexa

 • Zaloguj się przy użyciu swojego konta Alexa (jeśli nie
  jesteś zarejestrowany, najpierw się zarejestruj); po zalogowaniu kliknij menu w lewym górnym rogu, a następnie kliknij “Ustawienia” i wybierz “Konfiguruj nowe urządzenie”;
 • Wybierz urządzenie (na przykład, Echo). Gdy pojawi się następna strona, prosimy długo naciskać małą kropkę na Echo, aż światło zmieni kolor na żółty. Następnie kliknij “Kontynuuj” w aplikacji.(Uwaga: w tej chwili aplikacja nie może działać jednocześnie z programami VPN lub
  klientami)
 • Wybierz użytkowników WIFI i poczekaj kilka minut.
 • Po wprowadzającym filmie kliknij następny krok, automatycznie przejdziesz do strony głównej. Teraz Echo jest połączone z aplikacją Alexa przez WiFi.

Włącz naszą aplikację w aplikacji Aplikacja Alexa

 

 • Wybierz “Umiejętności” na pasku opcji, a następnie
  wyszukaj “NOUS Smart Home” w pasku wyszukiwania; w W wynikach wyszukiwania wybierz “NOUS Smart Home” i następnie kliknij “Włącz”.
 • Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie podaj nazwę wcześniej zarejestrowane (konto jest obsługiwane Tylko w USA); kiedy się pojawi następne okno oznacza, że jest tam twoje konto Alexa połączona z kontem NOUS Smart Home.

Sterowanie urządzeniem za pomocą głosu

 

 • Wykrywanie urządzeń.
  Najpierw użytkownicy muszą powiedzieć Echo: “Echo (lub Alexa), znajdź moje urządzenia. “Echo będzie szukać urządzenia dodane do aplikacji NOUS Smart Home. Wyświetlenie wyniku zajmie około 20 sekund. Lub
  Możesz nacisnąć przycisk “Otwórz urządzenia” w aplikacji Alexa, zostaną wyświetlone znalezione urządzenia.
  Uwaga: być może “Echo” to jedna z nazw aktywacji programu być jedną z tych trzech nazw (Ustawienia): Alexa /Echo / Amazon.
 • Lista poleceń obsługiwanych przez aplikację użytkownika może sterować urządzeniem zgodnie z następującymi instrukcjami: “Alexa, włącz [urządzenie]”
  “Alexa, wyłącz [urządzenie]”

Uwaga: nazwa urządzenia musi pasować do aplikacji
Inteligentny dom NOUS.

Benutzerhandbuch
Intelligente WIFI-Lampe P8

Sie benötigen die Nous Smart Home App. Scannen Sie den QR-Code oder laden Sie ihn über einen direkten Link herunter

Registrieren Sie sich mit Ihrer Handynummer / E-Mail und melden Sie sich an

 • Laden Sie die App "Nous Smart Home" vom Apple App Store oder Google Play Store auf Ihr Mobilgerat herunter und installieren Sie sie.
 • Starten Sie die App "Nous Smart Home".
 • Erstellen Sie ein neues Konto oder melden Sie sich bei
  Ihrem bestehenden Konto an.
 • Tippen Sie auf"+", um das Gerat hinzuzufugen.
 • Wahlen Sie "Smart Bulb" aus der Produkt liste.
 • Schalten Sie den Strom ein.
 • Wenn die Lampe nicht blinkt: Schalten Sie das Licht ein - aus - ein - aus - ein. Wenn das Licht blinkt: Bestatigen Sie in der App.

 

 • Bestatigen Sie das Wi-Fi-Netzwerk und das Passwort.
 • Geben Sie den Geratenamen ein.

Hinweis: Der Geratename wird auch von Amazon Alexa und Google Home verwendet

Amazon Echo Eine Kurzanleitung

Was Sie brauchen können
Amazon Alexa APP Anwendung & NOUS Smart Home APP Anwendung & (Benutzer sollen ihr eigenes Konto registrieren und im Region-Feld “USA” auswählen) Echo, Echo Dot, Tar Konto oder andere sprachgesteuerte Geräte von Amazon.
Rat: Benennen Sie das Gerät nach erfolgreicher Konfiguration um. Ein einfacher Name wird empfohlen. (Amazon Echo unterstützt Englisch nur vorübergehend).

Installieren Sie Ihren Echo-Lautsprecher von Alexa APP

 • Melden Sie sich mit Ihrem Alexa-Konto und Passwort an
  (wenn Sie nicht registriert sind, registrieren Sie sich zuerst). Klicken Sie nach dem Anmelden auf das Menü in der oberen linken Ecke, klicken Sie auf “Einrichtung” und wählen Sie “Neues Gerät einrichten”.
 • Wählen Sie ein Gerät (z. B. Echo). Wenn die nächste Seite angezeigt wird, halten Sie den kleinen Punkt auf dem Echo gedrückt, bis das Licht gelb wird. Klicken Sie dann in der Anwendung auf “Weiter”. Hinweis. Derzeit kann die Anwendung nicht gleichzeitig mit VPN-Programmen oder Klienten arbeiten.
 • Wählen Sie WIFI-Benutzer aus und warten Sie einige Minuten.
 • Nach dem Einführungsvideo klicken Sie auf den nächsten Schritt, um automatisch zur “Startseite” zu gelangen. Echo ist jetzt über WLAN mit der Alexa APP verbunden

Aktivieren Sie unsere Alexa APP Anwendung

 

 • Wählen Sie “Fähigkeiten” in der Optionsleiste und suchen Sie “NOUS Smart Home” in der Suchleiste. Wählen Sie “NOUS Smart Home” in den Suchergebnissen und klicken Sie dann auf “Aktivieren”.
 • Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein, ie Sie zuvor registriert haben (das Konto wird nur in den USA unterstützt). Wenn das folgende Fenster angezeigt wird, bedeutet dies, dass das Alexa-Konto mit dem NOUS Smart Home-Konto verknüpft ist

Steuergerät per Spracheingabe

 

Nach dem vorherigen Vorgang können Sie das Gerät mit Echo steuern

 • Geräteerkennung: Zunächst sollten Benutzer Echo mitteilen: “Echo (oder Alexa), finde meine Geräte.” Echo beginnt mit der Suche nach Geräten, die der NOUS Smart Home-Anwendung hinzugefügt wurden. Die Anzeige des Ergebnisses dauert ca. 20 Sekunden. Oder Sie können in Alexa APP auf “Geräte öffnen” klicken, um erfolgreich gefundene Geräte anzuzeigen. Hinweis: “Echo” ist einer der Namen der Programmaktivierung. Es kann sich um einen dieser drei Namen handeln (Einstellungen): Alexa /Echo /Amazon.
 • Liste der von der Anwendung unterstützten Befehle. Der Benutzer kann die Geräte gemäß den folgenden Anweisungen
  steuern: Alexa, schalte [das gerät] ein
  Alexa, schalte [das gerät] aus

Warnung: Der Gerätename soll mit der Anwendung 'Nous Smart Home' übereinstimmen.

Manuel de I'Utilisateur
Ampoule WIFI intelligente P8

Vous aurez besoin de l'application Nous Smart Home. Scannez le code QR ou téléchargez-le à partir d'un lien direct

Enregistrez-vous avec votre numéro de portable / e-mail puis connectez-vous

 • Telechargez et installez I'app "Nous Smart Home" sur Apple App Store ou Google Play Store dans votre dispositif mobile.
 • Lancez I'app "Nous Smart Home".
 • Creez un nouveau compte ou connectez-vous a votre compte existant.
 • Touchez "+" pour ajouter I'appareil
 • Selectionnez "Smart Bulb" dans la liste des produits.
 • Mettez sous tension.
 • Si la lampe ne clignote pas : Mettez sous - hors - sous - hors - sous tension. Si la lampe clignote : Confirmez I'app

 

 • Confirmez le reseau Wi-Fi et le mot de passe.
 • Saisissez le nom d'appareil

Remarque : Le nom de I'appareil est aussi utilise par Amazon Alexa et Google Home

Utilisation d'Amazon Echo Guide

Vous aurez besoin de...
Application et compte Amazon Alexa APP
Application et compte NOUS Smart Home APP (Les utilisateurs doivent enregistrer leur propre compte, selectionnez la region comme “Etats-Unis”)
Echo, Echo Dot, Tap ou d'autres appareils a commande vocale Amazon.

Conseil: Renommer I'appareil apres une configuration róussie. II est recommande d'utiliser une prononciation facile des mots anglais pour le nom de I'appareil. (Amazon Echo ne supporte que I'anglais temporairement)

Configurer votre haut-parleur Echo par l'application Alexa

 • Connectez-vous avec votre compte Alexa et votre mot de passe (s'il n'est pas enregistre, inscrivez-vous d'abord); Une fois connects, cliquez sur le menu dans le coin superieur gauche, puis appuyez sur Parametres et selectionnez Configurer un nouvel appareil;
 • Selectionnez un appareil (par exemple, Echo). Lorsque la page suivante apparaft, appuyez longuement sur le petit point de votre Echo jusqu'a ce que la lumiere vire au aune. Cliquez ensuite sur Continuer dans l'application
 • Selectionnez les utilisateurs WIFI et attendez quelques minutes.
 • Apres la video d'introduction, cliquez sur I'etape suivante, vous serez automatiquement redirige vers la «page d'accueil». L'Echo est maintenant connecte a AlexaAPP via WiFi

Activez notre compétence en Application Alexa

 

 • Sélectionnez “Compétences” dans la barre d'options,
  puis recherchez «NOUS Smart Home» dans le recherche;
  Dans les résultats de la recherche, sélectionnez “NOUS Smart Home “puis cliquez sur” Activer”.
 • Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour que vous avez déjà enregistré (ne prend pas en charge compte uniquement aux États-Unis); Lorsque la fenêtre suivante apparaît, cela signifie que votre compte Alexa est lié à votre compte NOUS Smart Home

Contrôler l'appareil par la voix

 

Après l'opération précédente, vous pouvez vérifier avec Echo

 • Détection de périphérique: tout d'abord, les utilisateurs
  doivent dites à Echo: “Echo (ou Alexa), trouve mes
  appareils.” Écho commencera à rechercher les appareils
  ajoutés à l'application US Smart Home et cela prendra
  environ 20 secondes pour afficher le résultat. Ou vous
  pouvez cliquer sur le bouton “Ouvrir les appareils” dans
  l'application Alexa, il affichera les appareils trouvés avec succès.

  Remarque: “Echo” est l'un des noms d'activation
  application, qui peut être l'un de ces trois noms
  (Paramètres): Alexa / Echo / Amazon.

 • Liste des compétences d'assistance que l'utilisateur
  peut contrôler les appareils en suivant les instructions ci-
  dessous: Alexa, allume [appareil]
  Alexa, éteins [appareil]

Attention: le nom de l'appareil doit correspondre à l'application NOUS Smart Home

Інструкція користування
Розумна WIFI лампочка P8

Вам знадобиться додаток Nous Smart Home. Відскануйте QR-код або завантажте його за прямим посиланням

Зареєструйтесь за номером мобільного телефону / електронною поштою, а потім увійдіть

 • Завантажте та встановіть програму "Nous Smart Home" з Apple App Store або Google Play Store на ваш мобільний телефон.
 • Запустіть додаток "Nous Smart Home".
 • Створіть новий обліковий запис або увійдіть у свій існуючий акаунт.
 • Натисніть «+», щоб додати пристрій
 • Оберіть "Smart Bulb" із загального переліку пристроїв.
 • Увімкніть живлення.
 • Якщо світло не блимає: перемкніть живлення
  наступним шляхом: увімкніть - вимкніть - увімкніть - вимкніть – увімкніть. Якщо індикатор блимає: Підтвердіть в додатку

 

 • Підтвердіть мережу та пароль Wi-Fi.
 • Введіть назву пристрою

Примітка: Ім'я пристрою також використовуватиметься у Amazon Alexa та Google Home

Використання Amazon Echo

Короткий посібник, що вам потрібно
Додаток Amazon Alexa АРР & додаток NOUS Smart Home АРР & Аккаунт
(Користувачам потрібно зареєструвати свій власний обліковий запис, обрати регіон як “Сполучені Штати”)
Echo, Echo Dot, Тар або інші пристрої з голосовим управлінням Amazon.
Порада: Перейменуйте пристрій після успішної конфігурації. Рекомендується використовувати просте ім'я. (Amazon Echo лише тимчасово підтримує англійську мову).

Встановіть свій спікер Echo від Alexa АРР

 • Увійдіть за допомогою облікового запису та пароля Alexa
  (якщо він не зареєстрований, спочатку зареєструйтеся);
  Після входу в систему натисніть меню у верхньому лівому куті, потім натисніть «Налаштування» та виберіть «Налаштувати новий пристрій»;
 • Виберіть пристрій (наприклад, Echo). Ко ли з'явиться
  наступна сторінка, довго натискайте маленьку крапку на
  пристрої Echo, поки світло не стане жовтим. Потім натисніть «Продовжити» в додатку.
  Примітка. На даний момент додаток не може працювати одночасно з VPN програмами або клієнтами.
 • Оберіть WIFI користувачів та зачекайте кілька хвилин.
 • Після вступного відео, натисніть на наступний крок, ви перейдете на “Домашню сторінку” автоматично. Тепер Echo підключений до Alexa АРР через WiFi

Увімкніть наш додаток Alexa АРР

 

 • Виберіть “Навички” на панелі параметрів, а потім на
  панелі пошуку знайдіть “NOUS Smart Home”; У результатах пошуку виберіть “NOUS Smart Home”, а потім натисніть “Увімкнути”.
 • Введіть ім'я та пароль користувача, які ви раніше зареєстрували (обліковий запис підтримується тільки у Сполучених Штатах); Коли з'явиться наступне вiкно, це означає, що обліковий запис Alexa пов'язаний з обліковим записом NOUS Smart Home

Керування за допомогою голосу

 

Після попередньої операції ви можете керувати виробом за допомогою Echo

 • Виявлення пристроїв: По-перше, користувачі повинні сказати Echo: “Echo (або Alexa), знайди мої пристрої.” Echo почне шукати пристрої, додані в додатку NOUS Smart Home, на показ результату знадобиться приблизно 20 секунд. Або ви можете натиснути кнопку “Відкрити пристрої” в програмі Alexa АРР, вона відобразить успішно знайдені пристрої.
  Примітка: “Ехо” - це одне з імен активації програми,
  може бути будь-яке із цих трьох імен (Налаштування): Alexa / Echo /Amazon.
 • Список команд, які підтримує додаток Користувач
  може керувати пристроями за такими інструкціями, як
  нижче: Alexa, увімкни [назва виробу]
  Alexa, вимнки [назва виробу]

Увага: Назва пристрою повинна відповідати додатку “Nous Smart Home”

Istruzioni per l'uso
Lampadina Smart WIFI P8

Avrai bisogno dell'app Nous Smart Home. Scansiona il codice QR o scaricalo dal link diretto

Registrati con il tuo numero di cellulare / e-mail quindi accedi

 • Scaricare e installare I'app "Nous Smart Home" da
  Apple App Store о Google Play Store sul dispositivo
  mobile.
 • Awiare I'app "Nous Smart Home".
 • Creare un nuovo account о accedere all'account
  esistente.
 • Toccare "+" per aggiungere il dispositivo
 • elezionare "Smart Bulb" dall'elenco dei prodotti.
 • Accendere I'alimentazione elettrica.
 • Se la luce non lampeggia: accendere - spegnere - accendere - spegnere - accendere. Se la spia lampeggia: confermare nell'app

 

 

 • Confermare rete e password Wi-Fi.
 • Immettere il nome del dispositivo.

Nota: II nome del dispositivo sara usato anche da Amazon Alexa e Google Home

Utilizzo di Amazon Echo

Una guida rapida di cui ha bisogno
App Amazon Alexa APP e app NOUS Smart Home &
Account (Gli utenti devono registrare il proprio account, selezionare una regione come “Stati Uniti”) Echo, Echo Dot, Tap o altri dispositivi a controllo vocale Amazon.

Suggerimento: Rinominare il dispositivo dopo la configurazione corretta. Si consiglia di utilizzare un nome semplice. (Amazon Echo supporta temporaneamente solo l'inglese).

Installare il suo altoparlante Echo dell'APP Alexa

 • Accedere con il suo account Alexa e password (se l'account non è registrato, bisogna registrarsi prima); Dopo aver effettuato l'accesso, fare clic sul menu nell'angolo in alto a sinistra, poi fare clic su “Impostazioni” e selezionare “Configurare un nuovo dispositivo”;
 • Selezionare un dispositivo (ad esempio, Echo). Quando viene visualizzata la pagina successiva, tenere premuto il piccolo punto sul dispositivo Echo finché la luce non diventa gialla. Dopo di che fare clic su “Continua” nell'applicazione.
  Nota. In questo momento, l'applicazione non può funzionare contemporaneamente con software o clienti VPN.
 • Selezionare gli utenti WIFI e attendere alcuni minuti.
 • Dopo il video introduttivo, fare clic sul passaggio successivo, si accederà automaticamente alla “Home page”. Echo è ora connesso all'APP Alexa tramite WiFi

Abilita la nostra APP Alexa

 

 • Seleziona “Competenze” nella barra delle opzioni, quindi trova “NOUS Smart Home” nella barra di ricerca; Nei risultati della ricerca, seleziona “NOUS Smart Home” e quindi fare clic su “Abilita”.
 • Immettere il nome utente e la password registrati in precedenza (l'account è supportato solo negli stati Unito); Quando appare la seguente finestra, significa che l'account Alexa è collegato all'account NOUS Smart Home

Gestione del dispositivo con la voce

 

Dopo l'operazione precedente, puoi controllare la presa con Echo

 • Device Discovery: in primo luogo, gli utenti dovrebbero dire a Echo “Echo (o Alexa), trova il mio dispositivi. “Echo inizierà a cercare i dispositivi aggiunti all'applicazione NOUS Smart Home, ci vorranno circa 20 secondi per visualizzare il risultato. Oppure puoi fare clic su “Dispositivi aperti” nell'APP Alexa, verranno visualizzati i dispositivi
  trovati correttamente.
  Nota: “Echo” è uno dei nomi della sveglia, che può essere
  uno di questi tre nomi (Impostazioni): Alexa / Echo / Amazon.
 • Elenco dei comandi supportati dall'applicazione L'utente può controllare i dispositivi secondo le seguenti istruzioni:
  Alexa, attiva [nome del dispositivo]
  Alexa, spegni [nome del dispositivo]

Attenzione: il nome del dispositivo deve corrispondere all'applicazione "Nous Smart Home"

Instrucción de operaciones
Bombilla WIFI inteligente P8

Necesitará la aplicación Nous Smart Home. Escanee el código QR o descárguelo desde el enlace directo

Regístrese con su número de móvil / correo electrónico y luego inicie sesión

 • Descargue e instale la aplicacion "Nous Smart Home" de Apple App Store о Google Play Store en su dispositivo movil.
 • Ejecute la aplicacion "Nous Smart Home".
 • Cree una cuenta nueva о inicie sesion en su cuenta existente.
 • Toque "+" para agregar el dispositivo.
 • Seleccione "Smart Bulb" de la lista de productos.
 • Encienda la alimentacion.
 • Si la luz no parpadea: Realice una secuencia de encendido - apagado - encendido - apagado - encendido. Si la luz parpadea: Confirme en la aplicacion

 

 • Confirme la red Wi-Fi у la contrasena.
 • Introduzca el nombre del dispositivo.

Nota: El nombre del dispositivo tambien sera utilizado por Amazon Alexa у Google Home

Uso de Amazon Echo Manual breve de lo que necesita

La aplicación Amazon Alexa y la aplicación NOUS Smart Home y la cuenta de usuario (los usuarios deben registrar su cuenta de usuario
personal, seleccione la región como “Estados Unidos”)
Echo, Echo Dot, Tap u otros dispositivos con el control Amazon Voice.

Consejo: cambie el nombre del dispositivo después de una configuración exitosa. Se recomienda utilizar un nombre sencillo. (Amazon Echo admite el idioma inglés solo temporalmente).

Instale su speaker Echo de Alexa APP

 • Entre con ayuda de cuenta de usuario y la contraseña Alexa (si esta no está registrada, primero Alexa (si esta no está registrada, primero regístrese); Después de entrar en el sistema pulse el menú en la esquina superior izquierda, luego pulse “Ajuste” y seleccione “Ajustar el nuevo dispositivo”;
 • Seleccone el dispositivo (por ejemplo, Echo). Cuando aparezca la siguiente página pulse durante largo tiempo un punto pequeño en el dispositivo Echo hasta que la luz se haga amarilla. Luego pulse “Continuar” en la aplicación. Observación. En este momento la aplicación no puede funcionar al mismo tiempo con los programas VPN o con los clientes.
 • Seleccione WIFI de usuarios y espere durante varios minutos.
 • Después del vídeo de introducción pulse el siguiente paso, Usted pasará a la “Página principal” automáticamente. Ahora Echo está conectado a la Alexa APP a través de WiFi

Conecte su aplicación Alexa

 

 • Seleccione “Hábitos” en la barra de herramientas y luego, en la barra de búsqueda, busque “NOUS Smart Inicio “y luego toque” Conectar “.
 • Ingrese el nombre de usuario y la contraseña que registrado previamente (la cuenta de usuario es admitido solo en los Estados Unidos); Cuando aparece la siguiente ventana esto significa que la cuenta El usuario de Alexa está relacionado con la cuenta de usuario Hogar inteligente NOUS

Gestión de dispositivos con voz

 

Después de la operación anterior puedes manipular el fijador conéctelo con la ayuda de Echo

 • Detección de dispositivos: primero, el usuario tiene qué decir Echo: “Echo (o Alexa) encuentra mi dispositivos. “Echo comienza a buscar dispositivos agregado a la aplicación NOUS Smart Home, para mostrar los resultados serán necesarios aproximadamente 20 segundos. O puede presionar el botón “Abrir dispositivos” en el programa de la aplicación Alexa, esto representará el dispositivos encontrados correctamente.
  Observación: “Exo” es uno de los nombres de activación del programa, puede haber cualquiera de estos tres Nombres (configuraciones): Alexa / Echo / Amazon.
 • Lista de comandos que admite la aplicación el usuario puede operar los dispositivos como tales instrucciones como sigue: Alexa, conecta [dispositivo]
  Alexa, desconecta [dispositivo]

Atención: el nombre del dispositivo debe estar en cumplimiento de la aplicación “NOUS Smart Home”

INSTRUKCIJŲ VADOVAS
Išmanioji WIFI lemputė P8

Jums reikės „Nous Smart Home“ programos. Nuskaitykite QR kodą arba atsisiųskite jį iš tiesioginės nuorodos

Prisiregistruokite naudodami savo mobiliojo telefono numerį/el. Paštą, tada prisijunkite

 • Paleiskite programą „Nous Smart Home“.
 • Sukurkite naują paskyrą arba prisijunkite prie esamos paskyros.
 • Palieskite „+“, kad pridėtumėte įrenginį
 • Produktų sąraše pasirinkite „Smart Bulb“.
 • Įjunkite maitinimą.
 • Jei lemputė nemirksi: įjunkite maitinimą. Jei lemputė mirksi: patvirtinkite programoje.

 

 • Patvirtinkite „Wifi“ tinklą ir slaptažodį.
 • Enter the device name.

Pastaba: įrenginio pavadinimą taip pat naudos „Amazon Alexa“ ir „Google Home“

Naudojant „Amazon Echo“ greitąjį vadovą

Ko jums reikės ... „Amazon Alexa“ programa ir paskyra NEŠI „Smart Home“ programa ir paskyra (vartotojai turi užregistruoti savo sąskaitą, regioną pasirinkti kaip „Jungtinės Valstijos“) Aidas, Echo Dot, Tap ar kiti „Amazon“ balso valdomi įrenginiai.

Patarimas: Pervardykite įrenginį sėkmingai sukonfigūravę. Įrenginio pavadinimą rekomenduojama naudoti norint lengvai tarti angliškus žodžius. („Amazon Echo“ laikinai palaiko tik anglų kalbą)

„Alexa APP“ nustatykite savo aido garsiakalbį

 • Prisijunkite naudodami „Alexa“ paskyrą ir slaptažodį (jei neužsiregistravote, pirmiausia prisiregistruokite); Po prisijungimo spustelėkite viršuje kairėje esantį meniu, tada spustelėkite „Nustatymai“ ir pasirinkite „Nustatyti naują įrenginį“;
 • Pasirinkite įrenginį (pavyzdžiui, „Echo“). Kai pasirodys dešinysis puslapis, ilgai paspauskite mažą tašką ant „Echodevice“, kol lemputė taps geltona. Tada spustelėkite „Tęsti“ „App“.
 • Pasirinkite vartotojų WIFI ir palaukite keletą minučių
 • Po įvadinio vaizdo įrašo spustelėkite kitą veiksmą, jis automatiškai pereis į „Pagrindinis“ puslapį. Dabar „Echo“ sėkmingai prijungtas prie „Alexa APP“ per „WiFi“.

Įgalinkite mūsų įgūdžius „Alexa APP“

 

 • Parinkčių juostoje pasirinkite „Įgūdžiai“, tada paieškos juostoje ieškokite „NOUS Smart Home“; Paieškos rezultatuose pasirinkite „NOUSSmart Home“, tada spustelėkite „Įgalinti“.
 • Įveskite vartotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos buvote užregistravę anksčiau (palaikykite tik sąskaitą JAV); Kai pamatysite tinkamą puslapį, tai reiškia, kad „Alexa“ paskyra susieta su „NOUS Smart Home“ paskyra.

Valdykite prietaisą balsu

 

Po ankstesnės operacijos galite valdyti įrenginį per „Echo“.

 • Įrenginių atradimas: Pirma, vartotojai turi pasakyti „Echo“: „Echo (arba Alexa), Atrask mano įrenginius.“ Echo pradės ieškoti įrenginių, kurie yra pridėti prie „NOUS Smart Home“ programos, užtruks apie 20 sekundžių, kol bus parodyti rezultatai . Arba „Alexa APP“ galite spustelėti „Atrasti įrenginius“, jame bus rodomi įrenginiai, kurie buvo sėkmingai rasti. „Amazon“.
 • Palaikymo įgūdžių sąrašasVartotojas gali valdyti įrenginius vadovaudamasis toliau pateiktomis instrukcijomis:
  Alexa, įjunkite [device]
  Alexa, išjunkite [device]

Dėmesio: Įrenginio pavadinimas turi atitikti pridėtą „NOUS Smart Home APP“.

*Šiame vertime gali būti netikslumų dėl to, kad jis buvo padarytas padedant „Google“ vertėjui

INSTRUKCIJAS
Viedā WIFI spuldze P8

Jums būs nepieciešama lietotne Nous Smart Home. Skenējiet QR kodu vai lejupielādējiet to no tiešās saites

Reģistrējieties, izmantojot savu mobilā tālruņa numuru/e-pastu, pēc tam piesakieties

 • Palaidiet lietotni "Nous Smart Home".
 • Izveidojiet jaunu kontu vai piesakieties esošajā kontā.
 • Pieskarieties "+", lai pievienotu ierīci
 • Produktu sarakstā izvēlieties "Smart Bulb".
 • Ieslēdziet strāvu.
 • Ja gaisma nemirgo: ieslēdziet strāvu - izslēdziet - ieslēdziet - izslēdziet - ieslēdziet. Ja indikators mirgo: apstipriniet lietotnē.

 

 • Apstipriniet Wifi tīklu un paroli.
 • Ievadiet ierīces nosaukumu.

Piezīme: Ierīces nosaukumu izmantos arī Amazon Alexa un Google Home

Izmantojot Amazon Echo ātro ceļvedi

Kas jums būs nepieciešams ... Amazon Alexa APP & AccountNOUS Smart Home APP & Account (Lietotājiem jāreģistrē savs konts, reģionu atlasiet kā “Amerikas Savienotās Valstis”) Echo, Echo Dot, Tap vai citas Amazon balss darbināmas ierīces.

Padoms. Pārdēvējiet ierīci pēc veiksmīgas konfigurēšanas. Ierīces nosaukums ir ieteicams, lai viegli izrunātu angļu vārdus. (Amazon Echo īslaicīgi atbalsta tikai angļu valodu)

Alexa APP iestatiet savu atbalss skaļruni

 • Pierakstieties ar Alexa kontu un paroli (ja neesat reģistrējies, vispirms reģistrējieties); Pēc pieteikšanās noklikšķiniet uz izvēlnes augšējā kreisajā stūrī, noklikšķiniet uz "Iestatījumi" un izvēlieties "Iestatīt jaunu ierīci";
 • Izvēlieties ierīci (piemēram, Echo). Kad parādās labā lapa, ilgi nospiediet Echodevice mazo punktu, līdz gaisma kļūst dzeltena. Pēc tam noklikšķiniet uz "Turpināt" App.
 • Izvēlieties lietotāju WIFI un pagaidiet dažas minūtes
 • Pēc ievada videoklipa noklikšķiniet uz nākamās darbības, tā automātiski pāriet uz “Mājas” lapu. Tagad Echo ir veiksmīgi savienots ar Alexa APP, izmantojot WiFi.

Iespējojiet mūsu prasmes Alexa APP

 

 • Opciju joslā izvēlieties "Prasmes" un pēc tam meklēšanas joslā meklējiet "NOUS Smart Home"; Meklēšanas rezultātos atlasiet “NOUSSmart Home” un pēc tam noklikšķiniet uz “Iespējot”.
 • Ievadiet iepriekš reģistrēto lietotājvārdu un paroli (atbalstiet kontu tikai Amerikas Savienotajās Valstīs); Kad redzat pareizo lapu, tas nozīmē, ka Alexa konts ir saistīts ar NOUS Smart Home kontu.

Vadīt ierīci ar balsi

 

Pēc iepriekšējās darbības ierīci var kontrolēt, izmantojot Echo.

 • Ierīču atklāšana: Pirmkārt, lietotājiem Echo jāsaka: "Echo (vai Alexa), Discover my devices." Echo sāks atrast ierīces, kas pievienotas NOUS Smart Home APP, rezultātu parādīšana prasīs apmēram 20 sekundes. . Vai arī Alexa APP varat noklikšķināt uz “Atrast ierīces”, tajā tiks parādītas veiksmīgi atrastās ierīces. Piezīme: “Echo” ir viens no pamodināšanas nosaukumiem, kas var būt labs no šiem trim nosaukumiem (Iestatījumi): Amazon.
 • Lietotāju var vadīt ierīces, izpildot tālāk norādītās instrukcijas:
  Alexa, ieslēdziet [device]
  Alexa, izslēdziet [device]

Uzmanību: ierīces nosaukumam jābūt saskaņotam ar NOUS Smart Home APP pievienošanu.

 

*Šajā tulkojumā var būt neprecizitātes, jo tas tika veikts ar google tulkotāja palīdzību

KASUTUSJUHEND
Nutikas WIFI pirn P8

Te vajate nutikat kodu rakendust Nous. Skannige QR-kood või laadige see alla otselingilt

Registreeruge oma mobiilinumbri / e-posti aadressiga ja logige sisse

 • Käivitage rakendus "Nous Smart Home".
 • Looge uus konto või logige sisse oma olemasolevale kontole.
 • Puudutage seadme lisamiseks nuppu "+"
 • Valige toodete loendist "Smart Bulb".
 • Lülitage toide sisse.
 • Kui tuli ei vilgu: lülitage toide sisse - välja - sisse - välja - sisse. Kui tuli vilgub: kinnitage rakenduses.

 

 • Kinnitage Wifi-võrk ja parool.
 • Sisestage seadme nimi.

Märkus. Seadme nime kasutavad ka Amazon Alexa ja Google Home

Amazon Echo kiirjuhendi kasutamine

Mida vajate ... Amazon Alexa rakendus ja kontoNOUS nutika kodu rakendus ja konto (kasutajad peavad registreerima oma konto, valima piirkonna nimeks „Ameerika Ühendriigid”) Kaja, kajapunkt, koputus või muud Amazoni hääljuhitavad seadmed
Nõuanne: pärast edukat seadistamist nimetage seade ümber. Ingliskeelsete sõnade hõlpsaks hääldamiseks on soovitatav seadme nimi. (Amazon Echo toetab ajutiselt ainult inglise keelt)

Valige oma kajakõlar Alexa APP poolt

 • Logi sisse Alexa konto ja parooliga (kui pole registreeritud, registreeruge kõigepealt); Pärast sisselogimist klõpsake vasakus ülanurgas oleval menüül, klõpsake nuppu "Seaded" ja valige "Uue seadme seadistamine";
 • Valige seade (näiteks Echo). Kui ilmub parempoolne leht, vajutage pikalt Echodevice'i väikest punkti, kuni tuli muutub kollaseks. Seejärel klõpsake rakenduses nuppu "Jätka".
 • Valige kasutajate WIFI ja oodake mõni minut.
 • Pärast tutvustusvideot klõpsake järgmisel sammul ja see pöördub automaatselt avalehele. Nüüd on Echo edukalt WiFi kaudu Alexa APP-ga ühendatud.

Luba meie oskus Alexa APP-s

 

 • Valige suvandiribal "Oskused" ja otsige seejärel otsinguribalt "NOUS Smart Home"; Valige otsingutulemites "NOUSSmart Home" ja seejärel klõpsake nuppu "Luba".
 • Sisestage varem registreeritud kasutajanimi ja parool (toetage ainult kontot Ameerika Ühendriikides); Kui näete õiget lehte, tähendab see, et Alexa konto on lingitud NOUS Smart Home kontoga

Seadme juhtimine hääle abil

 

Pärast eelmist toimingut saate seadet juhtida Echo kaudu.

 • Seadmete avastamine: Esiteks peavad kasutajad Echole ütlema: "Kaja (või Alexa), avastage minu seadmed." Kaja hakkab leidma seadmeid, mis on lisatud rakendusse NOUS Smart Home, tulemuse kuvamiseks kulub umbes 20 sekundit . Või võite Alexa APP-s klõpsata nuppu "Avasta seadmed", see näitab edukalt leitud seadmeid. Märkus: "Kaja" on üks äratusnimedest, mis võib olla nende kolme nime (seaded) hüüdnimi: Alexa / Echo / Amazon.
 • Kasutaja saab seadmeid juhtida järgmiste juhiste abil:
  Alexa, lülitage sisse [seade]
  Alexa, lülitage [seade] välja

Tähelepanu: seadme nimi peab olema kooskõlas NOUS Smart Home APP lisamisega.

 

*See tõlge võib sisaldada ebatäpsusi, mis on tingitud asjaolust, et see on tehtud google tõlgi abil

MANUAL DE INSTRUCTIUNI
Bec WIFI inteligent P8

 

Veți avea nevoie de aplicația Nous Smart Home. Scanați codul QR sau descărcați-l de la linkul direct

Înregistrați-vă cu numărul de telefon mobil / E-mail, apoi conectați-vă

 • Lansați aplicația „Nous Smart Home”.
 • Creați un cont nou sau conectați-vă la contul dvs. existent.
 • Atingeți „+” pentru a adăuga dispozitivul
 • Selectați „Bec inteligent” din lista de produse.
 • Porniți alimentarea.
 • Dacă lumina nu clipește: Opriți alimentarea pe oprit - pornit - oprit - pornit - oprit - pornit. Dacă lumina clipește: confirmați în aplicație..

 

 • Confirmați rețeaua Wi-Fi și parola.
 • Introduceți numele dispozitivului.

Notă: Numele dispozitivului va fi utilizat și de Amazon Alexa și Google Home

Utilizarea ghidului rapid Amazon Echo


De ce veți avea nevoie ...
APP și cont Amazon Alexa
NOUS Smart Home APP & Account (Utilizatorii trebuie să vă înregistreze propriul cont, să selecteze regiunea ca „Statele Unite”)
Echo, Echo Dot, Tap sau alte dispozitive vocale Amazon.

Sfat: Redenumiți dispozitivul după configurarea cu succes. Se recomandă denumirea dispozitivului pentru a utiliza pronunția ușoară a cuvintelor în limba engleză.
(Amazon Echo acceptă doar engleza temporar)

Setați difuzorul dvs. Echo prin Alexa APP

 • Conectați-vă cu contul Alexa și parola (Dacă nu sunteți înregistrat,
  înscrieți-vă mai întâi); După autentificare, faceți clic pe meniul din stânga sus, apoi
  faceți clic pe „Setări” și alegeți „Configurați un dispozitiv nou”;
 • Alegeți un dispozitiv (de exemplu, Echo). Când dreapta
  apare pagina, apăsați lung punctul mic de pe Echo
  dispozitiv până când lumina devine galbenă.
  Apoi faceți clic pe „Continuați” din aplicație.
 • Alegeți WIFI-ul utilizatorilor și așteptați câteva minute.
 • După un videoclip de introducere, faceți clic pe pasul următor, se va transforma în
  Pagina „Acasă” în mod automat. Acum Echo este conectat la
  Alexa APP prin WiFi cu succes.

Activați abilitățile noastre în aplicația Alexa

 

 • Alegeți „Abilități” în bara de opțiuni, apoi căutați
  „NOUS Smart Home” în bara de căutare; Selectați „NOUS
  Smart Home ”în rezultatele căutării, apoi faceți clic pe„ Activați ”.
 • Introduceți numele de utilizator și parola pe care le-ați înregistrat anterior (Sprijiniți contul numai în Statele Unite); Când vedeți pagina potrivită, înseamnă că contul Alexa este conectat la contul NOUS Smart Home.

Dispozitivul de control prin voce

 

După operația anterioară, puteți controla dispozitivul prin Echo.

 • Descoperirea dispozitivelor: În primul rând, utilizatorii trebuie să-i spună lui Echo:
  „Ecou (sau Alexa), Descoperă dispozitivele mele”.
  Echo va începe să găsească dispozitivele care sunt adăugate în aplicația NOUS Smart Home, va dura aproximativ 20 de secunde pentru a afișa rezultatul. Sau puteți face clic pe „Descoperiți dispozitivele” în Alexa APP, acesta va afișa dispozitivele care au fost găsite cu succes.
  Notă: „Echo” este unul dintre numele trezirii, care poate fi
  oricare dintre aceste trei nume (Setări): Alexa / Echo / Amazon.
 • Lista de abilități de asistență
  Utilizatorul poate controla dispozitivele prin instrucțiuni de mai jos:
  Alexa, pornește [dispozitivul]
  Alexa, oprește [dispozitivul]

Atenție: numele dispozitivului trebuie să fie în concordanță cu adăugarea aplicației NOUS Smart Home.

 

 

* Această traducere poate conține inexactități datorită faptului că a fost realizată cu ajutorul unui traducător google

NÁVOD NA POUŽITIE
Inteligentná WIFI žiarovka P8

 

Budete potrebovať aplikáciu Nous Smart Home. Naskenujte QR kód alebo si ho stiahnite z priameho odkazu

Zaregistrujte sa pomocou svojho mobilného čísla/e-mailu a potom sa prihláste

 • Spustite aplikáciu „Nous Smart Home“.
 • Vytvorte si nový účet alebo sa prihláste do svojho existujúceho účtu.
 • Zariadenie pridáte klepnutím na „+“
 • V zozname produktov vyberte položku „Smart Bulb“.
 • Zapnite napájanie.
 • Ak kontrolka nebliká: Vypnite - zapnuté - vypnuté - zapnuté - vypnuté - zapnuté. Ak kontrolka bliká: Potvrďte v aplikácii.

 

 • Potvrďte sieť Wi-Fi a heslo.
 • Zadajte názov zariadenia.

Poznámka: Názov zariadenia budú používať aj Amazon Alexa a Google Home

Použitie stručného sprievodcu Amazon Echo

Čo budete potrebovať ...
APLIKÁCIA A ÚČET Amazon Alexa
NOUS APLIKÁCIA A ÚČET Smart Home (Používatelia si musia zaregistrovať vlastný účet, vyberte región ako „Spojené štáty“)
Echo, Echo Dot, Tap alebo iné zariadenia ovládané hlasom Amazon.

Tip: Po úspešnej konfigurácii premenujte zariadenie. V názve zariadenia sa odporúča používať jednoduchú výslovnosť anglických slov.
(Amazon Echo podporuje iba dočasne angličtinu)

Nastavte si reproduktor Echo od Alexa APP

 • Prihláste sa pomocou účtu Alexa a hesla (ak nie ste zaregistrovaní,
  najskôr sa zaregistrujte); Po prihlásení kliknite na ponuku vľavo hore a potom na
  kliknite na „Nastavenia“ a zvoľte „Nastaviť nové zariadenie“;
 • Vyberte zariadenie (napríklad Echo). Keď vpravo
  Zobrazí sa stránka, dlho stlačte malú bodku na ozvene
  zariadenie, kým svetlo nezačne žltnúť.
  Potom v aplikácii kliknite na „Pokračovať“.
 • Vyberte používateľské WIFI a počkajte niekoľko minút
 • Po úvodnom videu kliknite na ďalší krok, ktorý sa zmení na
  „Domovská stránka“ automaticky. Teraz je Echo pripojené k
  Alexa APP cez WiFi úspešne.

Povoľte naše schopnosti v aplikácii Alexa

 

 • Na paneli možností vyberte „Dovednosti“ a potom hľadajte
  „NOUS Smart Home“ vo vyhľadávacom paneli; Vyberte „NOUS
  Smart Home “vo výsledkoch vyhľadávania a potom kliknite na„ Povoliť “.
 • Zadajte používateľské meno a heslo, ktoré ste si predtým zaregistrovali (podpora účtu iba v USA); Keď vidíte správnu stránku, znamená to, že účet Alexa je prepojený s účtom NOUS Smart Home.

Ovládajte zariadenie hlasom

 

Po predchádzajúcej operácii môžete zariadenie ovládať cez Echo.

 • Objavovanie zariadení: Po prvé, používatelia musia spoločnosti Echo povedať:
  „Echo (alebo Alexa), objavte moje zariadenia.“
  Echo začne vyhľadávať zariadenia, ktoré boli pridané do aplikácie NOUS Smart Home APP, trvá asi 20 sekúnd, kým sa zobrazí výsledok. Alebo môžete v aplikácii Alexa APP kliknúť na „Objaviť zariadenia“, zobrazí sa zariadenia, ktoré sa úspešne našli.
  Poznámka: „Echo“ je jedným z názvov prebudení, ktoré môžu byť
  ktorýkoľvek z týchto troch názvov (Nastavenia): Alexa/Echo/Amazon.
 • Zoznam zručností podpory
  Užívateľ môže ovládať zariadenia podľa nasledujúcich pokynov:
  Alexa, zapni [zariadenie]
  Alexa, vypni [zariadenie]

Upozornenie: Názov zariadenia musí byť v súlade s pridaním aplikácie NOUS Smart Home.

 

* Tento preklad môže obsahovať nepresnosti, pretože bol vytvorený pomocou prekladača Google

NÁVOD K OBSLUZE Chytrá WIFI Žárovka P8

Budete potřebovat aplikaci Nous Smart Home. Naskenujte QR kód nebo si jej stáhněte z přímého odkazu

Zaregistrujte se pomocí svého mobilního čísla/e-mailu a poté se přihlaste

 • Spusťte aplikaci „Nous Smart Home“.
 • Vytvořte si nový účet nebo se přihlaste ke svému stávajícímu účtu.
 • Klepnutím na „+“ přidejte zařízení
 • Ze seznamu produktů vyberte „Smart Bulb“.
 • Zapněte napájení.
 • Pokud kontrolka nebliká: Přepněte napájení na zapnuto - vypnuto - zapnuto - vypnuto - zapnuto. Pokud kontrolka bliká: Potvrďte v aplikaci.

 

 • Potvrďte síť Wi-Fi a heslo.
 • Zadejte název zařízení.

Poznámka: Název zařízení bude také používat Amazon Alexa a Google Home

Používání rychlého průvodce Amazon Echo

Co budete potřebovat...
APP a účet Amazon Alexa NOUS APP a účet pro
chytrou domácnost (Uživatelé si musí zaregistrovat svůj vlastní účet, vybrat region jako „Spojené státy“)
Echo, Echo Dot, Tap nebo jiná zařízení ovládaná hlasem Amazon.

Tip: Po úspěšné konfiguraci zařízení přejmenujte. Název zařízení se doporučuje používat pro snadnou výslovnost anglických slov.
(Amazon Echo podporuje angličtinu pouze dočasně)

Nastavte si reproduktor Echo pomocí aplikace Alexa

 • Přihlaste se pomocí účtu a hesla Alexa (Pokud nejste zaregistrováni,
  nejprve se zaregistrujte); Po přihlášení klikněte na nabídku vlevo nahoře, poté
  klikněte na „Nastavení“ a vyberte „Nastavit nové zařízení“;
 • Vyberte zařízení (například Echo). Když se
  zobrazí správná stránka, dlouze stiskněte malou tečku na
  zařízení Echo, dokud se světlo nerozsvítí žlutě.
  Poté klikněte na „Pokračovat“ v aplikaci.
 • Vyberte WIFI uživatele a počkejte několik minut.
 • Po úvodním videu klikněte na další krok, automaticky se přepne na
  „domovskou“ stránku. Nyní je Echo připojeno k
  Alexa APP přes WiFi úspěšně.

Povolte naši dovednost v aplikaci Alexa

 

 • V pruhu voleb vyberte „Skills“ a poté vyhledejte
  „NOUS Smart Home“ ve vyhledávacím pruhu; Ve výsledcích vyhledávání vyberte „NOUS
  Smart Home“ a poté klikněte na „Povolit“.
 • Zadejte uživatelské jméno a heslo, které jste si dříve zaregistrovali (podporujte pouze účet ve Spojených státech amerických); Když uvidíte správnou stránku, znamená to, že účet Alexa je propojen s účtem NOUS Smart Home.

Ovládání zařízení hlasem

 

Po předchozí operaci můžete zařízení ovládat přes Echo.

 • Objevování zařízení: Za prvé, uživatelé musí říct Echo:
  "Echo (nebo Alexa), Discover my devices."
  Echo začne vyhledávat zařízení, která jsou přidána do NOUS Smart Home APP, bude trvat asi 20 sekund, než se zobrazí výsledek. Nebo můžete kliknout na „Objevit zařízení“ v aplikaci Alexa, zobrazí se zařízení, která bylaúspěšněnalezena.
  Poznámka: „Echo“ je jedním z názvů probuzení, což může být
  kterékoli z těchto tří názvů (Nastavení): Alexa/Echo/Amazon.
 • Seznam dovedností podpory
  Uživatel může ovládat zařízení podle následujících pokynů:
  Alexa, zapněte [zařízení]
  Alexa, vypněte [zařízení]

Upozornění: Název zařízení musí být v souladu s přidáním NOUS Smart Home APP.

Feedback
There is no reviews on this product.
Submit your review
Videos