Price: 0

Nous L3 WiFi Smart Valve Controller

24 months warranty
Return, Exchange within 14 days
Free shippin

L3_aplus_01_EN

Are you looking for smart home devices that can make your life easier and safer? Do you want to control your water or gas valves remotely or with your voice? If so, you might be interested in the Nous L3 WiFi Smart Valve Controller, a smart device for home that can be placed on top of almost any valve and open or close it with a simple tap on your phone or a voice command.

L3_aplus_02_EN

The Nous L3 WiFi Smart Valve Controller is a smart home device that works with the Nous Smart app and the Tuya Smart Life app, as well as with voice assistants like Alexa and Google Home. No additional hub required.

You can use it to control one valve at a time, whether it's a water or gas valve, or any other valve that could fit to it. You can set schedules, timers, scenes and automations to make your smart home more efficient and convenient. You can also monitor the status of your valves and get alerts if there is any abnormal activity.

L3_aplus_03_EN

The Nous L3 WiFi Smart Valve Controller is easy to install and use. You don't need any tools or professional help to attach it to your existing valves. You just need a WiFi connection and a compatible app or voice assistant. The device has a manual switch that you can use in case of emergency or power outage.

L3_aplus_04_EN

The Nous L3 WiFi Smart Valve Controller is one of the best smart home devices for Alexa and Google users. It is a smart gadget that can make your home smarter and safer. Order yours today and enjoy the benefits of smart home technologies with Nous.

L3_aplus_05_EN

Specifications
Main settings
Brand Nous
Certificate CE, ROHS
Specifications
Body material Plastic
Voltage 12V/1A
Valve pressure 1.6mpa
Valve specifications 1/2", 3/4", 1", 1.25"
Open/Close valve time 5-10 sec
Torque 30-60 kgf.cm
Valve type Handle valve
Operating temperature -25 ºC~ 75 ºC
Level of moisture protection IP66
Network
Type of wireless transmission 2,4GHz
Communication standard WiFi
Control from a smartphone Nous Smart Home app
Compatibility with voice assistants Amazon Alexa, Google Assistant

INSTRUCTION MANUAL
Smart WiFi Valve Controller L3

You will need Nous Smart Home App. Scan the QR code or download it from direct link

 

About controller

L3-LZ3-RED-landing-42

 

How to install

 1. Install mounting braket on the water or gas pipe/valve
 2. Place the smart controller above valve and make sure that the controller shaft is directly inline with the axis of valve handle
 3. Tighten the screws at the both ends of the mounting braket (Make sure that center of the valve controller shaft is on the same axis as 
  the valve center shaft, otherwise the valve cannot be completely closed and opened)
 4. After that you can manually pull clutch ring down and check if the valve is opens and closes
 5. Connect device to the power

How to connect and use

 1. Make sure that the led indicator is flashing quickly. If not, hold the power button for 5 seconds untill the led starts blinking
 2. open Nous Smart Home app
 3. press + to add device
 4. choose the valve controller from switches directory(or you can use autoscan as well)
 5. confirm that the led is blinking
 6. fill your WiFi data(2.4GHz only) and start connection
 7. after pairing the smart valve is ready to be used.

Tips

- To reset device - press and hold power button for 5 seconds untill the led light is starts blinking(device ready to be paired again)

- If there is no WiFi - short press on power button will open and close the valve if needed.

- If there is no power - pull the clutch ring down and open or close the valve manually

- For preventing your valve to be stiffed with time, we would recommend you to schedule simple close-open sequence few time in a month.

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Розумний WiFi контролер кранів L3

Вам знадобиться додаток Nous Smart Home. Відскануйте QR-код або завантажте його за прямим посиланням

 

Про контролер

L3-LZ3-RED-landing-42

 

Як встановити

 1. Встановіть монтажний кронштейн на трубу/вентиль для води або газу

 2. Встановіть інтелектуальний контролер над клапаном і переконайтеся, що вал регулятора знаходиться безпосередньо на осі ручки клапана

 3. Закрутіть гвинти на обох кінцях монтажної скоби (Переконайтеся, що центр вала регулятора клапана знаходиться на тій самій осі, що і
  центральний вал клапана, інакше клапан неможливо повністю закрити і відкрити)

 4. Після цього ви можете вручну потягнути кільце зчеплення вниз і перевірити, чи відкривається і закривається клапан

 5. Підключіть пристрій до електромережі

Як підключити та використовувати

 1. Переконайтеся, що світлодіодний індикатор швидко блимає. Якщо ні, утримуйте кнопку живлення протягом 5 секунд, поки світлодіод не почне блимати

 2. відкрийте додаток Nous Smart Home

 3. натисніть +, щоб додати пристрій

 4. виберіть контролер клапана з каталогу вимикачів (або ви також можете скористатися функцією автоматичного сканування)

 5. підтвердіть, що світлодіод блимає

 6. заповніть дані Wi -Fi (лише 2,4 ГГц) і почніть з'єднання

 7. після сполучення розумний клапан готовий до використання.

Поради

- Щоб скинути налаштування пристрою - натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 5 секунд, доки світлодіодний індикатор не почне блимати (пристрій готовий до з'єднання знову)

- Якщо немає Wi-Fi - коротке натискання кнопки живлення відкриє, і за необхідності, закриє вентиль.

- Якщо немає живлення - потягніть кільце зчеплення вниз і відкрийте або закрийте клапан вручну

- Щоб запобігти застиганню вашого клапана з часом, ми рекомендуємо вам запланувати просту послідовність закриття-відкриття крану кілька разів на місяць

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Inteligentny sterownik zaworu WiFi L3

Będziesz potrzebować aplikacji Nous Smart Home. Zeskanuj kod QR lub pobierz go z bezpośredniego linku

 

O kontrolerze

L3-LZ3-RED-landing-42

 

Jak zainstalować

 1. Zamontuj hamulec montażowy na rurze wodnej lub gazowej/zaworze

 2. Umieść inteligentny kontroler nad zaworem i upewnij się, że wałek kontrolera jest bezpośrednio w linii z osią uchwytu zaworu

 3. Dokręć śruby na obu końcach hamulca montażowego (Upewnij się, że środek wału sterownika zaworu znajduje się na tej samej osi, co
  środkowy wałek zaworu, w przeciwnym razie zawór nie może być całkowicie zamknięty i otwarty)

 4. Następnie możesz ręcznie pociągnąć pierścień sprzęgła w dół i sprawdzić, czy zawór otwiera się i zamyka

 5. Podłącz urządzenie do zasilania

Jak podłączyć i używać

 1. Upewnij się, że wskaźnik LED szybko miga. Jeśli nie, przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, aż dioda zacznie migać

 2. otwórz aplikację Nous Smart Home

 3. naciśnij +, aby dodać urządzenie

 4. wybierz sterownik zaworu z katalogu przełączników (możesz też użyć autoscanu)

 5. potwierdź, że dioda miga

 6. wypełnij dane Wi-Fi (tylko 2,4 GHz) i rozpocznij połączenie

 7. po sparowaniu inteligentny zawór jest gotowy do użycia.

Porady

- Aby zresetować urządzenie - naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, aż dioda zacznie migać (urządzenie gotowe do ponownego sparowania)

- Jeśli nie ma WiFi - krótkie naciśnięcie przycisku zasilania spowoduje otwarcie i zamknięcie zaworu w razie potrzeby.

- Jeśli nie ma zasilania - pociągnij pierścień sprzęgła w dół i ręcznie otwórz lub zamknij zawór

- Aby zapobiec zesztywnieniu zaworu z czasem, zalecamy zaplanowanie prostej sekwencji zamykania i otwierania kilka razy w miesiącu.

NAUDOJIMO VADOVAS

Smart WiFi vožtuvo valdiklis L3

Jums reikės „Nous Smart Home“ programos. Nuskaitykite QR kodą arba atsisiųskite jį iš tiesioginės nuorodos

 

Apie valdiklį

L3-LZ3-RED-nusileidimo-42

 

Kaip įdiegti

 1. Ant vandens arba dujų vamzdžio / vožtuvo sumontuokite tvirtinimo laikiklį
 2. Padėkite išmanųjį valdiklį virš vožtuvo ir įsitikinkite, kad valdiklio velenas yra tiesiai vienoje linijoje su vožtuvo rankenos ašimi
 3. Priveržkite varžtus abiejuose tvirtinimo laikiklio galuose (įsitikinkite, kad vožtuvo valdiklio veleno centras yra toje pačioje ašyje kaip 
  ir vožtuvo centrinis velenas, kitaip vožtuvas negali būti visiškai uždarytas ir atidarytas)
 4. Po to galite rankiniu būdu patraukti sankabos žiedą žemyn ir patikrinti, ar vožtuvas atsidaro ir užsidaro
 5. Prijunkite įrenginį prie maitinimo šaltinio

Kaip prisijungti ir naudoti

 1. Įsitikinkite, kad LED indikatorius greitai mirksi. Jei ne, palaikykite maitinimo mygtuką 5 sekundes, kol pradės mirksėti šviesos diodas
 2. atidarykite programą „Nous Smart Home“.
 3. paspauskite +, kad pridėtumėte įrenginį
 4. pasirinkite vožtuvo valdiklį iš jungiklių katalogo (arba taip pat galite naudoti automatinį nuskaitymą)
 5. patvirtinkite, kad lemputė mirksi
 6. užpildykite savo WiFi duomenis (tik 2,4 GHz) ir pradėkite ryšį
 7. po susiejimo išmanusis vožtuvas yra paruoštas naudoti.

Patarimai

- Norėdami iš naujo nustatyti įrenginį – paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką 5 sekundes, kol pradės mirksėti šviesos diodas (įrenginys paruoštas vėl susieti)

- Jei nėra WiFi - trumpai paspaudus maitinimo mygtuką, atidaromas ir uždaromas vožtuvas, jei reikia.

- Jei nėra jėgos - patraukite sankabos žiedą žemyn ir atidarykite arba uždarykite vožtuvą rankiniu būdu

- Kad vožtuvas laikui bėgant nesustingtų, rekomenduojame suplanuoti paprastą uždarymo seką kelis kartus per mėnesį.

MANUALE DI ISTRUZIONI

Controller per valvole Smart WiFi L3

Avrai bisogno dell'app Nous Smart Home. Scansiona il codice QR o scaricalo dal link diretto

 

Informazioni sul controller

L3-LZ3-ROSSO-atterraggio-42

 

Come installare

 1. Installare la staffa di montaggio sul tubo/valvola dell'acqua o del gas
 2. Posizionare il controller intelligente sopra la valvola e assicurarsi che l'albero del controller sia direttamente in linea con l'asse della maniglia della valvola
 3. Serrare le viti su entrambe le estremità della staffa di montaggio (assicurarsi che il centro dell'albero del posizionatore per valvole sia sullo stesso asse 
  dell'albero centrale della valvola, altrimenti la valvola non può essere completamente chiusa e aperta)
 4. Successivamente è possibile abbassare manualmente l'anello della frizione e verificare se la valvola si apre e si chiude
 5. Collegare il dispositivo all'alimentazione

Come connettersi e utilizzare

 1. Assicurarsi che l'indicatore led lampeggi velocemente. In caso contrario, tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi fino a quando il led inizia a lampeggiare
 2. apri l'app Nous Smart Home
 3. premere + per aggiungere il dispositivo
 4. scegli il controller per valvole dalla directory degli interruttori (oppure puoi usare anche la scansione automatica)
 5. confermare che il led lampeggia
 6. riempi i tuoi dati WiFi (solo 2,4 GHz) e avvia la connessione
 7. dopo l'associazione la valvola intelligente è pronta per essere utilizzata.

Consigli

- Per ripristinare il dispositivo - tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi fino a quando la luce del led non inizia a lampeggiare (dispositivo pronto per essere nuovamente accoppiato)

- Se non c'è Wi-Fi - una breve pressione sul pulsante di accensione aprirà e chiuderà la valvola, se necessario.

- In assenza di alimentazione, tirare verso il basso l'anello della frizione e aprire o chiudere manualmente la valvola

- Per evitare che la tua valvola si irrigidisca con il tempo, ti consigliamo di programmare una semplice sequenza di chiusura e apertura poche volte in un mese.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Controlador de Válvula Smart WiFi L3

Necesitará la aplicación Nous Smart Home. Escanee el código QR o descárguelo desde el enlace directo

 

Acerca del controlador

L3-LZ3-RED-aterrizaje-42

 

Cómo instalar

 1. Instale el soporte de montaje en la tubería/válvula de agua o gas
 2. Coloque el controlador inteligente sobre la válvula y asegúrese de que el eje del controlador esté directamente alineado con el eje del mango de la válvula
 3. Apriete los tornillos en ambos extremos del soporte de montaje (asegúrese de que el centro del eje del controlador de la válvula esté en el mismo eje que 
  el eje central de la válvula; de lo contrario, la válvula no se podrá cerrar ni abrir por completo)
 4. Después de eso, puede tirar manualmente del anillo del embrague hacia abajo y verificar si la válvula se abre y se cierra.
 5. Conectar el dispositivo a la corriente

Cómo conectar y usar

 1. Asegúrese de que el indicador LED parpadee rápidamente. De lo contrario, mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos hasta que el LED comience a parpadear.
 2. abrir la aplicación Nous Smart Home
 3. presione + para agregar dispositivo
 4. elija el controlador de válvula del directorio de interruptores (o también puede usar el escaneo automático)
 5. confirme que el led parpadea
 6. complete sus datos WiFi (solo 2.4GHz) e inicie la conexión
 7. después del emparejamiento, la válvula inteligente está lista para usarse.

Puntas

- Para restablecer el dispositivo: mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos hasta que la luz LED comience a parpadear (dispositivo listo para emparejarse nuevamente)

- Si no hay WiFi, presione brevemente el botón de encendido para abrir y cerrar la válvula si es necesario.

- Si no hay energía - tire del anillo del embrague hacia abajo y abra o cierre la válvula manualmente

- Para evitar que su válvula se agarrote con el tiempo, le recomendamos que programe una secuencia simple de cierre y apertura pocas veces al mes.

INSTRUKCIJAS ROKASGRĀMATA

Smart WiFi Valve Controller L3

Jums būs nepieciešama lietotne Nous Smart Home. Skenējiet QR kodu vai lejupielādējiet to no tiešās saites

 

Par kontrolieri

L3-LZ3-SARKANA-nosēšanās-42

 

Kā instalēt

 1. Uzstādiet montāžas bremzi uz ūdens vai gāzes caurules/vārsta
 2. Novietojiet viedo kontrolieri virs vārsta un pārliecinieties, ka regulatora vārpsta atrodas tieši vienā līnijā ar vārsta roktura asi
 3. Pievelciet skrūves abos stiprinājuma kronšteina galos (pārliecinieties, ka vārsta regulatora vārpstas centrs atrodas uz tās pašas ass 
  ar vārsta centra vārpstu, pretējā gadījumā vārstu nevar pilnībā aizvērt un atvērt)
 4. Pēc tam jūs varat manuāli novilkt sajūga gredzenu un pārbaudīt, vai vārsts atveras un aizveras
 5. Pievienojiet ierīci strāvas padevei

Kā savienot un lietot

 1. Pārliecinieties, vai LED indikators ātri mirgo. Ja nē, turiet barošanas pogu 5 sekundes, līdz indikators sāk mirgot
 2. atveriet lietotni Nous Smart Home
 3. nospiediet +, lai pievienotu ierīci
 4. izvēlieties vārsta kontrolieri no slēdžu direktorijas (vai varat izmantot arī automātisko skenēšanu)
 5. apstipriniet, ka indikators mirgo
 6. aizpildiet savus WiFi datus (tikai 2,4 GHz) un sāciet savienojumu
 7. pēc savienošanas pārī viedais vārsts ir gatavs lietošanai.

Padomi

- Lai atiestatītu ierīci - nospiediet un turiet barošanas pogu 5 sekundes, līdz sāk mirgot gaismas diode (ierīce ir gatava atkārtotai savienošanai pārī)

- Ja nav WiFi - īsi nospiežot barošanas pogu, atvērsies un aizvērs vārstu, ja nepieciešams.

- Ja nav strāvas - pavelciet sajūga gredzenu uz leju un atveriet vai aizveriet vārstu manuāli

- Lai novērstu vārsta stīvumu ar laiku, mēs iesakām ieplānot vienkāršu aizvēršanas secību dažas reizes mēnesī.

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Smart WiFi Valve Controller L3

Vous aurez besoin de l'application Nous Smart Home. Scannez le code QR ou téléchargez-le à partir du lien direct

 

À propos du contrôleur

L3-LZ3-RED-atterrissage-42

 

Comment installer

 1. Installez le support de montage sur le tuyau/la vanne d'eau ou de gaz
 2. Placez le contrôleur intelligent au-dessus de la vanne et assurez-vous que l'arbre du contrôleur est directement aligné avec l'axe de la poignée de la vanne
 3. Serrez les vis aux deux extrémités du support de montage (assurez-vous que le centre de l'arbre du contrôleur de vanne est sur le même axe que 
  l'arbre central de la vanne, sinon la vanne ne peut pas être complètement fermée et ouverte)
 4. Après cela, vous pouvez tirer manuellement la bague d'embrayage vers le bas et vérifier si la valve s'ouvre et se ferme
 5. Connectez l'appareil à l'alimentation

Comment se connecter et utiliser

 1. Assurez-vous que le voyant lumineux clignote rapidement. Sinon, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant commence à clignoter
 2. ouvrir l'application Nous Smart Home
 3. appuyez sur + pour ajouter un appareil
 4. choisissez le contrôleur de vanne dans le répertoire des commutateurs (ou vous pouvez également utiliser l'analyse automatique)
 5. confirmer que la led clignote
 6. remplissez vos données WiFi (2,4 GHz uniquement) et démarrez la connexion
 7. après l'appairage, la valve intelligente est prête à être utilisée.

Des astuces

- Pour réinitialiser l'appareil - appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant LED commence à clignoter (appareil prêt à être couplé à nouveau)

- S'il n'y a pas de WiFi - appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour ouvrir et fermer la vanne si nécessaire.

- S'il n'y a pas de courant - tirez la bague d'embrayage vers le bas et ouvrez ou fermez la vanne manuellement

- Pour éviter que votre vanne ne se raidisse avec le temps, nous vous recommandons de programmer une simple séquence de fermeture-ouverture quelques fois par mois.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Intelligenter WLAN-Ventilregler L3

Sie benötigen die Nous Smart Home App. Scannen Sie den QR-Code oder laden Sie ihn über den direkten Link herunter

 

Über Controller

L3-LZ3-RED-Landung-42

 

Wie installiert man

 1. Installieren Sie die Montagehalterung an der Wasser- oder Gasleitung/dem Ventil
 2. Platzieren Sie das Smart-Steuergerät über dem Ventil und stellen Sie sicher, dass der Steuerschaft direkt mit der Achse des Ventilgriffs übereinstimmt
 3. Ziehen Sie die Schrauben an beiden Enden der Montagehalterung fest (Achten Sie darauf, dass die Mitte der Ventilsteuerungswelle auf der gleichen Achse wie 
  die Mittelwelle des Ventils liegt, da das Ventil sonst nicht vollständig geschlossen und geöffnet werden kann)
 4. Danach können Sie den Kupplungsring manuell nach unten ziehen und prüfen, ob das Ventil öffnet und schließt
 5. Gerät an die Stromversorgung anschließen

Wie zu verbinden und zu verwenden

 1. Stellen Sie sicher, dass die LED-Anzeige schnell blinkt. Wenn nicht, halten Sie den Netzschalter 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED zu blinken beginnt
 2. Öffnen Sie die Nous Smart Home-App
 3. Drücken Sie +, um ein Gerät hinzuzufügen
 4. Wählen Sie den Ventilregler aus dem Schalterverzeichnis (oder Sie können auch Autoscan verwenden)
 5. Bestätigen Sie, dass die LED blinkt
 6. Geben Sie Ihre WLAN-Daten ein (nur 2,4 GHz) und starten Sie die Verbindung
 7. Nach dem Koppeln ist das Smart Valve einsatzbereit.

Tipps

- Um das Gerät zurückzusetzen - halten Sie den Netzschalter 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Leuchte zu blinken beginnt (das Gerät kann erneut gekoppelt werden).

- Wenn kein WLAN vorhanden ist - drücken Sie kurz auf den Netzschalter, um das Ventil bei Bedarf zu öffnen und zu schließen.

- Wenn kein Strom vorhanden ist - ziehen Sie den Kupplungsring nach unten und öffnen oder schließen Sie das Ventil manuell

- Um zu verhindern, dass Ihr Ventil mit der Zeit steif wird, empfehlen wir Ihnen, einige Male im Monat eine einfache Schließ-Öffnungs-Sequenz zu planen.

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI Controler Smart WiFi Valve L3

Veți avea nevoie de aplicația Nous Smart Home. Scanați codul QR sau descărcați-l de pe linkul direct

 

Despre controler

L3-LZ3-RED-aterizare-42

 

Cum să instalați

 1. Instalați brațul de montare pe conducta/supapă de apă sau gaz
 2. Așezați controlerul inteligent deasupra supapei și asigurați-vă că arborele controlerului este direct în linie cu axa mânerului supapei
 3. Strângeți șuruburile de la ambele capete ale braței de montare (asigurați-vă că centrul arborelui controlerului supapei este pe aceeași axă 
  cu arborele central al supapei, altfel supapa nu poate fi închisă și deschisă complet)
 4. După aceea, puteți trage manual inelul de ambreiaj în jos și puteți verifica dacă supapa se deschide și se închide
 5. Conectați dispozitivul la alimentare

Cum să vă conectați și să utilizați

 1. Asigurați-vă că indicatorul LED clipește rapid. Dacă nu, țineți apăsat butonul de pornire timp de 5 secunde până când ledul începe să clipească
 2. deschideți aplicația Nous Smart Home
 3. apăsați + pentru a adăuga dispozitivul
 4. alegeți controlerul supapei din directorul de comutatoare (sau puteți utiliza și autoscan)
 5. confirmați că ledul clipește
 6. completați datele WiFi (doar 2,4 GHz) și începeți conexiunea
 7. după împerechere, supapa inteligentă este gata de utilizare.

sfaturi

- Pentru a reseta dispozitivul - apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 5 secunde până când ledul începe să clipească (dispozitivul gata să fie asociat din nou)

- Dacă nu există WiFi - apăsarea scurtă a butonului de alimentare se va deschide și va închide supapa dacă este necesar.

- Dacă nu există putere - trageți inelul de ambreiaj în jos și deschideți sau închideți manual supapa

- Pentru a preveni blocarea supapei cu timpul, vă recomandăm să programați o secvență simplă de închidere-deschidere de câteva ori într-o lună.

NÁVOD NA POUŽITIE Smart WiFi Valve Controller L3

Budete potrebovať aplikáciu Nous Smart Home. Naskenujte QR kód alebo si ho stiahnite z priameho odkazu

 

O ovládači

L3-LZ3-RED-pristátie-42

 

Ako nainštalovať

 1. Nainštalujte montážnu brzdu na vodovodné alebo plynové potrubie/ventil
 2. Umiestnite inteligentný ovládač nad ventil a uistite sa, že hriadeľ ovládača je priamo zarovnaný s osou rukoväte ventilu
 3. Utiahnite skrutky na oboch koncoch montážnej brzdy (Uistite sa, že stred hriadeľa ovládača ventilu je na rovnakej osi ako 
  stredový hriadeľ ventilu, inak sa ventil nedá úplne zatvoriť a otvoriť)
 4. Potom môžete ručne stiahnuť krúžok spojky a skontrolovať, či sa ventil otvára a zatvára
 5. Pripojte zariadenie k napájaniu

Ako pripojiť a používať

 1. Uistite sa, že LED indikátor rýchlo bliká. Ak nie, podržte tlačidlo napájania po dobu 5 sekúnd, kým nezačne kontrolka blikať
 2. otvorte aplikáciu Nous Smart Home
 3. stlačte + pre pridanie zariadenia
 4. vyberte ovládač ventilu z adresára prepínačov (alebo môžete použiť aj automatické skenovanie)
 5. potvrďte, že kontrolka bliká
 6. vyplňte údaje o WiFi (iba 2,4 GHz) a začnite pripojenie
 7. po spárovaní je inteligentný ventil pripravený na použitie.

Tipy

- Resetovanie zariadenia - stlačte a podržte tlačidlo napájania na 5 sekúnd, kým nezačne blikať kontrolka LED (zariadenie je pripravené na opätovné spárovanie)

- Ak nie je k dispozícii WiFi - krátkym stlačením tlačidla napájania sa ventil v prípade potreby otvorí a zatvorí.

- Ak nie je napájanie - potiahnite krúžok spojky nadol a otvorte alebo zatvorte ventil ručne

- Aby ste predišli stuhnutiu vášho ventilu v priebehu času, odporúčame vám naplánovať jednoduchú sekvenciu zatvárania otvárania niekoľkokrát za mesiac.

NÁVOD K OBSLUZE

Smart WiFi Valve Controller L3

Budete potřebovat aplikaci Nous Smart Home. Naskenujte QR kód nebo si jej stáhněte z přímého odkazu

 

O ovladači

L3-LZ3-RED-přistání-42

 

Jak nainstalovat

 1. Nainstalujte montážní brzdu na vodovodní nebo plynové potrubí/ventil
 2. Umístěte inteligentní ovladač nad ventil a ujistěte se, že hřídel ovladače je přímo v ose s osou rukojeti ventilu
 3. Utáhněte šrouby na obou koncích montážní brzdy (Ujistěte se, že střed hřídele ovladače ventilu je ve stejné ose jako 
  středový hřídel ventilu, jinak nelze ventil zcela uzavřít a otevřít)
 4. Poté můžete ručně stáhnout kroužek spojky dolů a zkontrolovat, zda se ventil otevírá a zavírá
 5. Připojte zařízení k napájení

Jak připojit a používat

 1. Ujistěte se, že LED indikátor rychle bliká. Pokud ne, podržte tlačítko napájení po dobu 5 sekund, dokud kontrolka nezačne blikat
 2. otevřete aplikaci Nous Smart Home
 3. stiskněte + pro přidání zařízení
 4. vyberte ovladač ventilu z adresáře přepínačů (nebo můžete použít také autoscan)
 5. potvrďte, že kontrolka bliká
 6. vyplňte svá WiFi data (pouze 2,4 GHz) a spusťte připojení
 7. po spárování je chytrý ventil připraven k použití.

Tipy

- Resetování zařízení - stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 5 sekund, dokud nezačne kontrolka LED blikat (zařízení je připraveno k opětovnému spárování)

- Pokud není k dispozici WiFi - krátkým stisknutím tlačítka napájení se ventil v případě potřeby otevře a zavře.

- Pokud není napájení - stáhněte kroužek spojky dolů a otevřete nebo zavřete ventil ručně

- Abyste předešli ztuhnutí vašeho ventilu časem, doporučujeme vám naplánovat jednoduchou sekvenci zavírání několikrát za měsíc.

KASUTUSJUHEND

Smart WiFi klapikontroller L3

Teil on vaja Nous Smart Home rakendust. Skannige QR-kood või laadige see alla otselingilt

 

Kontrolleri kohta

L3-LZ3-PUNANE-maandumine-42

 

Kuidas installida

 1. Paigaldage kinnitusklamber vee- või gaasitorule/ventiilile
 2. Asetage nutikas kontroller klapi kohale ja veenduge, et kontrolleri võll oleks otse klapi käepideme teljega ühel joonel
 3. Pingutage kinnitusklambri mõlemas otsas olevad kruvid (veenduge, et klapiregulaatori võlli kese oleks samal teljel 
  klapi keskvõlliga, vastasel juhul ei saa klappi täielikult sulgeda ja avada)
 4. Pärast seda saate sidurirõnga käsitsi alla tõmmata ja kontrollida, kas klapp avaneb ja sulgub
 5. Ühendage seade vooluvõrku

Kuidas ühendada ja kasutada

 1. Veenduge, et LED-indikaator vilguks kiiresti. Kui ei, hoidke toitenuppu 5 sekundit all, kuni LED hakkab vilkuma
 2. avage rakendus Nous Smart Home
 3. seadme lisamiseks vajutage +
 4. vali klapikontroller lülitite kataloogist (või võite kasutada ka automaatset skannimist)
 5. kinnitage, et LED-tuli vilgub
 6. täitke oma WiFi-andmed (ainult 2,4 GHz) ja looge ühendus
 7. pärast sidumist on nutikas klapp kasutamiseks valmis.

Näpunäiteid

- Seadme lähtestamiseks - vajutage ja hoidke toitenuppu 5 sekundit all, kuni LED-tuli hakkab vilkuma (seade on uuesti sidumiseks valmis)

- Kui WiFi-ühendust pole – toitenupu lühike vajutus avab ja vajadusel sulgeb ventiili.

- Kui võimsus puudub - tõmmake sidurirõngas alla ja avage või sulgege klapp käsitsi

- Selleks, et ventiil ei jääks aja jooksul, soovitame teil ajastada lihtsa kinnise-avamise järjestuse paar korda kuus.

Feedback
There is no reviews on this product.
Submit your review
Videos