Price: 0

Nous L3 Smart WiFi Valve Controller

24 months warranty
Return, Exchange within 14 days
Free shippin

L3-LZ3-RED-landing-1

L3-LZ3-RED-landing-2

L3-LZ3-RED-landing-3

L3-LZ3-RED-landing-4

L3-LZ3-RED-landing-5

L3-LZ3-RED-landing-6

L3-LZ3-RED-landing-7

L3-LZ3-RED-landing-8

L3-LZ3-RED-landing-9

L3-LZ3-RED-landing-10

Specifications
Main settings
Brand Nous
Certificate CE, ROHS
Specifications
Body material Plastic
Voltage 12V/1A
Valve pressure 1.6mpa
Valve specifications 1/2", 3/4", 1", 1.25"
Open/Close valve time 5-10 sec
Torque 30-60 kgf.cm
Valve type Handle valve
Operating temperature -25 ºC~ 75 ºC
Network
Type of wireless transmission 2,4GHz
Communication standard WiFi
Control from a smartphone Nous Smart Home app
Compatibility with voice assistants Amazon Alexa, Google Assistant

INSTRUCTION MANUAL
Smart WiFi Valve Controller L3

You will need Nous Smart Home App. Scan the QR code or download it from direct link

 

About controller

L3-LZ3-RED-landing-42

 

How to install

 1. Install mounting braket on the water or gas pipe/valve
 2. Place the smart controller above valve and make sure that the controller shaft is directly inline with the axis of valve handle
 3. Tighten the screws at the both ends of the mounting braket (Make sure that center of the valve controller shaft is on the same axis as 
  the valve center shaft, otherwise the valve cannot be completely closed and opened)
 4. After that you can manually pull clutch ring down and check if the valve is opens and closes
 5. Connect device to the power

How to connect and use

 1. Make sure that the led indicator is flashing quickly. If not, hold the power button for 5 seconds untill the led starts blinking
 2. open Nous Smart Home app
 3. press + to add device
 4. choose the valve controller from switches directory(or you can use autoscan as well)
 5. confirm that the led is blinking
 6. fill your WiFi data(2.4GHz only) and start connection
 7. after pairing the smart valve is ready to be used.

Tips

- To reset device - press and hold power button for 5 seconds untill the led light is starts blinking(device ready to be paired again)

- If there is no WiFi - short press on power button will open and close the valve if needed.

- If there is no power - pull the clutch ring down and open or close the valve manually

- For preventing your valve to be stiffed with time, we would recommend you to schedule simple close-open sequence few time in a month.

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Розумний WiFi контролер кранів L3

Вам знадобиться додаток Nous Smart Home. Відскануйте QR-код або завантажте його за прямим посиланням

 

Про контролер

L3-LZ3-RED-landing-42

 

Як встановити

 1. Встановіть монтажний кронштейн на трубу/вентиль для води або газу

 2. Встановіть інтелектуальний контролер над клапаном і переконайтеся, що вал регулятора знаходиться безпосередньо на осі ручки клапана

 3. Закрутіть гвинти на обох кінцях монтажної скоби (Переконайтеся, що центр вала регулятора клапана знаходиться на тій самій осі, що і
  центральний вал клапана, інакше клапан неможливо повністю закрити і відкрити)

 4. Після цього ви можете вручну потягнути кільце зчеплення вниз і перевірити, чи відкривається і закривається клапан

 5. Підключіть пристрій до електромережі

Як підключити та використовувати

 1. Переконайтеся, що світлодіодний індикатор швидко блимає. Якщо ні, утримуйте кнопку живлення протягом 5 секунд, поки світлодіод не почне блимати

 2. відкрийте додаток Nous Smart Home

 3. натисніть +, щоб додати пристрій

 4. виберіть контролер клапана з каталогу вимикачів (або ви також можете скористатися функцією автоматичного сканування)

 5. підтвердіть, що світлодіод блимає

 6. заповніть дані Wi -Fi (лише 2,4 ГГц) і почніть з'єднання

 7. після сполучення розумний клапан готовий до використання.

Поради

- Щоб скинути налаштування пристрою - натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 5 секунд, доки світлодіодний індикатор не почне блимати (пристрій готовий до з'єднання знову)

- Якщо немає Wi-Fi - коротке натискання кнопки живлення відкриє, і за необхідності, закриє вентиль.

- Якщо немає живлення - потягніть кільце зчеплення вниз і відкрийте або закрийте клапан вручну

- Щоб запобігти застиганню вашого клапана з часом, ми рекомендуємо вам запланувати просту послідовність закриття-відкриття крану кілька разів на місяць

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Inteligentny sterownik zaworu WiFi L3

Będziesz potrzebować aplikacji Nous Smart Home. Zeskanuj kod QR lub pobierz go z bezpośredniego linku

 

O kontrolerze

L3-LZ3-RED-landing-42

 

Jak zainstalować

 1. Zamontuj hamulec montażowy na rurze wodnej lub gazowej/zaworze

 2. Umieść inteligentny kontroler nad zaworem i upewnij się, że wałek kontrolera jest bezpośrednio w linii z osią uchwytu zaworu

 3. Dokręć śruby na obu końcach hamulca montażowego (Upewnij się, że środek wału sterownika zaworu znajduje się na tej samej osi, co
  środkowy wałek zaworu, w przeciwnym razie zawór nie może być całkowicie zamknięty i otwarty)

 4. Następnie możesz ręcznie pociągnąć pierścień sprzęgła w dół i sprawdzić, czy zawór otwiera się i zamyka

 5. Podłącz urządzenie do zasilania

Jak podłączyć i używać

 1. Upewnij się, że wskaźnik LED szybko miga. Jeśli nie, przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, aż dioda zacznie migać

 2. otwórz aplikację Nous Smart Home

 3. naciśnij +, aby dodać urządzenie

 4. wybierz sterownik zaworu z katalogu przełączników (możesz też użyć autoscanu)

 5. potwierdź, że dioda miga

 6. wypełnij dane Wi-Fi (tylko 2,4 GHz) i rozpocznij połączenie

 7. po sparowaniu inteligentny zawór jest gotowy do użycia.

Porady

- Aby zresetować urządzenie - naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, aż dioda zacznie migać (urządzenie gotowe do ponownego sparowania)

- Jeśli nie ma WiFi - krótkie naciśnięcie przycisku zasilania spowoduje otwarcie i zamknięcie zaworu w razie potrzeby.

- Jeśli nie ma zasilania - pociągnij pierścień sprzęgła w dół i ręcznie otwórz lub zamknij zawór

- Aby zapobiec zesztywnieniu zaworu z czasem, zalecamy zaplanowanie prostej sekwencji zamykania i otwierania kilka razy w miesiącu.

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI Controler Smart WiFi Valve L3

Veți avea nevoie de aplicația Nous Smart Home. Scanați codul QR sau descărcați-l de pe linkul direct

 

Despre controler

L3-LZ3-RED-aterizare-42

 

Cum să instalați

 1. Instalați brațul de montare pe conducta/supapă de apă sau gaz
 2. Așezați controlerul inteligent deasupra supapei și asigurați-vă că arborele controlerului este direct în linie cu axa mânerului supapei
 3. Strângeți șuruburile de la ambele capete ale braței de montare (asigurați-vă că centrul arborelui controlerului supapei este pe aceeași axă 
  cu arborele central al supapei, altfel supapa nu poate fi închisă și deschisă complet)
 4. După aceea, puteți trage manual inelul de ambreiaj în jos și puteți verifica dacă supapa se deschide și se închide
 5. Conectați dispozitivul la alimentare

Cum să vă conectați și să utilizați

 1. Asigurați-vă că indicatorul LED clipește rapid. Dacă nu, țineți apăsat butonul de pornire timp de 5 secunde până când ledul începe să clipească
 2. deschideți aplicația Nous Smart Home
 3. apăsați + pentru a adăuga dispozitivul
 4. alegeți controlerul supapei din directorul de comutatoare (sau puteți utiliza și autoscan)
 5. confirmați că ledul clipește
 6. completați datele WiFi (doar 2,4 GHz) și începeți conexiunea
 7. după împerechere, supapa inteligentă este gata de utilizare.

sfaturi

- Pentru a reseta dispozitivul - apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 5 secunde până când ledul începe să clipească (dispozitivul gata să fie asociat din nou)

- Dacă nu există WiFi - apăsarea scurtă a butonului de alimentare se va deschide și va închide supapa dacă este necesar.

- Dacă nu există putere - trageți inelul de ambreiaj în jos și deschideți sau închideți manual supapa

- Pentru a preveni blocarea supapei cu timpul, vă recomandăm să programați o secvență simplă de închidere-deschidere de câteva ori într-o lună.

NÁVOD NA POUŽITIE Smart WiFi Valve Controller L3

Budete potrebovať aplikáciu Nous Smart Home. Naskenujte QR kód alebo si ho stiahnite z priameho odkazu

 

O ovládači

L3-LZ3-RED-pristátie-42

 

Ako nainštalovať

 1. Nainštalujte montážnu brzdu na vodovodné alebo plynové potrubie/ventil
 2. Umiestnite inteligentný ovládač nad ventil a uistite sa, že hriadeľ ovládača je priamo zarovnaný s osou rukoväte ventilu
 3. Utiahnite skrutky na oboch koncoch montážnej brzdy (Uistite sa, že stred hriadeľa ovládača ventilu je na rovnakej osi ako 
  stredový hriadeľ ventilu, inak sa ventil nedá úplne zatvoriť a otvoriť)
 4. Potom môžete ručne stiahnuť krúžok spojky a skontrolovať, či sa ventil otvára a zatvára
 5. Pripojte zariadenie k napájaniu

Ako pripojiť a používať

 1. Uistite sa, že LED indikátor rýchlo bliká. Ak nie, podržte tlačidlo napájania po dobu 5 sekúnd, kým nezačne kontrolka blikať
 2. otvorte aplikáciu Nous Smart Home
 3. stlačte + pre pridanie zariadenia
 4. vyberte ovládač ventilu z adresára prepínačov (alebo môžete použiť aj automatické skenovanie)
 5. potvrďte, že kontrolka bliká
 6. vyplňte údaje o WiFi (iba 2,4 GHz) a začnite pripojenie
 7. po spárovaní je inteligentný ventil pripravený na použitie.

Tipy

- Resetovanie zariadenia - stlačte a podržte tlačidlo napájania na 5 sekúnd, kým nezačne blikať kontrolka LED (zariadenie je pripravené na opätovné spárovanie)

- Ak nie je k dispozícii WiFi - krátkym stlačením tlačidla napájania sa ventil v prípade potreby otvorí a zatvorí.

- Ak nie je napájanie - potiahnite krúžok spojky nadol a otvorte alebo zatvorte ventil ručne

- Aby ste predišli stuhnutiu vášho ventilu v priebehu času, odporúčame vám naplánovať jednoduchú sekvenciu zatvárania otvárania niekoľkokrát za mesiac.

NÁVOD K OBSLUZE

Smart WiFi Valve Controller L3

Budete potřebovat aplikaci Nous Smart Home. Naskenujte QR kód nebo si jej stáhněte z přímého odkazu

 

O ovladači

L3-LZ3-RED-přistání-42

 

Jak nainstalovat

 1. Nainstalujte montážní brzdu na vodovodní nebo plynové potrubí/ventil
 2. Umístěte inteligentní ovladač nad ventil a ujistěte se, že hřídel ovladače je přímo v ose s osou rukojeti ventilu
 3. Utáhněte šrouby na obou koncích montážní brzdy (Ujistěte se, že střed hřídele ovladače ventilu je ve stejné ose jako 
  středový hřídel ventilu, jinak nelze ventil zcela uzavřít a otevřít)
 4. Poté můžete ručně stáhnout kroužek spojky dolů a zkontrolovat, zda se ventil otevírá a zavírá
 5. Připojte zařízení k napájení

Jak připojit a používat

 1. Ujistěte se, že LED indikátor rychle bliká. Pokud ne, podržte tlačítko napájení po dobu 5 sekund, dokud kontrolka nezačne blikat
 2. otevřete aplikaci Nous Smart Home
 3. stiskněte + pro přidání zařízení
 4. vyberte ovladač ventilu z adresáře přepínačů (nebo můžete použít také autoscan)
 5. potvrďte, že kontrolka bliká
 6. vyplňte svá WiFi data (pouze 2,4 GHz) a spusťte připojení
 7. po spárování je chytrý ventil připraven k použití.

Tipy

- Resetování zařízení - stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 5 sekund, dokud nezačne kontrolka LED blikat (zařízení je připraveno k opětovnému spárování)

- Pokud není k dispozici WiFi - krátkým stisknutím tlačítka napájení se ventil v případě potřeby otevře a zavře.

- Pokud není napájení - stáhněte kroužek spojky dolů a otevřete nebo zavřete ventil ručně

- Abyste předešli ztuhnutí vašeho ventilu časem, doporučujeme vám naplánovat jednoduchou sekvenci zavírání několikrát za měsíc.

Feedback
There is no reviews on this product.
Submit your review