Price: 0

Smart ZigBee Gateway NOUS E1

24 months warranty
Return, Exchange within 14 days
Free shippin

E1

e1-1

e1-2

e1-3

e1-4

e1-5

e1-6

e1-7

Specifications
Main settings
Brand Nous
Material ABS
Certificate CE, RoSH
Specifications
Device dimensions 56*56*23mm
Device weight 53g
Operating temperature -10℃ - +50℃
Operating voltage range MAC90V-250V/EU
Operation range WiFI: Max 100 meters (Empty area), ZigBee: Max 160 meters (Empty area)
Network
Protocol Zigbee3.0, Bluetooth
Communication standard WiFi IEEE 802.15.4/WiFi, 802.11bgn
System requirements Android 4.0 or higher, IOS 8.0 or higher
Control from a smartphone App: Nous Smart Home

INSTRUCTION MANUAL
Wireless Gateway/Hub E1

 

You will need Nous Smart Home App. Scan the QR code or download it from direct link

 

Know about the Smart Gateway

This smart gateway, adopting super low power consumption Zigbee technology, can work with kinds of smart sensors and smart home appliances to build a smart home system and the gateway works as the central controller. Built-in Wi-Fi module support direct connection to user's home Wi-Fi network.

Wi-Fi LED(RED)
Blinking: The gateway enters wi-fi configuration mode
OFF: No network connection
ON: Connected to the wi-fi network

Button
Reset or enter Wi-fi configuration mode : Press andhold the button for 5 seconds until the RED LED blinks, the gateway will enter Wi-fi configuration mode

Zigbee LED(Blue)
Blinking: The gateway enters Zigbee network
configuration mode(preparing to add subdevice)
OFF: The gateway is under standby status

Quick Installation Guide

 • (If you have installed the NOUS Smart Home on your mobile phone,please go to step 2) Scan QR code or search NOUS Smart Home in APP Store or Google Play to install APP(new user must register account first)
 • Connect mobile phone to your 2.4GHz Wi-Fi router (with internet) and plug in the Smart Gateway to outlet.
 • Run NOUS Smart Home APP, Click"+" at the top right corner (select Gateway and Others-> Wireless Gateway(zigbee)

 • Pressing the button for 5 seconds until the red LED blinks, then follow the in-app instructions to connect the smart gateway to your network.

 • Waiting for a few seconds ,you can see the gateway is shown and you may rename it

 • Press Done to finish the installation of gateway

 

Instrukcja obsługi
Bezprzewodowy Brama/Koncentrator E1

 

Będziesz potrzebować aplikacji Nous Smart Home. Zeskanuj kod QR lub pobierz go z bezpośredniego linku

 

Inteligentna bramka

Inteligentna smart bramka, która wykorzystuje technologię Zigbee o super niskim zużyciu energii, może współpracować z różnymi inteligentnymi czujnikami i urządzeniami domowymi w celu zbudowania systemu inteligentnego domu, a bramka pełni rolę centralnego sterownika. Wbudowany moduł Wi-Fi obsługuje

Wi-Fi led(czerwony)
Miganie: bramka wchodzi w tryb konfiguracji wi-fi
OFF: Brak połączenia z siecią
ON: podłączony do sieci wi-fi

Przycisk
Zresetuj lub wejdź w tryb konfiguracji wi-fi: Nacisnij iprzytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aż czerwony dioda LEDzacznie migać, bramka wejdzie w tryb konfiguracji wi-fi.

Zigbee LED(Niebieska)
Miganie: bramka wchodzi w tryb konfiguracji sieci Zigbee(przygotowanie do dodania urządzenia dodatkowego)
OFF: bramka znajduje się w stanie czuwania

Instrukcja szybkiej instalacji

 • (Jeśli używasz już aplikacji , możesz NOUS Smart Home przejść do kroku 2) Zeskanuj QR code lub wyszukaj aplikację Smart life w Google Play lub w App Store, aby zainstalować ją (Nowy użytkownik musi najpierw zalogować się)
 • Połącz smartfon ze swoim routerem wi-fi 2.4 ghz (z internetem) i podłącz inteligentną bramkę do gniazdka.
 • Uruchom aplikację NOUS Smart Home, kliknij "+" w prawym górnym rogu (wybierz Gateway i inne -> Wireless Gateway (zigbee).

 • Wciśnij przycisk reset i nie puszczaj go przez 5 sekund, aż zielona dioda LED zacznie migać. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby podłączyć

 • Poczekaj kilka sekund, zobaczysz że bramka jest dodana. Możesz zmienić jej nazwę.

 • Naciśnij przycisk Gotowe/Zakończone, aby zakończyć instalację bramki.on of gateway

* to tłumaczenie może być niedokładne, ponieważ zostało wykonane za pomocą usługi tłumacza Google

 

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Бездротовий шлюз E1

 

Вам знадобиться додаток Nous Smart Home. Відскануйте QR-код або завантажте його за прямим посиланням

 

Знай про Smart Gateway

Цей розумний шлюз, використовуючи технологію Zigbee із наднизьким енергоспоживанням, може працювати з різними розумними датчиками та розумними побутовими приладами для створення системи розумного будинку, а шлюз працює як центральний контролер. Вбудований модуль Wi-Fi підтримує пряме підключення до домашньої мережі Wi-Fi користувача.

Світлодіод Wi-Fi (червоний)
Блимає: Шлюз переходить у режим конфігурації Wi-Fi
OFF: Немає мережевого з’єднання
УВІМК.: Підключено до мережі Wi-Fi

Кнопка
Скинути або увійти в режим конфігурації Wi-Fi: Натисніть і утримуйте кнопку протягом 5 секунд, доки червоний світлодіод не блимає, шлюз перейде в режим конфігурації Wi-Fi

Zigbee LED (синій)
Блимає: Шлюз входить у мережу Zigbee
режим конфігурації (підготовка до додавання підпристрою)
OFF: Шлюз перебуває в режимі очікування

Краткий посібник з встановлення

 • (Якщо ви встановили NOUS Smart Home на свій мобільний телефон, перейдіть до кроку 2) Скануйте QR-код або виконайте пошук NOUS Smart Home у магазині APP або Google Play, щоб встановити APP (новий користувач повинен зареєструвати акаунт спочатку)
 • Підключіть мобільний телефон до маршрутизатора Wi-Fi 2,4 ГГц (з Інтернетом) і підключіть Smart Gateway до розетки.
 • Запустіть додаток NOUS Smart Home, натисніть "+" у верхньому правому куті (виберіть Шлюз та інші -> Бездротовий Шлюз (zigbee)

 • Натискаючи кнопку протягом 5 секунд, доки червоний світлодіод не блимає, потім дотримуйтесь інструкцій у програмі, щоб підключити розумний шлюз до вашої мережі.

 • Зачекавши кілька секунд, ви побачите, як відображається шлюз, і можете перейменувати його

 • Натисніть Готово, щоб завершити встановлення шлюзу

* цей переклад може бути неточним, оскільки він був зроблений за допомогою служби перекладу Google

 

INSTRUKCIJŲ VADOVAS
Belaidis šliuzas / koncentratorius E1

 

Jums reikės „Nous Smart Home“ programos. Nuskaitykite QR kodą arba atsisiųskite jį iš tiesioginės nuorodos

 

Žinokite apie „Smart Gateway“

Šie išmanieji vartai, pritaikę itin mažai energijos naudojančią „Zigbee“ technologiją, gali sukurti pažangių jutiklių ir išmaniųjų namų prietaisų rūšis, kad sukurtumėte išmaniojo namo sistemą, o vartai veikia kaip centrinis valdiklis. Įtaisytas „Wi-Fi“ modulis palaiko tiesioginį ryšį su vartotojo namų „Wi-Fi“ tinklu.

„Wi-Fi“ šviesos diodas (raudona)
Mirksi: Vartai pereina į „Wi-Fi“ konfigūravimo režimą
OFF: Nėra tinklo ryšio
ĮJUNGTA: prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo

Mygtukas
Iš naujo nustatyti arba įjungti „Wi-Fi“ konfigūravimo režimą: 5 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką, kol mirksi raudona šviesos diodas, vartai pereis į „Wi-Fi“ konfigūravimo režimą

„Zigbee“ LED (mėlyna)
Mirksi: Vartai patenka į „Zigbee“ tinklą
konfigūravimo režimas (ruošiamasi pridėti antrinį įrenginį)
OFF: Vartai yra budėjimo būsenoje

Quick Installation Guide

 • (Jei savo mobiliajame telefone įdiegėte „NOUS Smart Home“, eikite į 2 veiksmą). Nuskaitykite QR kodą arba ieškokite „NOUS Smart Home“ „APP Store“ arba „Google Play“, kad įdiegtumėte APP (naujas vartotojas pirmiausia turi užregistruoti paskyrą)
 • Prijunkite mobilųjį telefoną prie savo 2,4 GHz „Wi-Fi“ maršrutizatoriaus (su internetu) ir įjunkite „Smart Gateway“ į lizdą.
 • Paleiskite „NOUS Smart Home APP“, viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite „+“ (pasirinkite „Vartai ir kiti-> Belaidis šliuzas (zigbee)“

 • 5 sekundes spausdami mygtuką, kol mirksi žalias šviesos diodas, tada vadovaukitės programoje pateiktomis instrukcijomis, kad prijungtumėte išmanųjį šliuzą prie savo tinklo.

 • Laukdami kelias sekundes, galite pamatyti, kaip rodomi šliuzai, ir galite juos pervadinti

 • Paspauskite Atlikta, kad baigtumėte šliuzo diegimą

 

* šis vertimas gali būti netikslus, nes jis buvo padarytas naudojant „Google“ vertimo paslaugą

 

INSTRUKCIJAS
Bezvadu vārteja / centrmezgls E1

 

Jums būs nepieciešama lietotne Nous Smart Home. Skenējiet QR kodu vai lejupielādējiet to no tiešās saites

 

Zināt par viedo vārteju

Šis viedais vārteja, izmantojot ļoti mazu enerģijas patēriņa Zigbee tehnoloģiju, var strādāt ar viediem sensoriem un viedām mājas ierīcēm, lai izveidotu viedās mājas sistēmu, un vārteja darbojas kā centrālais kontrolieris. Iebūvētais Wi-Fi modulis atbalsta tiešu savienojumu ar lietotāja mājas Wi-Fi tīklu.

Wi-Fi gaismas diode (sarkans)
Mirgo: vārteja pāriet uz Wi-Fi konfigurācijas režīmu
OFF: nav tīkla savienojuma
ON: izveidots savienojums ar Wi-Fi tīklu

Poga
Atiestatīt vai ievadīt Wi-Fi konfigurācijas režīmu: Nospiediet un turiet pogu 5 sekundes, līdz mirgo sarkans gaismas diode, vārteja nonāks Wi-Fi konfigurācijas režīmā

Zigbee LED (zils)
Mirgo: vārteja ienāk Zigbee tīklā
konfigurācijas režīms (gatavojas pievienot apakšierīci)
OFF: vārteja ir gaidīšanas režīmā

Ātra uzstādīšanas rokasgrāmata

 • (Ja savā mobilajā tālrunī esat instalējis NOUS viedo māju, lūdzu, pārejiet pie 2. darbības). Skenējiet QR kodu vai meklējiet NOUS viedo māju APP Store vai Google Play, lai instalētu APP (jaunajam lietotājam vispirms jāreģistrē konts)
 • Pievienojiet mobilo tālruni savam 2,4 GHz Wi-Fi maršrutētājam (ar internetu) un pievienojiet viedo vārteju kontaktligzdai.
 • Palaidiet NOUS Smart Home APP, augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz "+" (atlasiet Gateway and Others-> Wireless Gateway (zigbee)

 • Nospiežot pogu 5 sekundes, līdz mirgo zaļā gaismas diode, pēc tam izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus, lai viedo vārteju savienotu ar savu tīklu.

 • Gaidot dažas sekundes, jūs varat redzēt vārtejas parādīšanos un varat to pārdēvēt

 • Nospiediet Gatavs, lai pabeigtu vārtejas instalēšanu

 

* šis tulkojums var būt neprecīzs, jo tas tika veikts ar google tulkošanas pakalpojumu

 

KASUTUSJUHEND
Juhtmevaba lüüs / jaotur E1

 

Te vajate nutikat kodu rakendust Nous. Skannige QR-kood või laadige see alla otselingilt

 

Tea Smart Gateway kohta

See nutikas värav, mis võtab kasutusele ülimadalat energiatarbimist nõudva Zigbee tehnoloogia, saab nutika kodu süsteemi ülesehitamiseks töötada mitmesuguste nutikate andurite ja nutikate kodumasinatega ning värav töötab keskregulaatorina. Sisseehitatud WiFi-moodul toetab otseühendust kasutaja koduse WiFi-võrguga.

WiFi LED (punane)
Vilgub: lüüs siseneb WiFi konfiguratsioonirežiimi
OFF: võrguühendus puudub
SEES: ühendatud WiFi-võrguga

Nupp
Lähtestage või sisenege Wi-Fi konfiguratsioonirežiimi: hoidke nuppu all 5 sekundit, kuni punane LED vilgub, värav läheb Wi-Fi seadistusrežiimi

Zigbee LED (sinine)
Vilgub: lüüs siseneb Zigbee võrku
konfiguratsioonirežiim (valmistatakse ette alamseadme lisamist)
OFF: Lüüs on ooterežiimis

Kiire paigaldusjuhend

 • (Kui olete oma mobiiltelefonile installinud NOUS-i nutikodu, minge palun 2. sammu.) Skannige QR-kood või otsige rakenduse NO installimiseks rakenduse NO Store nutikodu rakendust APP Store või Google Play (uus kasutaja peab kõigepealt konto registreerima)
 • Ühendage mobiiltelefon oma 2,4 GHz WiFi-ruuteriga (koos Internetiga) ja ühendage pistikupessa Smart Gateway.
 • Käivitage rakendus NOUS Smart Home APP, klõpsake paremas ülanurgas nuppu "+" (valige Gateway and Others-> Wireless Gateway (zigbee)

 • Vajutades nuppu 5 sekundit, kuni roheline LED vilgub, järgige nutika lüüsi võrku ühendamiseks rakenduses olevaid juhiseid.

 • Mõni sekund oodates näete lüüsi kuvamist ja võite selle ümber nimetada

 • Lüüsi installimise lõpetamiseks vajutage Valmis

 

* šis tulkojums var būt neprecīzs, jo tas tika veikts ar google tulkošanas pakalpojumu

 

BEDIENUNGSANLEITUNG
Drahtloses Gateway / Hub E1

 

Sie benötigen die Nous Smart Home App. Scannen Sie den QR-Code oder laden Sie ihn über einen direkten Link herunter

 

Kennen Sie das Smart Gateway

Dieses Smart Gateway, das die ZigBee-Technologie mit extrem geringem Stromverbrauch verwendet, kann mit Arten von Smart-Sensoren und Smart Home-Geräten zusammenarbeiten, um ein Smart Home-System aufzubauen, und das Gateway fungiert als zentrale Steuerung. Das integrierte Wi-Fi-Modul unterstützt die direkte Verbindung zum Wi-Fi-Heimnetzwerk des Benutzers.

Wi-Fi LED (rot)
Blinkend: Das Gateway wechselt in den Wi-Fi-Konfigurationsmodus
AUS: Keine Netzwerkverbindung
EIN: Verbunden mit dem Wi-Fi-Netzwerk

Taste
Zurücksetzen oder Aufrufen des Wi-Fi-Konfigurationsmodus: Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die rot LED blinkt. Das Gateway wechselt in den Wi-Fi-Konfigurationsmodus

ZigBee-LED (blau)
Blinkend: Das Gateway betritt das ZigBee-Netzwerk
Konfigurationsmodus (Vorbereitung zum Hinzufügen eines Untergeräts)
AUS: Das Gateway befindet sich im Standby-Status

Schnellinstallationsanleitung

 • (Wenn Sie das NOUS Smart Home auf Ihrem Mobiltelefon installiert haben, fahren Sie mit Schritt 2 fort.) Scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie im APP Store oder bei Google Play nach NOUS Smart Home, um die APP zu installieren (neuer Benutzer muss zuerst ein Konto registrieren).
 • Schließen Sie das Mobiltelefon an Ihren 2,4-GHz-WLAN-Router (mit Internet) an und schließen Sie das Smart Gateway an die Steckdose an.
 • Führen Sie die NOUS Smart Home-App aus und klicken Sie oben rechts auf "+" (wählen Sie Gateway und andere-> Drahtloses Gateway (zigbee).

 • Drücken Sie die Taste 5 Sekunden lang, bis die grüne LED blinkt, und befolgen Sie dann die Anweisungen in der App, um das Smart Gateway mit Ihrem Netzwerk zu verbinden.

 • Wenn Sie einige Sekunden warten, können Sie sehen, dass das Gateway angezeigt wird, und Sie können es umbenennen

 • Drücken Sie Fertig, um die Installation des Gateways abzuschließen

 

* Diese Übersetzung ist möglicherweise ungenau, da sie mit dem Google Übersetzungsdienst erstellt wurde

 

MANUEL D'INSTRUCTIONS
Passerelle / concentrateur sans fil E1

 

Vous aurez besoin de l'application Nous Smart Home. Scannez le code QR ou téléchargez-le à partir d'un lien direct

 

Connaître la Smart Gateway

Cette passerelle intelligente, adoptant la technologie Zigbee à très faible consommation d'énergie, peut fonctionner avec des types de capteurs intelligents et d'appareils électroménagers intelligents pour construire un système domestique intelligent et la passerelle fonctionne comme contrôleur central. Le module Wi-Fi intégré prend en charge la connexion directe au réseau Wi-Fi domestique de l'utilisateur.

Voyant Wi-Fi (rouge)
Clignotant: la passerelle entre en mode de configuration Wi-Fi
OFF: pas de connexion réseau
ON: connecté au réseau wi-fi

Bouton
Réinitialiser ou entrer en mode de configuration Wi-Fi: appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant rouge clignote, la passerelle entrera en mode de configuration Wi-Fi

LED Zigbee (bleu)
Clignotant: la passerelle entre dans le réseau Zigbee
mode de configuration (préparation de l'ajout d'un sous-périphérique)
OFF: la passerelle est en état de veille

Guide d'installation rapide

 • (Si vous avez installé le NOUS Smart Home sur votre téléphone mobile, veuillez passer à l'étape 2) Scannez le code QR ou recherchez NOUS Smart Home dans l'APP Store ou Google Play pour installer l'APP (le nouvel utilisateur doit d'abord créer un compte)
 • Connectez votre téléphone portable à votre routeur Wi-Fi 2,4 GHz (avec Internet) et branchez la Smart Gateway à la prise.
 • Exécutez l'application NOUS Smart Home, cliquez sur "+" dans le coin supérieur droit (sélectionnez Passerelle et autres-> Passerelle sans fil (zigbee)

 • Appuyez sur le bouton pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant vert clignote, puis suivez les instructions de l'application pour connecter la passerelle intelligente à votre réseau.

 • En attendant quelques secondes, vous pouvez voir que la passerelle est affichée et vous pouvez la renommer

 • Appuyez sur Terminé pour terminer l'installation de la passerelle

 

* Cette traduction peut être inexacte car elle a été réalisée avec le service de traduction Google

 

MANUALE DI ISTRUZIONI
Gateway / Hub wireless E1

 

Avrai bisogno dell'app Nous Smart Home. Scansiona il codice QR o scaricalo dal link diretto

 

Conoscere lo Smart Gateway

Questo gateway intelligente, che adotta la tecnologia Zigbee a bassissimo consumo energetico, può funzionare con tipi di sensori intelligenti ed elettrodomestici intelligenti per costruire un sistema di casa intelligente e il gateway funziona come controller centrale. Il modulo Wi-Fi integrato supporta la connessione diretta alla rete Wi-Fi domestica dell'utente.

LED Wi-Fi (rosso)
Lampeggiante: il gateway entra in modalità di configurazione Wi-Fi
OFF: nessuna connessione di rete
ON: connesso alla rete wi-fi

Pulsante
Ripristina o accedi alla modalità di configurazione Wi-Fi: tieni premuto il pulsante per 5 secondi finché il LED rosso non lampeggia, il gateway entrerà in modalità di configurazione Wi-Fi

LED Zigbee (blu)
Lampeggiante: il gateway entra nella rete Zigbee
modalità di configurazione (preparazione per aggiungere un dispositivo secondario)
OFF: il gateway è in stato di standby

Guida rapida all'installazione

 • (Se hai installato NOUS Smart Home sul tuo cellulare, vai al passaggio 2) Scansiona il codice QR o cerca NOUS Smart Home in APP Store o Google Play per installare APP (il nuovo utente deve prima registrare l'account)
 • Collega il telefono cellulare al router Wi-Fi a 2,4 GHz (con Internet) e collega lo Smart Gateway alla presa.
 • Esegui NOUS Smart Home APP, fai clic su "+" nell'angolo in alto a destra (seleziona Gateway e altri-> Wireless Gateway (zigbee)

 • Premere il pulsante per 5 secondi fino a quando il LED verde lampeggia, quindi seguire le istruzioni in-app per connettere lo smart gateway alla rete.

 • Aspettando qualche secondo, puoi vedere il gateway che viene mostrato e puoi rinominarlo

 • Premere Fine per completare l'installazione del gateway

 

* Questa traduzione potrebbe non essere accurata perché è stata realizzata con il servizio di traduzione di Google

 

MANUAL DE INSTRUCCIONES
Pasarela / concentrador inalámbrico E1

 

Necesitará la aplicación Nous Smart Home. Escanee el código QR o descárguelo desde el enlace directo

 

Conozca el Smart Gateway

Esta puerta de enlace inteligente, que adopta la tecnología Zigbee de muy bajo consumo de energía, puede funcionar con tipos de sensores inteligentes y electrodomésticos inteligentes para construir un sistema de hogar inteligente y la puerta de enlace funciona como controlador central. El módulo Wi-Fi incorporado admite la conexión directa a la red Wi-Fi doméstica del usuario.

LED de Wi-Fi (rojo)
Parpadeando: la puerta de enlace ingresa al modo de configuración wi-fi
APAGADO: Sin conexión de red
ON: conectado a la red wi-fi

Botón
Restablecer o ingresar al modo de configuración Wi-Fi: presione y mantenga presionado el botón durante 5 segundos hasta que el LED rojo parpadee, la puerta de enlace ingresará al modo de configuración Wi-Fi

LED Zigbee (azul)
Parpadeando: la puerta de enlace ingresa a la red Zigbee
modo de configuración (preparándose para agregar subdispositivo)
APAGADO: La puerta de enlace está en estado de espera.

Guía de Instalación Rápida

 • (Si ha instalado NOUS Smart Home en su teléfono móvil, vaya al paso 2) Escanee el código QR o busque NOUS Smart Home en APP Store o Google Play para instalar la aplicación (el nuevo usuario debe registrar la cuenta primero)
 • Conecte el teléfono móvil a su enrutador Wi-Fi de 2,4 GHz (con Internet) y enchufe el Smart Gateway a la toma de corriente.
 • Ejecute la APLICACIÓN NOUS Smart Home, haga clic en "+" en la esquina superior derecha (seleccione Puerta de enlace y Otros-> Puerta de enlace inalámbrica (zigbee)

 • Presionando el botón durante 5 segundos hasta que el LED verde parpadee, luego siga las instrucciones en la aplicación para conectar la puerta de enlace inteligente a su red.

 • Esperando unos segundos, puede ver que se muestra la puerta de enlace y puede cambiarle el nombre

 • Presione Listo para finalizar la instalación de la puerta de enlace

 

* Esta traducción puede ser inexacta porque se realizó con el servicio de traducción de Google.

 

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI
Gateway/Hub fără fir E1

 

Veți avea nevoie de aplicația Nous Smart Home. Scanați codul QR sau descărcați-l de pe linkul direct

 

Aflați despre Smart Gateway

Acest gateway inteligent, care adoptă tehnologia Zigbee cu un consum foarte scăzut de energie, poate funcționa cu tipuri de senzori inteligenți și aparate inteligente de casă pentru a construi un sistem de casă inteligentă, iar gateway-ul funcționează ca controler central. Modulul Wi-Fi încorporat acceptă conexiunea directă la rețeaua Wi-Fi de acasă a utilizatorului.

LED Wi-Fi (roșu)
Clipește: gateway-ul intră în modul de configurare wi-fi
OPRIT: Fără conexiune la rețea
PORNIT: Conectat la rețeaua wi-fi

Buton
Resetați sau intrați în modul de configurare Wi-Fi: apăsați și apăsați butonul timp de 5 secunde până când LED-ul roșu clipește, gateway-ul va intra în modul de configurare Wi-fi

LED Zigbee (albastru)
Clipește: gateway-ul intră în
modul de configurare a rețelei Zigbee (se pregătește pentru adăugarea subdispozitivului)
OPRIT: gateway-ul este în starea de așteptare

Ghid de Instalare Rapida

 • (Dacă ați instalat NOUS Smart Home pe telefonul dvs. mobil, mergeți la pasul 2) Scanați codul QR sau căutați NOUS Smart Home în APP Store sau Google Play pentru a instala APP (noul utilizator trebuie să înregistreze mai întâi contul)
 • Conectați telefonul mobil la routerul dvs. Wi-Fi de 2,4 GHz (cu internet) și conectați Smart Gateway la priză.
 • Rulați NOUS Smart Home APP, faceți clic pe „+” în colțul din dreapta sus (selectați Gateway and Others-> Wireless Gateway (zigbee)

 • Apăsați butonul timp de 5 secunde până când LED-ul verde clipește, apoi urmați instrucțiunile din aplicație pentru a conecta gateway-ul inteligent la rețeaua dvs.

 • Așteptând câteva secunde, puteți vedea că gateway-ul este afișat și îl puteți redenumi

 • Apăsați Terminat pentru a finaliza instalarea gateway-ului

 

NÁVOD NA POUŽITIE
Bezdrôtová brána/Hub E1

 

Budete potrebovať aplikáciu Nous Smart Home. Naskenujte QR kód alebo si ho stiahnite z priameho odkazu

 

Zistite viac o inteligentnej bráne

Táto inteligentná brána, ktorá využíva technológiu Zigbee so super nízkou spotrebou energie, dokáže spolupracovať s druhmi inteligentných senzorov a inteligentných domácich spotrebičov na vybudovanie inteligentného domáceho systému a brána funguje ako centrálny ovládač. Vstavaný Wi-Fi modul podporuje priame pripojenie k domácej Wi-Fi sieti používateľa.

Wi-Fi LED (červená)
Bliká: Brána prejde do konfiguračného režimu Wi-Fi
VYPNUTÉ: Žiadne sieťové pripojenie
ZAPNUTÉ: Pripojené k sieti Wi-Fi

Tlačidlo
Reset alebo vstup do konfiguračného režimu Wi-Fi: Stlačte a podržte tlačidlo na 5 sekúnd, kým nezačne blikať červená LED, brána prejde do konfiguračného režimu Wi-Fi

LED dióda Zigbee (modrá)
Bliká: Brána vstúpi do
režimu konfigurácie siete Zigbee (pripravuje sa na pridanie podzariadenia)
NESVIETI: Brána je v pohotovostnom režime

Sprievodca rýchlou inštaláciou

 • (Ak ste si nainštalovali NOUS Smart Home na svoj mobilný telefón, prejdite na krok 2) Naskenujte QR kód alebo vyhľadajte NOUS Smart Home v APP Store alebo Google Play a nainštalujte si APP (nový používateľ si musí najskôr zaregistrovať účet)
 • Pripojte mobilný telefón k 2,4 GHz Wi-Fi routeru (s internetom) a zapojte Smart Gateway do zásuvky.
 • Spustite aplikáciu NOUS Smart Home APP, kliknite na „+“ v pravom hornom rohu (vyberte Gateway and Others-> Wireless Gateway (zigbee)

 • Stlačte tlačidlo na 5 sekúnd, kým nezačne blikať zelená LED, potom postupujte podľa pokynov v aplikácii na pripojenie inteligentnej brány k vašej sieti.

 • Počkajte niekoľko sekúnd a uvidíte, že brána je zobrazená a môžete ju premenovať

 • Stlačením Hotovo dokončite inštaláciu brány

 

NÁVOD K OBSLUZE
Bezdrátová brána/Hub E1

 

Budete potřebovat aplikaci Nous Smart Home. Naskenujte QR kód nebo si jej stáhněte z přímého odkazu

 

Informace o Smart Gateway

Tato chytrá brána, která využívá technologii Zigbee se super nízkou spotřebou energie, může pracovat s různými inteligentními senzory a inteligentními domácími spotřebiči na vybudování systému chytré domácnosti a brána funguje jako centrální ovladač. Vestavěný Wi-Fi modul podporuje přímé připojení k domácí Wi-Fi síti uživatele.

Wi-Fi LED (Červené)
Bliká: Brána přejde do konfiguračního režimu wi-fi
VYPNUTO: Žádné síťové připojení
ZAPNUTO: Připojeno k síti Wi-Fi

Tlačítko
Reset nebo vstup do konfiguračního režimu Wi-Fi: Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 sekund, dokud nezačne blikat Červené LED, brána přejde do konfiguračního režimu Wi-Fi.

LED Zigbee (modrá)
Bliká: Brána vstoupí do
režimu konfigurace sítě Zigbee (příprava na přidání podzařízení) NESV
: Brána je v pohotovostním stavu

Průvodce rychlou instalací

 • (Pokud jste si na svůj mobilní telefon nainstalovali NOUS Smart Home, přejděte prosím na krok 2) Naskenujte QR kód nebo vyhledejte NOUS Smart Home v APP Store nebo Google Play a nainstalujte si APP (nový uživatel si musí nejprve zaregistrovat účet)
 • Připojte mobilní telefon k 2,4GHz Wi-Fi routeru (s internetem) a zapojte Smart Gateway do zásuvky.
 • Spusťte NOUS Smart Home APP, klikněte na „+“ v pravém horním rohu (vyberte Gateway and Others-> Wireless Gateway (zigbee)

 • Stiskněte tlačítko na 5 sekund, dokud nezačne blikat zelená LED, a poté postupujte podle pokynů v aplikaci a připojte chytrou bránu k vaší síti.

 • Počkejte několik sekund a uvidíte, že je brána zobrazena a můžete ji přejmenovat

 • Stiskněte Hotovo pro dokončení instalace brány

 

Feedback
There is no reviews on this product.
Submit your review