Smart ZigBee Water Leakage Sensor NOUS E4

 • Main settings (Nous, ABS, CE, RoSH)
 • Specifications (34*41*15mm, CR2032 Battery / 3V, 3 years, -10℃ - +50℃, 14.5g (Including battery), WiFi: Max 30 meters (Empty area), IP66)
 • Network (WiFi IEEE 802.15.4, Zigbee3.0, Android 4.0 or higher, IOS 8.0 or higher, App: Nous Smart Home)
24 months warranty
Return, Exchange within 14 days
Free shippin
Specifications
Main settings
Brand Nous
Material ABS
Certificate CE, RoSH
Specifications
Device dimensions 34*41*15mm
Battery type CR2032 Battery / 3V
Battery capacity 3 years
Operating temperature -10℃ - +50℃
Device weight 14.5g (Including battery)
Operation range WiFi: Max 30 meters (Empty area)
IP rating IP66
Network
Communication standard WiFi IEEE 802.15.4
Protocol Zigbee3.0
System requirements Android 4.0 or higher, IOS 8.0 or higher
Control from a smartphone App: Nous Smart Home

INSTRUCTION MANUAL
Water Leakage Sensor E4

You will need Nous Smart Home App. Scan the QR code or download it from direct link

 

Know about the Leakage Sensor

Button(Hiden)
Reset or enter configuration mode: Press and hold the button for 5 seconds until the blue LED blinks, the device will enter configuration mode

LED
Blinking: The device enters Zigbee network configuration mode(preparing to connect the gateway) OFF: The device is under standby status

Quick Installation Guide

Note: Please make sure the gateway is added and
on-line before the next step

 • (If you have installed the NOUS Smart Home on your mobile phone,please go to step 2) Scan QR code or search NOUS Smart Home in APP Store or Google Play to install APP(new user must register account first).
 • Open NOUS Smart Home app, on smart gateway homepage, Click: Zigbee Smart Gateway

 

 • Remove the insulation sheet and press the reset button for 5 seconds, till the blue LED blink, then click "LED already blink" on the app.

 • Waiting for a few seconds,you can see the this device is shown and you may rename it.

 • lnstall the sensor at the place you need

 

Instrukcja obsługi
Czujnik wycieku wody E4

Będziesz potrzebować aplikacji Nous Smart Home. Zeskanuj kod QR lub pobierz go z bezpośredniego linku

 

Czujnik wycieku wody

Przycisk(schowany)
Zresetuj lub wejdź w tryb konfiguracji: Nacisnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aż niebieska dioda LED zacznie migać, urządzenie wejdzie w tryb konfiguracji.

LED
Miganie: urządzenie wchodzi w tryb konfiguracji sieci Zigbee (przygotowanie do podłączenia bramki) OFF: bramka znajduje się w stanie czuwania

Przewodnik szybkiej instalacji

Uwaga: Proszę upewnić się, że bramka jest dodana i
działa w trybie on-line przed następnym krokiem

 • (Jeśli używasz już aplikacji , NOUS Smart Home możesz przejść do kroku 2) Zeskanuj QR code lub wyszukaj aplikację NOUS Smart Home w Google Play lub w App Store, aby zainstalować ją (Nowy użytkownik musi najpierw zalogować się)
 • Otwórz Smart Life, na stronie głównej Bramki Inteligentnej, kliknij: Zigbee smart gateway

 

 • Zdejmij folię izolacyjną i naciśnij przycisk reset przez 5 sekund, aż niebieska dioda LED zacznie migać, a następnie kliknij "LED already blink" w aplikacji.

 • Poczekaj kilka sekund, zobaczysz że urządzenie jest dodane. Możesz zmienić jego nazwę.

 • Umieść czujnik w miejscu, gdzie go potrzebujesz

 

* to tłumaczenie może być niedokładne, ponieważ zostało wykonane za pomocą usługi tłumacza Google

 

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Датчик витоку води E4

Вам знадобиться додаток Nous Smart Home. Відскануйте QR-код або завантажте його за прямим посиланням

 

Знай про датчик витоку

Кнопка (Прихована)
Скинути або увійти в режим конфігурації: Натисніть і утримуйте кнопку протягом 5 секунд, доки блимає синій світлодіод, пристрій перейде в режим конфігурації

СВІТЛОДІОД
Блимає: пристрій переходить у режим конфігурації мережі Zigbee (готується до підключення шлюзу) OFF: пристрій перебуває в режимі очікування

Краткий посібник з встановлення

Примітка: Будь ласка, переконайтесь, що шлюз додано та
онлайн перед наступним кроком

 • (Якщо ви встановили NOUS Smart Home на свій мобільний телефон, перейдіть до кроку 2) Скануйте QR-код або виконайте пошук NOUS Smart Home у магазині APP або Google Play, щоб встановити APP (новий користувач повинен зареєструвати акаунт спочатку).
 • Відкрийте додаток NOUS Smart Home на домашній сторінці розумного шлюзу, натисніть: Zigbee Smart Gateway

 

 • Зніміть ізоляційний лист і натисніть кнопку скидання протягом 5 секунд, доки не почне блимати синій світлодіод, а потім натисніть "Світлодіод уже блимає" в додатку.

 • Зачекавши кілька секунд, ви побачите, як відображається цей пристрій, і можете перейменувати його.

 • Встановіть датчик у потрібному вам місці

 

* цей переклад може бути неточним, оскільки він був зроблений за допомогою служби перекладу Google

 

INSTRUKCIJŲ VADOVAS
Vandens nuotėkio jutiklis E4

Jums reikės „Nous Smart Home“ programos. Nuskaitykite QR kodą arba atsisiųskite jį iš tiesioginės nuorodos

 

Žinokite apie nuotėkio jutiklį

Mygtukas Hidenas
Iš naujo nustatyti arba įeiti į konfigūravimo režimą: 5 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką, kol mirksi mėlynas šviesos diodas, prietaisas pereis į konfigūravimo režimą

LED
Mirksi: įrenginys persijungia į „Zigbee“ tinklo konfigūravimo režimą (ruošiamasi prijungti šliuzą) IŠJUNGTA: įrenginys veikia budėjimo režimu

Greitas montavimo vadovas

Pastaba: Įsitikinkite, kad vartai pridėti ir
prieš kitą žingsnį

 • (Jei savo mobiliajame telefone įdiegėte „NOUS Smart Home“, eikite į 2 veiksmą). Nuskaitykite QR kodą arba ieškokite „NOUS Smart Home“ „APP Store“ arba „Google Play“, kad įdiegtumėte APP (naujas vartotojas pirmiausia turi užregistruoti paskyrą).
 • Atidarykite „NOUS Smart Home“ programą išmaniųjų vartų pagrindiniame puslapyje, spustelėkite: „Zigbee Smart Gateway“

 

 • Nuimkite izoliacijos lakštą ir 5 sekundes spauskite atstatymo mygtuką, kol mirksi mėlynas šviesos diodas, tada programoje spustelėkite „LED jau mirksi“.

 • Laukdami kelias sekundes galite pamatyti, kaip rodomas šis įrenginys, ir galite jį pervadinti.

 • Įdiekite jutiklį jums reikalingoje vietoje

 

* šis vertimas gali būti netikslus, nes jis buvo padarytas naudojant „Google“ vertimo paslaugą

 

INSTRUKCIJAS
Ūdens noplūdes sensors E4

Jums būs nepieciešama lietotne Nous Smart Home. Skenējiet QR kodu vai lejupielādējiet to no tiešās saites

 

Zināt par noplūdes sensoru

Poga Hidena
Atiestatīt vai ievadīt konfigurācijas režīmu: Nospiediet un turiet pogu 5 sekundes, līdz mirgo zilā gaismas diode, ierīce nonāks konfigurācijas režīmā

LED
Mirgo: ierīce pāriet uz Zigbee tīkla konfigurācijas režīmu (gatavojas savienot vārteju). OFF: ierīce ir gaidīšanas režīmā

Ātra uzstādīšanas rokasgrāmata

Piezīme. Lūdzu, pārliecinieties, vai vārteja ir pievienota un
tiešsaistē pirms nākamā soļa

 • (Ja savā mobilajā tālrunī esat instalējis NOUS Smart Home, lūdzu, pārejiet pie 2. darbības). Lai instalētu APP, skenējiet QR kodu vai meklējiet NOUS Smart Home vietnē APP Store vai Google Play (jaunajam lietotājam vispirms jāreģistrē konts).
 • Atveriet lietotni NOUS Smart Home viedās vārtejas sākumlapā, noklikšķiniet: Zigbee Smart Gateway

 

 • Noņemiet izolācijas loksni un 5 sekundes nospiediet atiestatīšanas pogu, līdz mirgo zils gaismas diode, pēc tam lietotnē noklikšķiniet uz "LED jau mirgo".

 • Gaidot dažas sekundes, jūs varat redzēt, ka šī ierīce tiek parādīta, un jūs varat to pārdēvēt.

 • Uzstādiet sensoru jums vajadzīgajā vietā

 

* šis tulkojums var būt neprecīzs, jo tas tika veikts ar google tulkošanas pakalpojumu

 

KASUTUSJUHEND
Vee lekkeandur E4

Te vajate nutikat kodu rakendust Nous. Skannige QR-kood või laadige see alla otselingilt

 

Tea lekkeandurist

Nupp Hiden
Lähtestamine või konfiguratsioonirežiimi sisenemine: Hoidke nuppu 5 sekundit all, kuni sinine LED-tuli vilgub, seade läheb konfiguratsioonirežiimi

LED
Vilgub: seade läheb Zigbee võrgu konfiguratsioonirežiimi (valmistub lüüsi ühendamiseks) VÄLJAS: seade on ooterežiimis

Kiire paigaldusjuhend

Märkus. Veenduge, et lüüs on lisatud ja
enne järgmist sammu

 • (Kui olete NOUS-i nutikodu oma mobiiltelefoni installinud, minge palun 2. sammu juurde). APP-i installimiseks skannige QR-kood või otsige NOUS-i nutikodust APP Store'is või Google Plays (uus kasutaja peab kõigepealt konto registreerima).
 • Avage rakendus NOUS Smart Home, nutika lüüsi kodulehel, klõpsake nuppu: Zigbee Smart Gateway

 

 • Eemaldage isolatsioonileht ja vajutage lähtestamisnuppu 5 sekundit, kuni sinine LED vilgub, seejärel klõpsake rakenduses nuppu "LED juba vilgub".

 • Mõni sekund oodates näete, et see seade kuvatakse ja võite selle ümber nimetada.

 • Paigaldage andur vajalikku kohta

 

* šis tulkojums var būt neprecīzs, jo tas tika veikts ar google tulkošanas pakalpojumu

 

BEDIENUNGSANLEITUNG
Wasserlecksensor E4

Sie benötigen die Nous Smart Home App. Scannen Sie den QR-Code oder laden Sie ihn über einen direkten Link herunter

 

Kennen Sie den Leckagesensor

Knopf (Hiden)
Konfigurationsmodus zurücksetzen oder aufrufen: Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die blaue LED blinkt. Das Gerät wechselt in den Konfigurationsmodus

LED
Blinkend: Das Gerät wechselt in den ZigBee-Netzwerkkonfigurationsmodus (bereitet die Verbindung zum Gateway vor). AUS: Das Gerät befindet sich im Standby-Status

Schnellinstallationsanleitung

Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass das Gateway hinzugefügt wurde und
online vor dem nächsten Schritt

 • (Wenn Sie das NOUS Smart Home auf Ihrem Mobiltelefon installiert haben, fahren Sie mit Schritt 2 fort.) Scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie im APP Store oder bei Google Play nach NOUS Smart Home, um die APP zu installieren (neuer Benutzer muss zuerst ein Konto registrieren).
 • Öffnen Sie die NOUS Smart Home-App auf der Smart Gateway-Startseite. Klicken Sie auf: ZigBee Smart Gateway

 

 • Entfernen Sie die Isolationsfolie und drücken Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang, bis die blaue LED blinkt. Klicken Sie dann in der App auf "LED blinkt bereits".

 • Wenn Sie einige Sekunden warten, können Sie sehen, dass dieses Gerät angezeigt wird, und Sie können es umbenennen.

 • Installieren Sie den Sensor an der gewünschten Stelle

 

* Diese Übersetzung ist möglicherweise ungenau, da sie mit dem Google Übersetzungsdienst erstellt wurde

 

MANUEL D'INSTRUCTIONS
Capteur de fuite d'eau E4

Vous aurez besoin de l'application Nous Smart Home. Scannez le code QR ou téléchargez-le à partir d'un lien direct

 

Connaître le capteur de fuite

Bouton (caché)
Réinitialiser ou entrer en mode de configuration: appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant bleu clignote, l'appareil entrera en mode de configuration

LED
Clignotant: l'appareil passe en mode de configuration du réseau Zigbee (se prépare à connecter la passerelle) ÉTEINT: l'appareil est en état de veille

Guide d'installation rapide

Remarque: veuillez vous assurer que la passerelle est ajoutée et
en ligne avant la prochaine étape

 • (Si vous avez installé le NOUS Smart Home sur votre téléphone mobile, veuillez passer à l'étape 2) Scannez le code QR ou recherchez NOUS Smart Home dans l'APP Store ou Google Play pour installer l'APP (le nouvel utilisateur doit d'abord créer un compte).
 • Ouvrez l'application NOUS Smart Home, sur la page d'accueil de la passerelle intelligente, cliquez sur: Zigbee Smart Gateway

 

 • Retirez la feuille d'isolation et appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes, jusqu'à ce que la LED bleue clignote, puis cliquez sur «LED déjà clignotante» sur l'application.

 • En attendant quelques secondes, vous pouvez voir que cet appareil est affiché et vous pouvez le renommer.

 • Installez le capteur à l'endroit dont vous avez besoin

 

* Cette traduction peut être inexacte car elle a été réalisée avec le service de traduction Google

 

MANUALE DI ISTRUZIONI
Sensore di perdite d'acqua E4

Avrai bisogno dell'app Nous Smart Home. Scansiona il codice QR o scaricalo dal link diretto

Conoscere il sensore di perdite

Pulsante (nascosto)
Ripristinare o accedere alla modalità di configurazione: tenere premuto il pulsante per 5 secondi fino a quando il LED blu lampeggia, il dispositivo entrerà in modalità di configurazione

GUIDATO
Lampeggiante: il dispositivo entra in modalità di configurazione di rete Zigbee (preparandosi a connettersi al gateway) SPENTO: il dispositivo è in stato di standby

Guida rapida all'installazione

Nota: assicurati che il gateway sia aggiunto e
in linea prima del passaggio successivo

 • (Se hai installato NOUS Smart Home sul tuo cellulare, vai al passaggio 2) Scansiona il codice QR o cerca NOUS Smart Home in APP Store o Google Play per installare APP (il nuovo utente deve prima registrare l'account).
 • Apri l'app NOUS Smart Home, sulla home page di Smart Gateway, fai clic su: Zigbee Smart Gateway

 

 • Rimuovere il foglio isolante e premere il pulsante di ripristino per 5 secondi, finché il LED blu non lampeggia, quindi fare clic su "LED già lampeggiante" sull'app.

 • Aspettando qualche secondo, puoi vedere che questo dispositivo viene mostrato e puoi rinominarlo.

 • Installare il sensore nel punto desiderato

 

* Questa traduzione potrebbe non essere accurata perché è stata realizzata con il servizio di traduzione di Google

 

MANUAL DE INSTRUCCIONES
Sensor de fugas de agua E4

Necesitará la aplicación Nous Smart Home. Escanee el código QR o descárguelo desde el enlace directo

 

Conozca el sensor de fugas

Botón (oculto)
Restablecer o ingresar al modo de configuración: Mantenga presionado el botón durante 5 segundos hasta que el LED azul parpadee, el dispositivo ingresará al modo de configuración

LED
Parpadeando: el dispositivo ingresa al modo de configuración de red Zigbee (preparándose para conectar la puerta de enlace) APAGADO: el dispositivo está en estado de espera

Guía de Instalación Rápida

Nota: asegúrese de que la puerta de enlace esté agregada y
en línea antes del siguiente paso

 • (Si ha instalado NOUS Smart Home en su teléfono móvil, vaya al paso 2) Escanee el código QR o busque NOUS Smart Home en APP Store o Google Play para instalar la aplicación (el nuevo usuario debe registrar una cuenta primero).
 • Abra la aplicación NOUS Smart Home, en la página de inicio de la puerta de enlace inteligente, haga clic en: Zigbee Smart Gateway

 

 • Retire la lámina de aislamiento y presione el botón de reinicio durante 5 segundos, hasta que el LED azul parpadee, luego haga clic en "El LED ya parpadea" en la aplicación.

 • Esperando unos segundos, puede ver que se muestra este dispositivo y puede cambiarle el nombre.

 • Instale el sensor en el lugar que necesite

 

* Esta traducción puede ser inexacta porque se realizó con el servicio de traducción de Google.

 

Feedback
There is no reviews on this product.
Submit your review